Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 09.12.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 09.12.2009 
Tid           : 09:00 - 13:55
Til stede  :  8 representanter. 
                   Repr. Brit Kverkild fikk permisjon under sak 78/09 og 79/09.
                   Til stede: 7 representanter. 
                   Tiltrådte møtet igjen f.o.m. sak 80/09. Til stede: 8 representanter.
                   Repr. Kjell Karlsson fikk permisjon etter at sak 82/09 var
                   behandlet.
                  Til stede: 7 representanter.  
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 76/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 77/09 Kommunesektoren og EØS-avtalen

Saksframlegg

Protokoll
PS 78/09 Orienteringer

Saksframlegg

Protokoll
PS 79/09 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009.Evalueringer og veien videre.

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 80/09 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Statusrapport

Saksframlegg

Protokoll
PS 81/09 Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr. vv-9989 Korsådalsbekken ved Sørenget boligfelt

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 82/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010
Det vil bli gitt/lagt fram ytterligere informasjon i møtet.

Saksframlegg

Vedlegg 1

Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 83/09 Evaluering av driftskomiteens arbeid

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 84/09 Andre saker Protokoll

 
 

Oppmøte driftskomiteens møte 09.12.2009
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Lennart Johansson DNA Medlem Nei
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja
Inga Berit Lein SP Medlem Ja
Kjell Karlsson FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Nei
Karin Irene Rekve SP Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Brit Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef
Inger Storstad Møtesekretær
  

PS 76/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra driftskomiteens møte 17. november 2009 godkjennes.
Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra driftskomiteens møte 17. november 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 77/09 Kommunesektoren og EØS-avtalen     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009

BEHANDLING:
Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde for saken.
Tilleggsforslag fra AP v/Trine S. Hallem:
Saken oversendes formannskapet til orientering og videre oppfølging. Driftskomiteen anmoder om at formannskapet sender saken til kommunestyret.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og tilleggsforslaget fra AP v/Trine S. Hallem enstemmig vedtatt
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
Saken oversendes formannskapet til orientering og videre oppfølging. Driftskomiteen anmoder om at formannskapet sender saken til kommunestyret
 
 
 
 
 
PS 78/09 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009  

BEHANDLING:
Koordinator for demensomsorgen i Verdal kommune, Ingunn Sund Forbord, orienterte om demensomsorgen i kommunen.
Se orienteringen her
 
Kommunalsjef Tone S. Haugan orienterte om situasjonen for pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.
 
Brit Kverkild fikk permisjon under behandlinga av saken. Til stede 7 representanter.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 79/09 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009.Evalueringer og veien videre.     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009

BEHANDLING:
Prosjektleder Anne Grete Wold og delprosjektleder Une Lyngsaunet Hallem orienterte.
Ved votering ble administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.
   

I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.
 
 
 
 
 
PS 80/09 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Statusrapport     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009

 
BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, orienterte.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
 
PS 81/09 Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr. vv-9989 Korsådalsbekken ved Sørenget boligfelt
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr.66.000,- i forbindelse med sikringstiltak av Korsådalsbekken gjennom Sørenget boligfelt.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 
 
 
 
 
PS 82/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009

 
BEHANDLING:
Rådmannen la i møtet fram justert forslag til leiesatser sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010 som følger:
 
COOPBANEN, timepriser: 
Helbane, vinter                    650,-
Halvbane, vinter                  350,-
Kamp uansett klasse         1.200,- 
 
Helbane, sommer                 325,-
Halvbane, sommer               200,-
Kamp senior og junior          800,-
Kamp 15 og 16 år               600,-

Kamp 13 og 14 år               400,-

Kamp 7'er og 5-er               200,-

 

Grasarealer:

Kamp Verdal stadion senior og junior          1.200,-
Kamp Verdal stadion 15 og 16 år                   800,- 
Kamp Verdal stadion 13 og 14 år                   600,-

Kamp gamle gress senior og junior                  800,-

Kamp gamle gress 15 og 16 år                       600,-

Kamp gamle gress 13 og 14 år                       400,-

Kamp 7-er og 5-er oppmerket på felt             100,-

Trening Verdal stadion, samme priser som for kamp

Trening gamle gress, halvparten av prisene for kamp

Trening på felt                                                 100,-

 
AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende forslag til innstilling:
Rådmannens justerte forslag til leiesatser sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010 vedtas.
Ved votering ble forslaget fra AP v/Trine S. Hallem enstemmig vedtatt.

 
 
INNSTILLING:
Rådmannens justerte forslag til leiesatser sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010 vedtas. 
 
 
 
 
 
PS 83/09 Evaluering av driftskomiteens arbeid     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009

 
BEHANDLING: 
Repr. Kjell Karlsson ble innvilget permisjon.
Til stede 7 representanter.
 
Utdelt i møtet:
Innstilling fra nedsatt prosjektgruppe – politisk organisering.

 
Stikkord fra diskusjonen:

 • Lurt med evaluering – gjøre seg refleksjoner.
 • Flere av medlemmene er ferske i politikken – det kan være lurt å ha med seg.
 • Viktig å ut i organisasjonen – bli kjent, skaffe seg kunnskap.
 • Bruke dagen når det er møter – driftskomiteen som et politisk verksted/diskusjonsforum.
 • Driftskomiteen har satt en del saker på dagsorden.
 • Veien videre – hvordan?
 • Kommunens økonomistyring – viktig at man kan følge med dette som medlem av driftskomiteen.
 • Komiteens mener at lederen skulle vært medlem av formannskapet for å bringe sakene/argumentene videre.
 • Oppleves trygt å være medlem av driftskomiteen.
 • Lederen oppleves ryddig og strukturert.
 • Hvordan komme i land med årsplanen – kanskje senke ambisjonsnivået?
 • Lederen har vært flink til å drive oppsøkende virksomhet, kanskje komiteen kan dras mer inn?
 • Store muligheter til påvirkning i komiteen.
 • Komiteen bør fortsatt holde fokus på sykefraværet.
 • Medlemmene kan bli flinkere til å spille inn saker til komiteen.
 • Oppleves at driftskomiteen har stort ansvar og medlemmene får dermed også tilsvarende ansvar.
 • Viktig med årsplan som omfatter ALLE områdene i organisasjonen. Planen bør gjøres kjent for hele organisasjonen.
 • Være klare i bestillingene til de som inviteres til møtene.
 • Brukermedvirkning – driftskomiteen må gi tilbakemelding/signal på at det er brukermedvirkning selv om de ikke får gjennomslag for sine synspunkter.
 • Varamedlemmene bør få delta på politikeropplæring.

 

De 15 punktene til tiltak i innstilling fra nedsatt utvalg – driftskomiteen og brukergrupper – ble gjennomgått.
 

Driftskomiteen fremmet følgende forslag til vedtak:
Evaluering av driftskomiteen oversendes formannskapet. Driftskomiteen anmoder om at komiteens leder får orientere formannskapet om komiteens evaluering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK 
Evaluering av driftskomiteen oversendes formannskapet. driftskomiteen anmoder om at komiteens leder får orientere formannskapet om komiteens evaluering. 
 
 
 
 
 
PS 84/09 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 09.12.2009

 
BEHANDLING:

 • Økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen orienterte om økonomisk status pr. 30.11.09.
  Se orienteringen her
 • Kommunalsjef Randi Segtnan redegjorde for antall årsverk oppvekst.
   

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS