Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 20.01.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.01.2010
Tid           : 09:00 - 12:15
Til stede  : 8 representanter.
                  Representanten Anita Karlsen ble innvilget permisjon under 
                  behandlinga av sak 5/10.
                  Til stede : 7 representanter.
   
 
Orienteringene (de to første prikkpunktene) under sak 6/10 ble tatt aller først i møtet.
 
Utdelt i møtet:
Oppdatert sakliste.
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 002/10 Koordinerende enhet - sluttrapport

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 003/10 Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester

Saksframlegg

Protokoll
PS 004/10 Skoleutbygging - statusrapportering, muntlig orientering i møtet   Protokoll
PS 005/10 Årsplan for 1. halvår 2010 for driftkomiteen

Saksframlegg

Protokoll
PS 006/10 Andre saker Saksframlegg Protokoll
PS 007/10 TILLEGGSSAK :
Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag
Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte driftskomiteens møte 20.01.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja  
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei  
Kjell Karlsson FRP Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekretær  
  

PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 20.01.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 09.12.09 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 09.12.09 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 002/10 Koordinerende enhet - sluttrapport     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 20.01.2010

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Endelig sluttrapport – Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
Virksomhetsleder Turid Krizak redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 

 • Formannskapet gir sin tilsutning til konklusjonene i Sluttrapport for Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
 • 40 % stillingsressurs Koordinerende enhet dekkes av midler avsatt i økonomiplanen gjennom vedtatt rehabiliteringsplan.

 
 
 
 
PS 003/10 Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 20.01.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Egenandelen for kortidsopphold i kommunal institusjon (sykehjem) endres fra kr 121,- til kr 125,- per døgn.
Egenandel for hjemmetjenester i henhold til sosialtjenesteloven endres fra kr 155,- til kr 160,- for de som har inntekt under 2G.
 
 
 
 
 
PS 004/10 Skoleutbygging - statusrapportering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 20.01.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, og kommunalsjef Randi Segtnan redegjorde for status for skoleutbygginga ved Verdalsøra.
Det ble også redegjort for status for skoleutbygginga i Vuku.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 005/10 Årsplan for 1. halvår 2010 for driftkomiteen     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 20.01.2010

 
BEHANDLING:
Repr. Anita Karlsen ble innvilget permisjon under behandlinga av saken.
Til stede 7 representanter.
Forslag til plan for 1. halvår 2010 ble lagt fram i møtet.
Forslaget ble diskutert og komiteen kom fram til endelig forslag til plan for 1. halvår 2010 for Driftskomiteen.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
1.  Endelig forslag til plan for 1. halvår 2010 for Driftskomiteen vedtas.
2.  Administrasjonen får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer/endringer.
  
 
VEDTAK:

 1. Endelig forslag til plan for 1. halvår 2010 for Driftskomiteen vedtas.
 2. Administrasjonen får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer/endringer.

  
 
 
 
PS 006/10 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 20.01.2010

 
BEHANDLING:

 • Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, og virksomhetsleder Per Tore Sandsaunet orienterte om utfordringene – både økonomisk og faglig/ressursmessig – ved Ørmelen bo- og helsetun i forbindelse med et konkret tilfelle der.
 • Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, orienterte om de økonomiske utfordringene med ungdom (brukere) som opprinnelig er fra Verdal men som bor i andre kommuner og som det er tiltak på.

Driftskomiteen fremmet følgende forslag til vedtak:
Driftskomiteen ser det som nødvendig at også formannskapet får tilsvarende orientering som Driftskomiteen fikk i sak 6/10.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 • Brit Kverkild.
  Ønskelig med orientering om Vaterholmen i neste møte (10. februar) i Driftskomiteen.

Det ble ikke gitt økonomisk statusrapportering da årsregnskapet ikke er ferdig før 15. februar. Kommunalsjef Randi Segtnan informerte om stillingsrapporteringen. Viste eksempel på skjema/hvordan rapporteringen vil bli. Når det gjelder prosjektstillinger ønsker driftskomiteen at det blir oppgitt sluttdato.

 • Spørsmål fra Brit Kverkild.
  Er det strukturendringer på gang i kommunen?
  Kommunalsjef Randi Segtnan svarte.

Lederen – referatsaker til driftskomiteen.
Det er ønskelig at administrasjonen leverer referatsaker i hvert møte.
  
 
VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Driftskomiteen ser det som nødvendig at også formannskapet får tilsvarende orientering som Driftskomiteen fikk i sak 6/10 – de to første kulepunktene.

 
 
 
 
PS 007/10 TILLEGGSSAK : Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 20.01.2010

 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:
Verdal kommune søker om at Verdal bo og helsetun får godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 09.11.2020 09:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS