Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 17.03.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.03.2010
Tid            : 09:00 - 13:00
Til stede   : 7 representanter. Repr. Trine S. Hallem ble innvilget permisjon etter at sak 22/10 var behandlet. Til stede 6 representanter.  
 
Innledningsvis orienterte lederen om at hun ville søke permisjon etter stillings- og økonomirapporteringen og fremmet forslag på Lennart Johansson som sette-møteleder (nestleder hadde forfall).
Lennart Johansson ble enstemmig valgt som sette- møteleder og tiltrådte når Trine S. Hallem fikk permisjon (fra og med sak 17/10).
Sak 22/10 ble behandlet etter sak 16/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Etter at sakene var behandlet var det besøk/befaring ved Verdal Frivilligsentral.
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 013/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 014/10 Orientering - frivillighet og brukermedvirkning.
Repr. for rådet for likestilling av funksjonshemmede kommer i møtet og orienterer

 

Protokoll
PS 015/10 Referater

Saksframlegg 

Protokoll
PS 016/10 Melding om brannvernet 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 017/10 Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 018/10 Avtale vedrørende vegomlegging Stiklestad - Finansiering av Verdal kommunes andel

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 019/10 Orientering om status for skoleutbygginga
Virksomhetsleder Bård Kotheim kommer i møtet og orienterer.

 

Protokoll
PS 020/10 Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Leksdal barnehage for resten av valgperioden 2007-2011

Saksframlegg

Protokoll
PS 021/10 Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole for resten av valgperioden 2007-2011

Saksframlegg

Protokoll
PS 022/10 Andre saker Protokoll


 

Oppmøte driftskomiteens møte 17.03.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Ja
Kjell Karlsson FRP Medlem Nei
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef
Inger Storstad Møtesekretær
  

PS 013/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 17.03.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 10. februar 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra Driftskomiteens møte 10. februar 2010 godkjennes.
  
 
 
 
 
PS 014/10 Orientering - frivillighet og brukermedvirkning.
Repr. for rådet for likestilling av funksjonshemmede kommer i møtet og orienterer
     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 17.03.2010

BEHANDLING:
Ingvild Gregersen Myhre, repr. fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede, var i møtet og fortalte om rådets arbeid.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 015/10 Referater     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 17.03.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Referatet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 016/10 Melding om brannvernet 2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 17.03.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder for Brann og beredskap, Arnstein Kvelstad, var i møtet og redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Årsmelding for 2009 tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
PS 017/10 Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.03.2010

BEHANDLING:
Repr. Trine S. Hallem ble innvilget permisjon.
Til stede: 6 representanter.
Kommunalsjef velferd, Tone S. Haugan, og prosjektleder Vibeke Veie-Rosvoll var i møtet og orienterte om planen.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar Temaplan – Ruspolitisk plan 2010-2013. 
 
 
 
 
 
PS 018/10 Avtale vedrørende vegomlegging Stiklestad - Finansiering av Verdal kommunes andel     Til toppen av siden

 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.03.2010

 
BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, var i møtet og redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner avtale mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Staten og Verdal kommune vedrørende sluttfinansiering av vegomlegging Stiklestad.
 2. Verdal kommunes andel på 1.0 mill.kr. finansieres ved bruk av kommunens ubundne kapitalfond.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.
   

  
  
 
 

PS 019/10 Orientering om status for skoleutbygginga
Virksomhetsleder Bård Kotheim kommer i møtet og orienterer.
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.03.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, og kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, redegjorde for:

 1. Status for utbygginga ved Vuku oppvekstsenter.
 2. Status for skoleutbygginga Verdalsøra.
   

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 02
0/10 Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Leksdal barnehage for resten av valgperioden 2007-2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.03.2010

BEHANDLING:
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende forslag:
Karin Rekve velges som ny kommunal repr. ved Leksdal barnehage.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Karin Rekve velges som ny kommunal repr. ved Leksdal barnehage. 
 
 
 
 
 
PS 02
1/10 Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole for resten av valgperioden 2007-2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.03.2010

BEHANDLING:
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:
Grete Borgen velges som ny repr. i samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Grete Borgen velges som ny repr. i samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole. 
 
 
 
 
 
 PS 02
2/10 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 17.03.2010

 
BEHANDLING:

 1. Org.enheten v/ Inger Johanne Uthus og Astrid Larsen:
  Orientering om stillingshjemler og arbeidet omkring det (registrering av hjemlene m.m.).
 2. Økonomienheten v/Berit Hakkebo. Økonomisk status/regnskapstall pr. 28.02.10.
   

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS