Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 19.05.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.05.2010
Tid            : 09:00 - 11:15 
Til stede   : 7 representanter 

Befaring ved Aker barnehage utgår.

Sak 34/10 ble flyttet fram og behandlet etter sak 27/10.

Etter sak 34/10 ble det gitt følgende orienteringer:
- Økonomisk situasjonsrapport pr. 30.04.10 v/Berit Hakkebo.
- Årsverksutvikling v/Trond Selseth.  

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 027/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 028/10 Referater

Saksframlegg 

Protokoll
PS 029/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 1-2
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Protokoll
PS 030/10 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 031/10 Investeringer avløp - Tiltaksplan

Saksframlegg

Protokoll
PS 032/10 Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2007-2011

Saksframlegg

Protokoll
PS 033/10 Privatisering av legesenterene i Verdal kommune

Saksframlegg

Protokoll
PS 034/10 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 035/10 Andre saker Protokoll


 

Oppmøte driftskomiteens møte 19.05.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Nei
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Nei
Anita Karlsen SV Medlem Nei
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
  

PS 027/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 14. april 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Protokoll fra møte 14. april 2010 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS28/10 Referater     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst orienterte og svarte på spørsmål.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
”Referatene tas til orientering.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 29/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
Økonomienheten v/Berit Hakkebo var til stede og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 229.550,10
 2. Rådmannens årsberetning for 2009 tas til orientering.
 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 1.723.034,01, dekkes inn gjennom finansiering av vedtatte tiltak i Økonomiplan for perioden 2010-2013.
 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond. 
 5. Verdal kommunestyre legger til grunn at Regnearkmodellen benyttes til beregning av avdrag på lån ved utarbeidelse av kommende budsjett/økonomiplaner.
   

 
   
 
 
PS 030/10 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 31/10 Investeringer avløp - Tiltaksplan     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Følgende anlegg prioriteres innenfor spredt avløp for perioden 2011-2013:
  a) Spredt avløp Fleskhus
  b) Spredt avløp Fætten
  c) Supplerende avløpsledninger Leksdal
   
 2. Følgende anlegg prioriteres innenfor sanering av eks. avløpsanlegg for perioden 2011-2013:
  a) Sanering av avløpsanlegg Ørmelen
  b) Rehabilitering av septikmottak Ørin renseanlegg
  c) Sanering av avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen
   

 
 
 
 
PS 32/10  Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2007-2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
FRP v/Signar Musum fremmet følgende forslag på ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage:
Ole Martin Mikkelsen

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Ole Martin Mikkelsen velges om ny kommunal representant ved samarbeidsutvalget ved Vinne skole.
 
 
 
 
 
PS 33/10 Privatisering av legesenterene i Verdal kommune     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
Kommunalsjef velferd orienterte om saken og svarte på spørsmål.

AP v/Einar Asbjørn Tromsdal fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
”Driftskomiteen ber om at Verdal kommune avklarer situasjonen rundt Vuku legesenter til neste møte i driftskomiteen med tanke på fortsatt drift.”

FRP v/Signar Musum fremmet følgende alternativ forslag til pkt. 1:
”1. Legesentrene i Verdal kommune privatiseres senest innen 01.01.2011. Driften ved Vuku legesenter fortsetter som i dag, med oppjustering av husleie.”

Det ble først votert alternativ mellom rådmannens forslag til pkt. 1 og forslag fra FRP, der rådmannens forslag ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra FRP.
Det ble deretter votert over pkt. 2 i rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble tilslutt votert over forslaget til nytt pkt. 3 fra AP som ble enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Legesentrene i Verdal kommune privatiseres senest innen 01.01.2011. 
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta evt. salg av Stekke legesenter.
 3. Driftskomiteen ber om at Verdal kommune avklarer situasjonen rundt Vuku legesenter til neste møte i driftskomiteen med tanke på fortsatt drift.
   

 
 
 
 
PS 34/10 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:
Saksframlegg og vedlegg ble utdelt i møtet. Saken ble behandlet etter sak 27/10.

Annika Olsen fra NCC, Gunnar Næss fra Link Signatur og prosjektleder Kjell Kvam fra Myklebust AS var til stede og orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall i samsvar med revidert tilbud med tilhørende dokumentasjon (forprosjekt), datert 12. mai 2010.
 2. Verdal kommunestyre vedtar en total kostnadsramme for prosjektet på 260.490.000 kr eks mva. Kostnadene og de økonomiske konsekvensene av utbyggingen innarbeides ved rullering av økonomiplanen for 2011-14.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta videre organisering av byggeprosessen.
   

 
 
 
 
PS 35/10 Andre saker     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 19.05.2010

BEHANDLING:

 • Økonomirapportering v/Berit Hakkebo.
 • Stillingsrapportering v/Trond Selseth.  Kommunalsjef velferd svarte på spørsmål i forbindelse med stillingsrapporteringen.
   

 

Publisert: 11.05.2010 13:30 Sist endret: 06.10.2011 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS