Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 16.06.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.06.2010
Tid            : 09:00 - 12:00  
Til stede   : 7 representanter. Repr. Pål Sverre Fikse møtte under behandlinga av sak 38/10. Til stede: 8 representanter. Repr. Anita Steinkjer fikk permisjon etter at sak 39/10 var behandlet. Til stede: 7 representanter.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 036/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 037/10 Referater

Saksframlegg 

Protokoll
PS 038/10 Økonomirapportering 1. tertial 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 039/10 Barnehagesektoren i Verdal - status og ufordringer framover

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 040/10 MILL i Verdal - orientering

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 041/10 Leksehjelp og fysisk aktivitet i grunnskolen - orientering

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 042/10 Verdal frivilligsentral - søknad om kommunalt tilskudd 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 043/10 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte driftskomiteens møte 16.06.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja  
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karin Rekve SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Johannes Rosvold V Varamedlem Ja Møtte for Anita Karlsen
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kontroller  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

  

PS 036/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 19. mai 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Protokoll fra Driftskomiteens møte 19. mai 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 037/10 Referater     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING:
Kontroller orienterte om referatet.
Utdrag av rapporten hvor Verdal kommune er omtalt (Kompetanseheving – Kommunal/fylkeskommunal styring) ble utdelt.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 038/10 Økonomirapportering 1. tertial 2010     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING:
Arnstein Kjeldsen, Økonomienheten, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial 2010 til etterretning.
 2. Kommuenstyret gjør følgende budsjettjusteringer:
   
  BudsjettpostOpprinnelig budsjettEndringRevidert budsjett
  15000.1800.8700 Renteugifter 25.900.000 -600.000 25.300.000
  15100.1800.8701 Avdragsutgifter 21.000.000 +600.000 21.600.000
  95200.1800.2830 Utlån av Startlån 10.000.000 +5.000.000 15.000.000
  99101.1800.8703 Bruk av Startlån 10.000.000 +5.000.000 15.000.000
  92300.1410.2221.5156 Utbygging Verdalsøra skoler 60.000.000 +60.000.000 120.000.000
  99100.1410.8703.5156 Bruk av lån 60.000.000 +60.000.000 120.000.000

   
 
 
 
 
PS 039/10 Barnehagesektoren i Verdal - status og ufordringer framover     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING: 
Rådgiverne Aud Grande og Lisbeth Storholmen og styrer i Leksdal barnehage, Kristin Gomo Hallem, hadde en grundig gjennomgang av saken. Se presentasjonen som ble brukt her.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 040/10 MILL i Verdal - orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING:
Repr. Anita Steinkjer ble innvilget permisjon. Til stede 7 representanter.
Skolefaglig rådgiver Heidi Holmen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 041/10 Leksehjelp og fysisk aktivitet i grunnskolen - orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING:
Skolefaglig rådgiver Heidi Holmen redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 042/10 Verdal frivilligsentral - søknad om kommunalt tilskudd 2010     Til toppen av siden 

 

Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING:
FRP v/Heidi Nora S. Storstad fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal frivillighetssentral innvilges driftstilskudd fra Verdal kommune for 2010 på kr 300 000,-.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og FRP v/Heidi Nora S. Storstad sitt forslag ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for FRP sitt forslag.
 
 
VEDTAK: 
Verdal frivilligsentral innvilges kommunalt driftstilskudd for 2010 på kr 200 000,-. 
 
 
 
 
 
PS 043/10 Andre saker     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 16.06.2010

BEHANDLING:
AP v/Tove Strand Trana viser til følgende vedtak i Driftskomiteens møte 17. november 2009, sak 75/09,  og ber om at dette følges opp av administrasjonen:

 • Driftskomiteen ber om månedlig rapportering på stillingsutviklingen i kommunen, herunder prosjektstillinger, faste stillinger, midlertidige stillinger og vikariater.
 • Første rapportering i desember 2009 skal vise status ved inngangen av budsjettåret 2009 og en kvartalsvis utvikling.
 • Fra 2010 ber Driftskomiteen rapportering som viser månedlig utvikling.

Driftskomiteen sluttet seg enstemmig til dette.

Etter dette ble det enstemmig vedtatt å lukke møtet på grunn av hensyn til personvern, jfr. kommunelovens § 31.3.

 • Tryggården - kommunens leiekontrakt.
  Det bes om en orientering i neste møte i driftskomiteen.

 
VEDTAK:

 • Driftskomiteen viser til vedtak i møte 17. november 2009, sak 75/09, og ber om at dette følges opp av administrasjonen.
 • Tryggården – kommunens leiekontrakt. Det bes om en orientering i neste møte i driftskomiteen.
Publisert: 11.05.2010 13:30 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS