Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 18.08.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.08.2010
Tid            : 09:00 - 12:55
Til stede   : 8 representanter. Repr. Anita Karlsen ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 51/10. Til stede: 7 representanter. 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 044/10 Godkjenning av møteprotokoll 16.06.10 Protokoll
PS 045/10 Orientering om status for skoleutbygginga Saksframlegg Protokoll
PS 046/10 Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 - 23 år i Verdal kommune Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
Protokoll
PS 047/10 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 048/10 Legetjenesten i Verdal. Ny organisering Saksframlegg Protokoll
PS 049/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
Protokoll
PS 050/10 Plan for 2. halvår 2010 for Driftskomiteen Saksframlegg Protokoll
PS 051/10 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte driftskomiteens møte 18.08.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja  
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karin Rekve SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja møtte for Einar Asbjørn Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 

 

PS 44/10 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra driftskomiteens møte 16. juni 2010 godkjennes.
Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra driftskomiteens møte 16. juni 2010 godkjennes.     Til toppen av siden

 


PS 45/10 Orientering om status for skoleutbygginga

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:
Kommunalsjef Randi Segtnan og virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, orienterte.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 46/10 Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 - 23 år i Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:
Ungdomskontakt June Vatne redegjorde for planen (presentasjon PDF). I tillegg var virksomhetsleder ROS, Lars Einar Karlsen, i møtet og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Planen ”Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 – 23 år i Verdal kommune” vedtas.     Til toppen av siden

 

 

PS 47/10 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Tilstandsrapporten for grunnskolene i Verdal 2009 tas til orientering.
 2. Tiltakene som beskrives i rapporten gjennomføres      Til toppen av siden

 

 

 


PS 48/10 Legetjenesten i Verdal. Ny organisering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:
FRP v/Signar Musum fremmet følgende alternative forslag:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 118/07 vedr. plan for legetjenesten fastholdes. Legesentrene i Verdal – med unntak av Vuku legesenter -  privatiseres innen 1.5.2011.
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene på Stekke og Verdal legesenter.
 3. Vuku legesenter opprettholdes som det er i dag.


AP og SP fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:
Administrasjonen bes utrede et kostnadsestimat ved å opprettholde dagens legetilbud i Vuku. Kostnadsestimatet vedlegges videre saksgang.

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslaget fra FRP v/Signar Musum.
6 stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling.  2 stemmer ble avgitt for FRP v/Signar Musum sitt forslag.
Det ble til slutt votert over oversendelsesforslaget fra AP og SP. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 118/07 vedr. plan for legetjenesten fastholdes. Legesentrene i Verdal privatiseres innen 1.5.2011. J.fr k.sak 52/10.
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene på Stekke og Verdal legesenter.
 3. Det opptas forhandlinger med ett eller flere av legesentrene for etablering av et utekontor i Vuku minimum 2 dager i uka.


VEDTAK:
Administrasjonen bes utrede et kostnadsestimat ved å opprettholde dagens legetilbud i Vuku. Kostnadsestimatet vedlegges videre saksgang.     Til toppen av siden

 

 

PS 49/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:
Kommunalsjef velferd, Tone S. Haugan, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune søker om medlemskap i Norsk nettverk av helse og miljøkommuner.
 2. Verdal kommune arbeider videre for å etablere et felles medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner med Verdal/Levanger i kraft av Innherred Samkommune.      Til toppen av siden

 

 

PS 50/10 Plan for 2. halvår 2010 for Driftskomiteen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:
Forslag til plan 2. halvår 2010 for driftskomiteen ble lagt fram i møtet.
Forslaget ble gjennomgått og kommentert – og det kom innspill.
Ved votering ble framlagte forslag med innkomne innspill enstemmig vedtatt.

halvårsplan PDF

VEDTAK:

 1. Framlagte forslag til plan for 2. halvår 2010 for Driftskomiteen - med innkomne innspill i møtet - vedtas.
 2. Administrasjonen får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer/endringer.     Til toppen av siden

 

 

PS 51/10 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.08.2010

BEHANDLING:

 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.     Til toppen av siden

Publisert: 12.08.2010 10:39 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS