Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 18.10.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.10.2010
Tid            : 09:00 - 13:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Einar Asbjørn Tromsdal ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 59/10. Til stede: 8 representanter. Repr. Heidi Nora. S. Storstad ble innvilget permisjon etter at sak 59/10 var behandlet. Til stede: 7 representanter.

Sak 63/10 ble behandlet etter sak 60/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 057/10 Godkjenning av møteprotokoll 15.09.10 Protokoll
PS 058/10 Økonomirapportering 2. tertial 2010 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 059/10 Orienteringer Saksframlegg
Protokoll
PS 060/10 Omklassifisering av veger på Stiklestad Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 061/10 Småhus i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 062/10 IKT - plan i barnehagen Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 063/10 Status for skoleutbygginga Saksframlegg Protokoll
PS 064/10 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte driftskomiteens møte 18.10.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja  
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karin Rekve SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 

 

PS 57/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra driftskomiteens møte 15. september 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Protokoll fra driftskomiteens møte 15. september 2010 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 58/10 Økonomirapportering 2. tertial 2010.     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial 2010 til etterretning.
 2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:
Busjettjusteringer
BudsjettpostOppr. budsjettEndringRev. busjett
18700.1800.8000 Skatteinntekter 242.632.000 -1.000.000 241.632.000
18740.1800.8001 Eiendomsskatt 15.900.000 +1.000.000 16.900.000
       
17280.1800.2650 Momsrefusjon 8.000.000 +20.000.000 28.000.000
15700.1800.8800.5156 Overført til finansiering av investeringer 0 +9.500.000 9.500.000
11901.1260.2221 Leie av lokaler 0 +1.700.000 1.700.000
15400.1800.2221 Avsetning til disposisjonsfond 3.500.000 +8.800.000 12.300.000
       
99700.1800.8800.5156 Finansiering av investeringer, overført fra driftsregnskapet 6.300.000 +3.200.000 9.500.000
9.9100.1800.8703.5156 Bruk av lån 113.700.000 -3.200.000 110.500.000

 

 

PS 59/10 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:
Det ble orientert som følger:

 • 2 stk case (anonymiserte eksempler) fra barnevernstjenesten v/Bente Nestvold for å vise utfordringene. Møtet ble lukket, jfr. kommunelovens paragraf  31.3.
 • Flyktning-integreringen v/Joar Aksnes.
 • Hjemmetjenesten v/Rannveig Rotmo.
 • Sunne kommuner/folkehelsearbeidet i Levanger og Verdal kommuner og prosjektet ”Innherredsmodellen” v/trainee Dina Von Heimburg. Se presentasjonen som ble brukt.

(Planlagt orientering om arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter v/rektor John Olav Larsen utgikk.)

Repr. Einar A. Tromsdal ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 8 representanter.
Repr. Heidi Nora S. Storstad ble innvilget permisjon etter at saken var ferdig behandlet. Til stede 7 representanter.

Forslag fra driftskomiteen:
Driftskomiteen ber om en redegjørelse om status for ufrivillig deltid, herunder eksempler på alternative muligheter for turnusordninger, innen pleie og omsorg. Redegjørelsen legges fram for komiteen etter nærmere avtale.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og lederens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK
Driftskomiteen ber om en redegjørelse om status for ufrivillig deltid, herunder eksempler på alternative muligheter for turnusordninger, innen pleie og omsorg. Redegjørelsen legges fram for komiteen etter nærmere avtale.

Saken tas til orientering.

 
 
 
 
PS 60/10 Omklassifisering av veger på Stiklestad      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

INNSTILLING:

 1. Statens Vegvesen sitt forslag til drift og vedlikeholdsansvar for veger og plasser på Stiklestad beskrevet i brev datert 08.01.2010 godkjennes.
 2. Det må opprettes egen avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad nasjonale kultursenter vedrørende drift og vedlikehold av overtatte veger og parkeringsplasser på Stiklestad. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal Formannskap til godkjenning.

  
 
 
 
PS 61/10 Småhus i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:
Rådmannen trakk sin opprinnelige innstilling og la fram følgende nye innstilling:

 1. Det bygges 2 småhus på tomta i Skogvegen 30.
 2. Plantegninger og kostnadsoverslag legges fram til politisk behandling før utbygging iverksettes.
 3. Administrasjonen bes sette i gang arbeidet med reguleringsplan for området på Tinna.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 

INNSTILLING:
 1. Det bygges 2 småhus på tomta i Skogvegen 30.
 2. Plantegninger og kostnadsoverslag legges fram til politisk behandling før utbygging iverksettes.
 3. Administrasjonen bes sette i gang arbeidet med reguleringsplan for området på Tinna

  
 
 
 
PS 62/10 IKT - plan i barnehagen      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:
Prosjektrapporten IKT i barnehagen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 63/10 Status for skoleutbygginga      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim og kommunalsjef Randi Segtnan
redegjorde.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:
Saken tas til orietnering. 
 
 
 
 
 
PS 64/10 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.10.2010

BEHANDLING:

 • Økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen redegjorde for økonomisk status pr. 30.09.10.
 • Karin Rekve og Anita Karlsen:
  Ønsker at driftskomiteen inviterer ATA-senteret for en orientering, herunder at en av brukerne er med og forteller om hvordan det oppleves å være bruker der.

 
 
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Publisert: 12.08.2010 10:39 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS