Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 17.11.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.11.2010
Tid            : 09:00 - 14:00
Til stede   : 8 representanter 

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 065/10 Godkjenning av møteprotokoll 18.10.10 Protokoll
PS 066/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 067/10 Orientering - Arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter Saksframlegg
Protokoll
PS 068/10 Situasjonsbeskrivelse for barnevernstjenesten i Verdal kommune november 2010 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 069/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2
Protokoll
PS 070/10 Endring av fordeling av spillemidler (fylkeskommunen / kommunen), Den kulturelle skolesekken - høring Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 071/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 072/10 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte driftskomiteens møte 17.11.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Nei
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Heidi Nora Sagaard Storstad

  

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Trond Selseth Kontroller
 


 

PS 65/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra driftskomiteens møte 18. oktober 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Protokoll fra driftskomiteens møte 18. oktober 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 66/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune.     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:
Berit Hakkebo orienterte om Økonomiplan 2011-2014/Budsjett 2011.
Se presentasjonen som ble brukt.

Hun gjennomgikk videre hvordan kommunens plansystem er oppbygd.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:

 • Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer.
   
 • Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling.

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende verbalforslag:
Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra SV v/Anita Karlsen. Enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over verbalforslaget fra AP v/Trine S. Hallem. Enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune.

2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.

Driftsbudsjett 2011, hovedtall
Busjett, alle tall i 2010-kroner 2011
Skatt og inntektsutjevning 298 039 000
Rammetilskudd mv. 315 828 000
Sum skatt og rammetilskudd 613 867 000
Eiendomsskatt 14 000 000
Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 100 000
Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000
Momskompensasjon 10 000 000
Sum inntekter 658 317 000
Renteutgifter 29 021 654
Avdragsutgifter 25 000 000
Netto kapitalutgifter 54 021 654
Bruk av fond/overskudd 3 500 000
Ramme til fordeling 607 795 346
Oppfølging av plan 16-23 år 1 000 000
Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 8 000 000
Støttefunksjoner 20 390 525
Framskr. aktivitet  rådmannens stab 22 390 525
Samhandling og helhet -2 000 000
Oppvekst 280 783 305
Framskrevet aktivitet 280 783 305
Omsorg og velferd 232 382 404
Framskrevet aktivitet 232 382 404
Kultur 20 235 012
Framskrevet aktivitet 20 235 012
Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø 14 949 100
Framskrevet aktivitet Teknisk drift 14 949 100
Fordelt ramme ISK 30 055 000
ISK 2011 30 055 000
Sum fordelt 607 795 346
RESULTAT 0

 
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på  detaljnivå.
 
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.

Investeringer 2011
Tiltak Kostnad i mill. kr. 2011
IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. 1,0
Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - overforbruket finansieres i 2011 5,0
Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr.  vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. 138,5
Mindre tiltak på skoler 1,0
Mindre tiltak barnehager 0,5
Utstyr/inventar omsorg og velferd 0,3
Ombygging/påbygging omsorg og velferd 1,0
Utbygging av institusjonsplasser
Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) 0,5
Kirker og kirkegårder 0,5
Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager 1,0
ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg 1,0
Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering 2,0
Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass-Lein. 2,0
Utvikling Stiklestad, div. tiltak 0,5
Maskiner, utskfting 0,3
Andel investering Brann og Feiing ISK 0,5
Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum.
Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem.
6,0
Utbedring kloakkanlegg sentrum 5,0
Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne 4,0
IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. 2,0
Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010 1,4
BRUTTO INVESTERINGER 174,0


5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
 Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
 På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt.
 
8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for
 beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
 
9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 
10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011.

13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.

14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.

15. Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.

 
VEDTAK:

 • Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer.
   
 • Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling.
   

 
 
 
 
PS 6
7/10 Orientering - Arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:
Rektor John Olav Larsen
orienterte om Arbeidslivsfag i 8. trinn ved Vuku oppvekstsenter.
Brosjyre om arbeidlivsfaget fra Utdanningsdirektoratet.
 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 6
8/10 Situasjonsbeskrivelse for barnevernstjenesten i Verdal kommune november 2010      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:
Leder for barnevernstjenesten, Bente Nestvold, og virksomhetsleder Ressurs oppvekst, Lars Einar Karlsen,
orienterte om saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 6
9/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING:  

 1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoatet om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
   

 
 
 
 
PS 7
0/10 Endring av fordeling av spillemidler (fylkeskommunen / kommunen), Den kulturelle skolesekken - høring
      
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:
Verdal kommune gir følgende høringssvar:
Verdal kommune ønsker ikke noen endring i fordelingen av spillemidler til Den kulturelle skolesekken. Vi mener at en eventuell endring vil få for mange negative konsekvenser for vårt lokale tilbud i Den kulturelle skolesekken. Uten en langtidsplan / strategiplan for Den kulturelle skolesekken fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin side, er det også vanskelig å finne hvilke positive konsekvenser en slik endring i fordelingen av spillemidlene vil ha for Verdal kommune.
 
 
 
 
 
PS 71/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

  
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
 2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr 210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr 143.000 til finansiering av anlegget.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
   

 
 
 
 
PS 72/10 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING: 
Ingen saker. 
 

Publisert: 12.08.2010 10:39 Sist endret: 06.10.2011 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS