Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 26.01.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.01.2011
Tid            : 09:00 - 13:00 (inkl. besøk ved ATA-senteret etter at sakene var behandlet)
Til stede   : 9 representanter 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.10 Protokoll
PS 002/11 Referater   Protokoll
PS 003/11 Orienteringer - Rustjenesten og Samhandlingsreformen   Protokoll
PS 004/11 Tilbakebetaling av forskutterte midler gang/sykkelveg lags FV72 Baglan - Vinne og rundkjøring FV757 Havnekrysset Saksframlegg
vedlegg 1 
vedlegg 2 
vedlegg 3 
vedlegg 4 
Protokoll
PS 005/11 Sluttrapport rehabiltering Verdal Bo og helsetun Saksframlegg
Protokoll
PS 006/11 Omklassifisering av veger på Stiklestad - Avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale kultursenter om drift og vedlikehold av veger og parkeringsplasser på området Saksframlegg
vedlegg 1 
vedlegg 2 

Protokoll
PS 007/11 Verdal kommunes uttalelse til ”Kulturskoleløftet - kulturskole for alle” Saksframlegg
Protokoll
PS 008/11 Reglement for Verdal kulturskole Saksframlegg
vedlegg 1 
Protokoll
PS 009/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett 2011 Saksframlegg
vedlegg 1 
Protokoll
PS 010/11 Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 011/11 Orientering - Statement 2011 Saksframlegg
Protokoll
PS 012/11 Orientering - Bruken av avsatte midler i 2011 til planen samordent innsats for ungdom i alderen 16 - 23 Saksframlegg
Protokoll
PS 013/11 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte driftskomiteens møte 26.01.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja  
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karin Rekve SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Brit L. Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Anita Dagrun Steinkjer DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Tone S. Haugan Kommunalsjef velferd  
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 15. desember 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

Protokoll fra Driftskomiteens møte 15. desember 2010 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 002/11 Referater     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Ingen referater.  
  
 
 
 
 
PS 003/11 Orienteringer - Rustjenesten og Samhandlingsreformen    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, hadde en kort orientering om samhandlingsreformen.
Rustjenesten v/Vibeke Veie Rosvoll, Ida Gulliksen og Georg Sørmo presenterte rustjenestens tjenester.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 004/11
Tilbakebetaling av forskutterte midler gang/sykkelveg lags FV72 Baglan - Vinne og rundkjøring FV757 Havnekrysset
     
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, hadde en kort redegjørelse.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 

 1. Saken tas til orientering.
 2. De tilbakeførte midlene fra Statens Vegvesen fordeles slik:
  • Kr. 3.437.500,- tilbakeføres balansekonto for lån Innherred Renovasjon.
  • Kr.1.500.000,- betales tilbake til Verdalskalk A/S.
  • Kr. 5.525.930,- tilbakeføres til Verdal kommunes ubundne kapitalfond.

 
 
 
 
PS 005/11 Sluttrapport rehabiltering Verdal Bo og helsetun     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, hadde en kort redegjørelse.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Mottatt tilskudd pålydende kr. 880.000,- fra Husbanken til rehabilitering av Verdal Bo og Helsetun avsettes på ubundet kapitalfond.

 
 
 
 
PS 006/11 Omklassifisering av veger på Stiklestad - Avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale kultursenter om drift og vedlikehold av veger og parkeringsplasser på området
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Stiklestad nasjonale kultursenter A/S drifter/vedlikeholder ny parkeringsplass.
 2. Verdal kommune drifter/vedlikeholder gamle FV757. Areal utom gamle FV757 driftes/vedlikeholdes av Stiklestad Nasjonale kultursenter A/S. Det vises til vedlagte kartutsnitt.

 
 
 

PS 007/11 Verdal kommunes uttalelse til ”Kulturskoleløftet - kulturskole for alle”      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Kulturskolerektor Svein-Øyvind Bern var i møtet og redegjorde.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Rapporten er et godt redskap for den videre utvikling av et kulturskoletilbud til alle barn som ønsker det. Verdal kommune framhever de punktene som er nevnt i dette saksframlegget som spesielt viktige.  
 
 
 
 

PS 008/11 Reglement for Verdal kulturskole      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Kulturskolerektor Svein-Øyvind Bern var i møtet og redegjorde.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Forslag til nytt reglement for Verdal kulturskole vedtas.  
 
 
 
 

PS 009/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett 2011      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Det fremlagte budsjettet for Krisesenteret i Nord-Trøndelag godkjennes.
 2. Verdal kommune sin praksis med å forskuttere midlene avsluttes. Hver enkelt kommune innbetaler sin andel til Krisesenteret i henhold til den enkeltes avtale.

 
 
 

PS 010/11 Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Bente Nestvold var i møtet og redegjorde.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Verdal kommune søker på økonomiske midler til 2 saksbehandlerstillinger til småbarnsteamet og 1 saksbehandlerstilling til ungdomsteamet.  
 
 
 
 

PS 011/11 Orientering - Statement 2011      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Ressurs oppvekst, Lars Einar Karlsen, hadde en kort redegjørelse.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 

PS 012/11 Orientering - Bruken av avsatte midler i 2011 til planen samordent innsats for ungdom i alderen 16 - 23
      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Ressurs oppvekst, Lars Einar Karlsen, hadde en kort redegjørelse.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orienteing.  
 
 
 
 

PS 013/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011

BEHANDLING:

 • Org.enheten v/Inger Johanne Uthus informerte om at stillingsrapportering kommer først i februar-møtet, da rådmannen vil ha en gjennomgang av rapportene før de legges fram.
 • Rådmannen v/Tone S. Haugan hadde en ”kort-versjon” av økonomirapportering, dvs. status pr. 26.01.11 for regnskapet for 2010.
 • Repr. Pål Sverre Fikse:
  Boligsosial handlingsplan. Kommer den i Driftskomiteen?
  Administrasjonen undersøker saken.
   
  Billighetserstatning til tidligere barnevernsbarn.
  Hva har Verdal kommune tenkt å gjøre?
  Det bes om en sak/redegjørelse i driftskomiteen.
Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 31.01.2022 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS