Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 23.02.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 23.02.2011
Tid            : 09:00 - 12:00
Til stede   : 9 representanter

Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 014/11 Godkjenning av møteprotokoll 26.01.11 Protokoll
PS 015/11 Referater Saksframlegg Protokoll
PS 016/11 Orienteringer - NAV og Prosjektet "Stå på!" Saksframlegg Protokoll
PS 017/11 Orientering om status for skoleutbygginga Saksframlegg
Protokoll
PS 018/11 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg
Protokoll
PS 019/11 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag 2011 Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
vedlegg 3
Protokoll
PS 020/11 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
vedlegg 3
Protokoll
PS 021/11 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 23.02.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja  
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei forfall
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei forfall
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karin Rekve SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Varamedlem Ja Tove Strand Trana
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad Møtesekr./kons

 

 

PS 014/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 26. januar 2011 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 26. januar 2011 godkjennes

 
 
 
 
 
PS 015/11 Referater     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatet tas til orientering.

   
 
 
 
PS 016/11 Orienteringer - NAV og Prosjektet "Stå på!"     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Ola Sagbakken redegjorde for NAV – tema ungdom.
Prosjektleder Sissel Dahl Bjørgvik orienterte om samfunnsprosjektet ”Stå på!” presentasjon PDF

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
 
PS 017/11
Orientering om status for skoleutbygginga      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
 
PS 018/11 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Saken tas til orientering.
2. Følgende anlegg prioriteres ved investeringer innen vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode:
a)Vannforsyning bebyggelse langs Leksdalsvatnet (Pågår)
b)UV-anlegg Hallemsåsen
c)Oppgradering reservevannsforsyning mot Levanger og Leklem
d)Ny vannledning Hammer-Lein
e)Rehabilitering av vannledningsnett på Verdalsøra og Ørmelen.
f)Tilknytning vasslag Vinne og Ulvilla
3. Følgende anlegg prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode:   a)Kloakk Fleskhus (Pågår)
b)Ombygging septikmottak Ørin renseanlegg (Pågår)
c)Rehabiltering kloakk Ørmelen
d)Sanering av eksisterende slamavskiller Aker. Ny kloakk Aker – Ørin renseanlegg.
e)Kloakk Fætta
f)Rehabiltering eksisterende kloakk langs Volhaugvegen
g)Kloakk Vinne og Leksdal

 
 
 
 
 
PS 019/11 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Verdal kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 
2. Verdal kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden 2011 – 2021 for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
3. Verdal kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet.
4. Verdal kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner.
5. Verdal kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
6. Verdal kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden.
 
 
 
 

PS 020/11 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager       Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Forslag til Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager vedtas.


 
 
 
  
 
PS 021/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.02.2011

BEHANDLING:
Spørsmål fra repr. Einar A. Tromsdal:
Har Verdal kommune noen forbindelse eller samarbeid med Adecco?
Rådmannen svarte at så vidt man kjenner til har ikke kommunen det.

Spørsmål fra repr. Pål Sverre Fikse:
Hvordan ligger det an med saken om billighetserstatning til tidligere barnevernsbarn? (Jfr. sak 13/11 Andre saker i forrige møte i driftskomiteen.)
Rådmannen svarte at den kommer til politisk behandling (herunder driftskomiteen) i mars. 

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 12.02.2020 13:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS