Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 23.03.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 23.03.2011
Tid            : 09:00 - 13:45
Til stede   : 8 representanter. Representanten Lennart Johansson ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 24/11 (kl 1115). Til stede: 7 representanter. Repr. Tove Strand Trana ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 26/11 (kl 1300). Til stede: 6 representanter.

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 022/11 Godkjenning av møteprotokoll 23.02.11 Protokoll
PS 023/11 Referater Saksframlegg Protokoll
PS 024/11 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 025/11 Manifest mot mobbing 2011-2014 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 026/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 027/11 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 23.03.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Nei
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Nei
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Monica Sjømæling FRP Varamedlem Ja Møtte for Signar Musum

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 022/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.03.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 23. februar 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 23. februar 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 023/11 Referater     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.03.2011

BEHANDLING:  
Rådmannen redegjorde for referatet.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Referatet tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 024/11 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.03.2011

BEHANDLING:
Repr. Lennart Johansson ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 7 representanter.

Det ble orientert som følger:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 025/11
Manifest mot mobbing 2011-2014 - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.03.2011

BEHANDLING:
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

 1. Verdal kommune slutter seg til Manifest mot mobbing 2011- 2014.
  Gjennom dette forplikter Verdal kommune seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.
   
 2. Verdal kommune innfører nulltoleranse for mobbing også når det gjelder ansatte og folkevalgte. Det utformes et eget manifest for dette.
   
 3. Verdal kommune oppfordrer alle landets kommuner til å gjøre det samme.
   

Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslaget fra SV v/Anita Karlsen.
SV v/Anita Karlsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune slutter seg til Manifest mot mobbing 2011- 2014.
  Gjennom dette forplikter Verdal kommune seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.
   
 2. Verdal kommune innfører nulltoleranse for mobbing også når det gjelder ansatte og folkevalgte. Det utformes et eget manifest for dette.
   
 3. Verdal kommune oppfordrer alle landets kommuner til å gjøre det samme.
   

 
 
 
 
PS 026/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.03.2011

BEHANDLING:
Repr. Tove Strand Trana ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 6 representanter.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternative forslag til alternativ 2, pkt. 2, i arbeidsgruppens innstilling:
Alternativ 2: Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i inneværende periode.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 2:
Det ble først votert over alternativ 2. Forslaget ble avvist.
Det ble så votert alternativt mellom alternativ 1 i innstillinga og forslaget fra SV v/Anita Karlsen. Forslaget fra SV v/Anita Karlsen ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 3:
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2 fikk alternativ 1 3 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for alternativ 2.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 4:
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2 fikk alternativ 1 3 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for alternativ 2.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 5: Enstemmig vedtatt.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 6: Enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret består av 35 representanter
 2. Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i inneværende periode.
 3. Delt innstilling:
  Alternativ 1: Plan og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter og samme portefølje som i inneværende periode
  Alternativ 2: Plan- og utviklingskomiteen utvides til 11 medlemmer.
 4. Delt innstilling:
  Alternativ 1: Driftskomiteen utvides til 11 medlemmer. Komiteen får samme portefølje som inneværende periode, men blir pålagt sammen med administrasjonen å arbeide for en videreutvikling av Komiteens arbeidsform.
  Alternativ 2: Driftskomiteen deles i to: Komite helse/omsorg og Komite oppvekst/kultur. Antall medlemmer må diskuteres. Teknisk drift legges til Plan- og utviklingskomiteen.
 5. Utmarksnemndas plassering i den kommunale forvaltningen avklares når situasjonen for ISK er endelig besluttet. Enstemmig.
 6. Gjeldene delegasjonsreglement videreføres og tas opp til ny vurdering av det nye kommunestyret innen 1/7 2012.
   

 
 
 
 

PS 027/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.03.2011

BEHANDLING:
Enhetsleder ved Organisasjonsenheten, Inger Johanne Uthus, redegjorde for årsverksutvikling pr. enhet august 2010 – mars 2011 og enhetsleder ved Økonomienheten, Arnstein Kjeldsen, for den økonomiske situasjonen ved utgangen av februar 2011.

Repr. Pål Sverre Fikse:
Billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn.
Hvorfor kommer ikke saken opp i dag?
Svar: Saken kommer til formannskapet og kommunestyret i april.

Fylkesmannen. Økte stillinger i barnevernet.
Hvordan kom Verdal kommune ut?
Svar: Verdal kommune fikk 1 stilling.
Oversikt over fordelingen av stillingene i Nord-Trøndelag ble utdelt.

Repr. Einar A. Tromsdal:
Ernæring, kosthold og medisinering i institusjoner.
Hvilke rutiner har Verdal kommune for å unngå eventuelle avvik?
Det bes om tilbakemelding/redegjørelse i neste møte.

Lederen:
Neste møte (13. april) starter ved skoleutbyggingsområdet på Verdalsøra.

Spørsmål fra Einar A. Tromsdal i forrige møte om Adecco.
Rådmannen redegjorde ytterligere, da NCC som er byggherre ved skoleutbygginga har personell fra Adecco.

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 06.10.2011 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS