Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 13.04.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 13.04.2011
Tid            : 09:00 -  13:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Pål Sverre Fikse ble innvilget permisjon under behandling av sak 30/11. Til stede: 8 representanter. Repr. Heidi Nora S. Storstad ble innvilget permisjon under andre orientering på sak 30/11. Til stede: 7 representanter. Repr. Johannes Rosvold ble innvilget permisjon etter at sak 30/11 var ferdig behandlet. Til stede: 6 representanter. 

Etter at møtet var satt var det befaring ved skoleutbygginga på Verdalsøra.
Første orientering (Universell utforming)  i sak 30/11 ble behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 028/11 Godkjenning av møteprotokoll 23.03.11 Protokoll
PS 029/11 Referater Saksframlegg Protokoll
PS 030/11 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 031/11 Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 032/11 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 033/11 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte driftskomiteens møte 13.04.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja  
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karin Rekve SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Varamedlem Ja Møtte for Anita Karlsen
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 028/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.04.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 23. mars 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 23. mars 2011 godkjennes.
 
 
 
 
PS 029/11 Referater     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.04.2011

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Referatet tas til orientering.

Trøndelag Forskning og Utvikling:
Ruskartlegging Verdal høsten 2010.
Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 7., 8., 9. og 10. klassingene i Verdal
kommune
 
 
 
 
PS 030/11 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.04.2011

BEHANDLING:
Repr. Pål Sverre Fikse ble innvilget permisjon etter at Kari G. Næss hadde orientert. Til stede 8 representanter.
Repr. Heidi Nora S. Storstad ble innvilget permisjon under Rannveig Rotmo sin orientering. Til stede 7 representanter.

Universell utforming v/Kari Gregersen Næss.
DVD-en: ”Hvordan teknologi kan gjøre personer med funksjonsnedsettelse mer selvstendig” ble vist.

Ernæring, kosthold og medikamenthåndtering.
Hjemmetjenesten v/Rannveig Ro
tmo vil på bakgrunn av spørsmål fra repr. Einar A. Tromsdal i forrige møte orientere om ernæring, kosthold og medikamenthåndtering.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 03
1/11 Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.04.2011

BEHANDLING:
Venstre v/Johannes Rosvold fremmet følgende forslag til pkt. 4:
Vedlagte forslag til reglement for innvandrerrådet godkjennes med følgende tillegg til pkt. 2:
Valgbar til innvandrerråd er alle som har stemmerett ved lokalvalg.

AP v/Tove Strand Trana fremmet følgende forslag til pkt. 4:
Vedlagte forslag til reglement for innvandrerråd godkjennes med følgende endring av pkt. 2:
4 av medlemmene, 2 (to) kvinner og 2 (to) menn, velges blant kommunens innvandrere.

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 6:
6. Ordningen evalueres etter to år.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Rådmannens innstilling til pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling til pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling til pkt. 3: Enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling til pkt. 4:
  Rådmannens forslag med foreslåtte tillegg fra Venstre v/Johannes Rosvold og foreslåtte endring fra AP v/Tove Strand Trana enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling til pkt. 5: Enstemmig vedtatt.
 • AP v/Trine S. Hallem sitt forslag til nytt pkt. 6 enstemmig vedtatt.

 
 
 
 
INNSTILLING: 

 1. Det opprettes innvandrerråd i Verdal kommune fra valgperioden 2011-2015 bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer.  Medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også leder og nestleder av rådet.
 2. Innvandrerrådet får følgende sammensetting: 1 representant fra kommunestyret og 4 representanter fra innvandrerne.
 3. Rådmann utpeker sekretariat for rådet.
 4. Vedlagte forslag til reglement for innvandrerrådet godkjennes med følgende tillegg/endring:
  Valgbar til innvandrerråd er alle som har stemmerett ved lokalvalg.
  4 av medlemmene, 2 (to) kvinner og 2 (to) menn, velges blant kommunens innvandrere.
 5. Innvandrerrådet inngår i kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår på lik linje som for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede.
 6. Ordningen evalueres etter to år.

 
 
 
 
PS 032/11 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.04.2011

BEHANDLING:
Rådmannen v/kommunalsjef oppvekst redegjorde for saken.
Se presentasjonen som ble brukt her.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 

INNSTILLING:

 1. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 tas til orientering.
 2. Årets oppløftende resultater legges til grunn for videre satsing.

 

 

 
 
 
PS 033/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.04.2011

BEHANDLING:
Enhetsleder Arnstein Kjeldsen, Økonomienheten, redegjorde for økonomisk status pr. 31.03.11.

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 09.11.2020 09:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS