Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 08.06.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 08.06.2011
Tid            : 09:00 - 13:00
Til stede   : 5 representanter 

Etter at sakene var behandlet fortsatte møtet med orientering/befaring ved BMX-anlegget ved Vinne skole.


   
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 041/11 Godkjenning av møteprotokoll 25.05.11 Protokoll
PS 042/11 Orienteringer - Pasientombudet og SLT-koordinator
Pasientombud Kjell Vang og SLT-koordinator Anette Tiller kommer i møtet og orienterer om sine respektive arbeidsområder.
- Protokoll
PS 043/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 044/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 045/11 Orientering om kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, juni 2011 Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 046/11 Orientering om status for skoleutbygginga - Protokoll
PS 047/11 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 08.06.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei
Lennart Johansson DNA Medlem Nei
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Nei
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Nei
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 041/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 08.06.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 25. mai 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 25. mai 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 042/11 Orienteringer - Pasientombudet og SLT-koordinator     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 08.06.2011

BEHANDLING:  
Det var orientering av:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 043/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 08.06.2011

BEHANDLING:
Økonomienheten v/Knut Langdal redegjorde.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:

  1. Verdal kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 14.633.559,19
  2.  Rådmannens årsberetning for 2010 tas til orientering.
  3.  Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.
     

 
 
 
 
PS 044/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 08.06.2011

BEHANDLING:
Rådmannen endret i møtet følgende under pkt. 2 i innstillinga:
Vuku barne- og ungdomsskole endres til Vuku oppvekstsenter.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:    

  1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial til etterretning.
  2. Det bevilges 1 million kroner til dekning av utgifter knyttet til leie av brakker ved Vuku oppvekstsenter og på Verdalsøra ungdomsskole. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.
     

 
 
 
 
PS 045/11 Orientering om kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, juni 2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 08.06.2011

BEHANDLING:
Driftskomiteen v/leder Trine S. Hallem fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret understreker nødvendigheten av at anbefalingene til videre tiltak i rapporten følges opp i økonomiplanperioden.

Ved votering ble tilleggsforslaget fra Driftskomiteen v/leder Trine S. Hallem og rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
 
 
 
INNSTILLING: 
Rapporten tas til etterretning.
Kommunestyret understreker nødvendigheten av at anbefalingene til videre tiltak i rapporten følges opp i økonomiplanperioden
 
 
 
 
PS 046/11 Orientering om status for skoleutbygginga      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 08.06.2011

BEHANDLING:
Kommunalsjef Oppvekst, Randi Segtnan, orienterte kort om arbeidet med kunstnerisk utsmykning.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
  
 
 
 
PS 047/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 08.06.2011

BEHANDLING:

Ingen saker.

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 06.10.2011 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS