Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.10.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 02.10.2009 
Tid           : 09:00 - 12:40
Til stede  : 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 102/09.
                  Til stede: 8 representanter.  

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 96/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 97/09 KS Nord-trøndelag - Søknad om bidrag til utredning av utgiftsutjevningstilskudd

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 98/09 Skulptur ved  E6 - inngått forpliktelse

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 99/09 Utbygging Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole - Utnevning av bedømmelseskomite

Saksframlegg

Protokoll
PS 100/09 GLP Verdal AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Kætz Disko og Bar

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 101/09 Orientering

 

Protokoll
PS 102/09 TILLEGGSSAK: Tertialrapport - Regnskap pr. 31.08.2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 02.10.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Svensson
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 


 
  

PS 96/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.10.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 17. september 2009 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 17. september 2009 godkjennes.

 

 

PS 97/09 KS Nord-trøndelag - Søknad om bidrag til utredning     Til toppen av siden
av utgiftsutjevningstilskudd

Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 02.10.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Verdal kommune synes det er viktig at KS bidrar til å utrede et så godt inntektssystem som mulig for kommunene og ønsker å delta i prosjektet "Kommunenes inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet" og bevilger kr 16 300 til KS.
 
Tilskuddet belastes formannskapets konto 14709 Diverse overføringer/tilskudd til andre.

 

 

PS 98/09 Skulptur ved  E6 - inngått forpliktelse     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.10.2009  

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommune forskutterer den påløpte regningen til Planstyring.
 2. Kostnadene belastes utvikling av industriområdet og dekkes inn i et senere profilprosjekt for utvikling av Verdal industripark. Beløpet belastes kapitalfondet.

 

 

 

PS 99/09 Utbygging Verdalsøra barneskole og Verdalsøra     Til toppen av siden
ungdomsskole - Utnevning av bedømmelseskomite

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.10.2009

BEHANDLING:
FrP v/Sverre Sundfær fremmet følgende alternativt forslag til kulepunkt 7:
- 4 politikere(ordfører, leder plan- og utviklingskomiteen, leder driftskomiteen og leder største opposisjonsparti – FrP).

 
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag:
”Ordfører blir leder av bedømmelseskomiteen.”

 
Det ble votert punktvis med følgende resultat.

 • Rådmannens forslag til vedtak – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • SP sitt forslag på leder – enstemmig vedtatt.
 • FrP sitt forslag på kulepunkt 7 – falt med 2 mot 7 stemmer.

 
 
VEDTAK:
Verdal formannskap utnevner følgende bedømmelseskomité vedrørende utbygging av Verdalsøra barneskole/Verdalsøra Ungdomsskole.

 • 2 eksterne arkitekter
 • 1 ekstern landskapsarkitekt
 • Rektor Verdalsøra B og rektor Verdalsøra U
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Virksomhetsleder teknisk drift
 • Virksomhetsleder kultur
 • 3 politikere (ordfører, leder plan/utviklingskomiteen og leder driftskomiteen)
 • 2 stk. representanter FAU
 • 2 tillitsvalgte (en fra hver skole)

 

Ordfører blir leder av bedømmelseskomiteen.

 

 

PS 100/09 GLP Verdal AS - søknad om alminnelig     Til toppen av siden
skjenkebevilling ved Kætz Disko og Bar

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.10.2009

BEHANDLING:
Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3.

Lensmannens uttalelse datert 10.08.09 ble utdelt i møtet. Unntatt offentlighet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. GLP Verdal AS, organisasjonsnr. 894 226 412, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Kætz Bar og Disko. 
 2. Kristian Pedersen og Anette Eriksson godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen som stedfortreder gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

 

 

PS 101/09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.10.2009

BEHANDLING:
Trude Holm orienterte fra prostistyre Levanger, Frosta og Verdal.
Bl.a. viktigheten med å ha egne kommunevise budsjett og fordelingsmodell på utgiftene.
 
Trude Holm hadde følgende spørsmål:
Ecopro – tilgangen på kloakkslam og åpne deponi.
 
Ordfører svarte:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt tillatelse til åpent deponi i Namdalen. Dette er en billigere ordning enn ett lukket og sikkert anlegg som Ecopro er.  Utforståelig at dette godtas. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nordland gir ikke slike tillatelser. Ettersom det er billigere å levere til åpne deponi er det en del kommuner som har inngått kontrakter med dette anlegget. Mengden slam til Ecopro blir med dette redusert, noe som går ut over økonomien til selskapet. Fylkesmannens tillatelse til dette anlegget er tatt opp med fylkesmannen av flere aktører og vi forventer at ny tillatelse ikke blir gitt fremover.

 
 
 
 
 
 

PS 102/09 TILLEGGSSAK: Tertialrapport - Regnskap pr. 31.08.2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.10.2009

BEHANDLING:
Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 8 representanter.

Rådmann og kommunalsjefene orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.2009 til etterretning.
 2. Det foretas budsjettregulering innenfor finanskapitlet, med å øke posten renteutgifter med 3,3 mill kroner, og tilsvarende økning av posten renter av bankinnskudd med 1, 6 mill kroner og renteinntekter på formidlingslån med 1,7 mill kroner.
 3. Det foretas en overføring av budsjettmidler fra Stiklestad og Leksdal oppvekstområde på 650.000 kr til oppvekst felles (ansvar 1260). Rådmannen gis fullmakt til å disponere dette beløpet.
 4. Når det gjelder driftsbudsjettet, så ser kommunestyret alvorlig på situasjonen innenfor flere av virksomhetsområdene innen helse- og omsorg og velferd og innen oppvekst. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak innenfor flere av virksomhetsområdene med sikte på redusere forventet merforbruket ved årets slutt innenfor de aktuelle områdene.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS