Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.11.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.11.2009 
Tid           : 09:00 - 11:45
Til stede  : 9 representanter
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 115/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 116/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll
PS 117/09 Oppnevning av overformynder og varamedlemmer fra 01.01.10

Saksframlegg 

Protokoll
PS 118/09 Orientering

 

Protokoll
PS 119/09 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2009

Saksframlegg

Vedlegg

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.11.2009
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
Det ble i starten av møtet gitt en økonomisk statusrapportering pr. 31.10.09 av økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen. 
 
 
PS 115/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 5. november 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 5. november 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 116/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra      Til toppen av siden
barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 19.11.2009

BEHANDLING:
 
Se presentasjon fra pressekonferanse 10.11.2009 her.
  
Følgende ble utdelt:

 • Behandling av saken i plan- og utvikling og driftskomiteen.

Virksomhetsleder teknisk drift orienterte om prosessen.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Det bygges en ny Verdalsøra barneskole og en ny flerbrukshall.
 2. Svømmehallen renoveres. 
 3. Det utredes hvordan ungdomsskolen skal kunne fungere som en 5-paraleller inntil ny skolebygning står ferdig.
 4. Bygging av ny ungdomsskole utsettes inntil kommunens økonomi gir rom for det.
 5. Kommunen avslutter forhandlinger om kjøp av tomt hvor det enda ikke er inngått avtale.
 6. Det utarbeides nye forslag som tar hensyn til punkt 1 – 5 og slik at en ny ungdomsskole kan utbygges mens den gamle skolen er i drift.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra Venstre, der rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Venstre.
 
 
INNSTILLING: 

 1. Det inngås samspillkontrakt fase 1 med NCC AS for utarbeidelse av forprosjekt for utbyggingen.
 2. Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall prosjekteres videre innenfor økonomiplanens budsjettramme på 278 mill kr.
 3. Forprosjekt med tilhørende utbyggingskostnader forutsettes godkjent av Verdal kommunestyre før utbyggingen igangsettes.


 
 
 
 
PS 117/09 Oppnevning av overformynder og varamedlemmer      Til toppen av siden
fra 01.01.10

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2009  

BEHANDLING:
AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag på kontrollerende overformynder og varamedlem:

 • Bjørn Kjesbu   -   funksjonstid fram til 31.12.13

Varamedlemmer:

 • Berit Gustad Nessø  -   funksjonstid fram til 31.12.11

Ved votering ble forslag på kontrollerende overformynder og varamedlem enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kontrollerende overformynder og varamedlemmer til overformynderiet:

Overformynder:

 • Bjørn Kjesbu   -   funksjonstid fram til 31.12.13

Varamedlemmer:

 • Berit Gustad Nessø  -   funksjonstid fram til 31.12.11
 •                                 -    Funksjonstid fram til 31.12.11

 
 
 
 
 
 
PS 118/09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2009

BEHANDLING:
Økonomisk statusrapportering pr. 31.10.09 v/Arnstein Kjeldsen, økonomienheten.
 
AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag i forbindelse med økonomirapportering:

 • Formannskapet ber om månedlig rapportering på stillingsutviklingen i kommunen, herunder prosjektstillinger, faste stillinger, midlertidige stillinger og vikariater.
 • Første rapportering i desember 2009 skal vise status ved inngangen av budsjettåret 2009 og en kvartalsvis utvikling.
 • Fra 2010 ber formannskapet om rapportering som viser månedlig utvikling.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
Verdal Fjellstyres bygging av hytte ved Grønningen:
 
Ordfører
orienterte om formaliteter rundt fjellstyret og kommunens rolle.
 
Høyre v/Knut Snorre Sandnes
orienterte om hvorfor han ønsket redegjørelse om Verdal Fjellstyres bygging av hytte ved Grønningen.
 
Revisor Terje Wist
redegjorde om KomRev sin befatning av saken.
 
Fakta om hyttebygging ved Grønningen – behandlet i fjellstyret 18.11.09 ble utdelt i møtet og vedlegges protokollen.

 
Ordfører orienterte om:

 • Verdal kommune er som stor industrikommune invitert inn i et nettverk med sikte på å etablere en interesseorganisasjon, foreløpig kalt Norskehavsrådet. Flere kommuner i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Nordland og Møre- og Romsdal er invitert. Sak om deltakelse vil komme i kommunestyret når den tid kommer.
 • Nytt mannskap i Stortinget. Har hatt et møte med Arild Grande som sitter i kulturkomiteen.  Tema for møtet var konseptet rund Stiklestad Nasjonale Kultursenter, måten vi tenker på, hva vi arbeider med osv. Hadde også Tindved kulturhage som tema.
 • Skal i dag på offisiell åpning av produksjonsfabrikken til Midt-Norsk Betong på industriområdet.

Rådmann orienterte om:

 • Har sittet i et utvalg i KS som har jobbet med  kommunal oppreisningsordning for personer som er utsatt for overgrep i forbindelse med plassering i barnevernsinstitusjoner m.v. Det vil komme sak til politisk behandling på nyåret.

VEDTAK:

 • Formannskapet ber om månedlig rapportering på stillingsutviklingen i kommunen, herunder prosjektstillinger, faste stillinger, midlertidige stillinger og vikariater.
 • Første rapportering i desember 2009 skal vise status ved inngangen av budsjettåret 2009 og en kvartalsvis utvikling.
 • Fra 2010 ber formannskapet om rapportering som viser månedlig utvikling.


 
 
 
 
 

 
PS
119/09 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2009     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2009

BEHANDLING:
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Saksframlegg og innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2009.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS