Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.11.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.11.2009 
Tid           : 12:15 - 12:45
Til stede  :  8 representanter
 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 120/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 121/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8

Protokoll
PS 122/09 Grande Holding AS. Forlengelse av opsjon.

Saksframlegg 

Protokoll
PS 123/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt. arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Saksframlegg 

Vedlegg 1 

Protokoll
PS 124/09 Orientering

 

Protokoll


 

Oppmøte formannskapets møte 26.11.2009
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Nei
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
  
 
 
 
PS 120/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19. november 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. november 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 121/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Uttalelse fra FAU v/Verdalsøra ungdomsskole.
 
Kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef velferd orienterte om årsverksutviklingen.
Se presentasjonen her
 
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:
”Låneopptak til skoleutbygging reduseres fra 278 mill til 187 mill. Reduksjon i renter og avdrag brukes til styrking av pleie- og omsorg samt oppvekstsektoren i økonomiplanen 2010-2014.”
 
AP/SP v/Bjørn Iversen fremmet følgende 5 verbalforslag:

 1. Verdal kommunestyre er særlig bekymret over den delen av stillingsveksten i oppvekstsektoren som ikke direkte kan relateres til nasjonale satsinger og opptrappinger.
  Det vises til vedtak i Verdal Formannskap i F – sak 191109.
  Kommunestyret ber om tilsvarende rapportering.
   
 2. Verdal kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens organisering i virksomhetsområder.
   
  Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen.
  Verdal kommunestyre forutsetter betydelige effektiviseringsmuligheter på flere driftsområder gjennom at ny bygningsmasse tas i bruk.
   
 3. Eiendomsskattenivået ligger fast i inneværende valgperiode.
   
 4. Verdal kommunestyre står fast på sin prinsipielle tilnærming til Innherred samkommune slik denne er nedfelt i K – sak 29/08 av 270308.
   
  Verdal kommunestyre ser at Samhandlingsreformen i Helsesektoren åpner for interkommunalt samarbeid.
   
 5. Det overordnede utfordringsbildet i Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010 – 2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden.
   
  Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/ Økonomiplan 2010 – 2013.
  Det er kommunestyrets utrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig.
   

AP/SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringer i tallforslag til økonomiplan 2010-2013:
 

Hovedoversikt framskrevet
Beskrivelse Budsjett 2010 Økoplan 2011 Økoplan 2012 Økoplan 2013 Økoplan 2014
Skatt på inntekt og formue, inkl. selskapsskatt 242632000 244541740 246285128 248132267 249993259
Rammetilskudd mv. 255061000 256973958 258901262 260843022 262799344
Sum skatt og rammetilskudd 497693000 501425698 505186390 508975288 512792603
Eiendomsskatt 15900000 15900000 25367000 25367000 25367000
Integreringstilskudd flyktninger 15700000 15700000 15700000 15700000 15700000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Kompensasjonstilskudd skoler 1650000 1650000 1700000 1750000 1750000
Momskompensasjon 8000000 9000000 8000000 3000000 0
Sum inntekter 541943000 546675698 558953390 557792288 558609603
Renteutgifter 23400000 31500000 36100000 38300000 38500000
Avdragsutgifter 21000000 24000000 27000000 30000000 30000000
Netto kapitalutgifter 44000000 55500000 63100000 68300000 68500000
Bruk av fond / overskudd 6200000 0 0 0 0
Ramme til fordeling 503743000 491175698 495853390 489492288 490109603
Avsatt lønnsoppgjør 2008+2009 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000
Støttefunksjoner 21861348 20974748 20574748 20974748 20574748
Framskrevet aktivitet, rådmannens stab 22774748 22774748 22774748 22774748 22774748
Økte pensjonsutgifter 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000
Seniortitltak 600000 0 0 0 0
Valg -400000 0 -400000 0 -400000
Samhandling i organisasjonen, stillingsreduksjoner -2713400 -3400000 -3400000 -3400000 -3400000
Oppvekst 197430903 195930903 190080903 189130903 188730903
Framskrevet aktivitet 194630903 194630903 194630903 194630903 194630903
Helårsvirkn.økt timetall gr.skole høst 09 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000
Ekstra parallell 8. trinn Verdalsøra u 1000000 1000000 550000 0
Økte barnev.utg.- fosterheim/institusjon 1200000 1200000 800000 400000 0
8 t. leksehjelp 1.-4. klassetrinn ?
Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutb 0 0 0 0 0
Forsterka barnehager - spes.pedagoger 0
Reduksjon spesialundervisning -1000000 -2000000 -3000000 -3000000 -3000000
Strukturelle tiltak skole -3000000 -3000000 -3000000
Endret struktur til 5 virksomhets-områder/endring av kretsgrenser -500000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000
Omsorg og velferd 214813836 213863836 214693836 214743836 214743836
Framskrevet aktivitet 211983836 211983836 211983836 211983836 211983836
Økt lønn støttekontakter 50000 100000 150000 200000 200000
Pleie i 5 private boliger, pers. over 18 år 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000
Rehabiliteringsplanen 50000 50000 150000 150000 150000
Transporttjeneste dagtilbud, 50 % st. 200000 200000 200000 200000 200000
Gjestepasientutgifter 300000 300000 300000 300000 300000
Overgrepsmottak 130000 130000 130000 130000 130000
Stillingsøkning - manglende stillinger hjemmetjenester/ lønnsutvikling 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Endr. kriterier tilsk. ress.kr. brukere 1145000 1145000 1145000 1145000 1145000
Stillingsøkning helsesekretær 0 0 -320000 -320000 -320000
Fjerning matpause -1300000 -1300000 -1300000 -1300000 -1300000
Tildelingsgruppe hjemmetjenester -250000 -250000 -250000 -250000 -250000
Effektivisering - økt bruk av data -500000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000
Tilretteleggingstilskudd sykmeldte -200000 -200000 -200000 -200000 -200000
Bedre koordinering omkring rus -300000 -300000 -300000 -300000 -300000
Reduserte utgifter legetjenester -500000 -500000 -500000 -500000
Kultur 14112964 14162964 14212964 14262964 14262964
Framskrevet aktivitet 14037964 14037964 14037964 14037964 14037964
Økt driftstilskudd SNK 75000 75000 75000 75000 75000
Kulturplanen 0 50000 100000 150000 150000
Næring, landbruk og naturforvaltning 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Utviklingsprosjekter/egenandeler næring 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø 20992010 20192010 19692010 19192010 18692010
Framskrevet aktivitet Teknisk 15512332 15512332 15512332 15512332 15512332
Framskr.aktivitet Brann/beredskap 5679678 5679678 5679678 5679678 5679678
Økte strømutgifter 0 0 0 0 0
Avsetn.fond/nedsetting avg. VAR 0 -800000 - 1300000 -1800000 -2300000
Brann inn i ISK -200000 -200000 -200000 -200000 -200000
Kirken 5833194 5833194 5833194 5833194 5833194
Fordelt ramme ISK 23298746 23298746 23298746 23298746 23298746
Sum fordelt 499343000 495256400 488386400 487436400 486136400
Resultat 2000000 -6480703 5066990 -344112 1573202
Tilrådd buffer 2 % av driftsinntekter, økt eiendomsskatt, flere tjenester i ISK og/eller strukturendringer 10000000 10000000 10000000 10000000
Resultat 2000000 3519297 15066990 9655888 11573202

 
Votering:
Venstres forslag falt med 1 mot 7 stemmer.

Verbalforslag fra AP/SP:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

Tallforslag til budsjett og økonomiplan fra SP/AP:
Vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Rådmannens innstilling:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 • Pkt. 5 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 • Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.
   

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte forslag som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
  
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2010-2013 og budsjett 2010 for Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2010 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
   
  Budsjett 2010
  Budsjettpost Beløp
  Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk. 242 632 000
  Rammetilskudd mv. 255 061 000
  Sum skatt og rammetilskudd 497 693 000
  Eiendomsskatt 15 900 000
  Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000
  Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 000 000
  Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000
  Momskompensasjon 8 000 000
  Sum inntekter 541 943 000
  Renteutgifter 23 400 000
  Avdragsutgifter 21 000 000
  Netto kapitalutgifter 44 400 000
  Bruk av fond 6 200 000
  Ramme til fordeling 503 743 000
  Avsatt lønnsoppgjør 2010 2 400 000
  Støttefunksjoner 21 861 348
  Oppvekst 197 430 903
  Pleie og omsorg 214 813 836
  Kultur 14 112 964
  Næring, landbruk og naturforvaltning 1 000 000
  Teknisk drift 15 512 332
  Brann og beredskap 5 479 678
  Kirken 5 833 194
  Fordelt ramme ISK 23 298 746
  Sum fordelt 499 343 000
  Resultat 2 000 000
   
 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2010 for det enkelte område på detaljnivå.
 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2010. Alle tall er i mill. kroner.
   
  Inevsteringer for 2010
  Beskrivelse av tiltak Kostnad 2010
  IKT-utstyr 2
  Rehabilitering kommunal bygningsmasse 1
  IKT-utstyr i grunnskole og barnehager 1
  Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall 60
  Mindre tiltak på skoler 1
  Mindre tiltak barnehager 0,5
  Idretts- og kulturanlegg. 1
  Kirker og kirkegårder 0,5
  Bygging av små rusboliger 3
  Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun 0
  Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd) 0,3
  Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov 2
  Enøk tiltak 0,5
  Utskifting PCB gatelys 1
  Kommunale veger 2
  Gang og sykkelveier 2
  Utvikling Stiklestad 0,5
  Maskiner 0,3
  Brannutrykningsutstyr 0,5
  Sum investeringer 79,1
  Investeringer innenfor betalingstjenester
  Tiltak hovedplan vannforsyning 6
  Sanering av eksisterende kloakkanlegg 5
  Spredt avløp 4
  Feieutstyr 0
  Sum betalingstjenester 15
   
  Finansiering
  Beskrivelse finansiering Beløp
  Finansieringsbehov 94,1
  Lån 87,3
  Momskompensasjon 6,3
  Tilskudd 0,5
   
 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 87.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
  For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
 8. Det tas opp inntil 10 mill. kroner i Startlån i år 2010. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 
 9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2010 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 10. Det er avsatt 2 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2010  på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 11. Barn og unge i barnehager og skoler i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette legges det til grunn ressursfordelingsmodeller for skoler og barnehager. Disse fases inn over 3 år, med start fra budsjettåret 2010.
 12. Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes.
 13. ommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2010.
 14. Rammen for Innherred samkommune settes til 23 298 746 kroner.
 15. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2010 vedtas.
 16. Verdal kommunestyre er særlig bekymret over den delen av stillingsveksten i oppvekstsektoren som ikke direkte kan relateres til nasjonale satsinger og opptrappinger. Det vises til vedtak i Verdal Formannskap i F – sak 191109. Kommunestyret ber om tilsvarende rapportering.
 17. Verdal kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens organisering i virksomhetsområder.
  Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen.
  Verdal kommunestyre forutsetter betydelige effektiviseringsmuligheter på flere driftsområder gjennom at ny bygningsmasse tas i bruk.
 18. Eiendomsskattenivået ligger fast i inneværende valgperiode.
 19. Verdal kommunestyre står fast på sin prinsipielle tilnærming til Innherred samkommune slik denne er nedfelt i K – sak 29/08 av 270308.
  Verdal kommunestyre ser at Samhandlingsreformen i Helsesektoren åpner for interkommunalt samarbeid.
 20. Det overordnede utfordringsbildet i Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010 – 2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden.
  Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/ Økonomiplan 2010 – 2013.
  Det er kommunestyrets utrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig.
 21. Økt eiendomsskatt som følge av takstendring flyttes fra 2011 til 2012.
  Bruk av øremerket fond barnehager med kr 1 200 000,- utgår.
  Økt utgift forsterket barnehage – spesialpedagoger – utgår.
  Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutbygging 1 700 000,- utgår. Inndekning gjennom økt bruk av investeringsmoms.
  Økte strømutgifter kr. 300.000,- utgår. 
   

 
 
 
 
PS 122/09 Grande Holding AS. Forlengelse av opsjon.      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009
  

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Opsjonsperiode i opsjonsavtale av 05.01.09 mellom Verdal kommune og Grande Holding AS forlenges til å fram til 30.07.10.
 2. Med basis i standard festevilkår for Ørin Sør gis administrasjonen fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.
   

 
 
 
 
 
PS 123/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 -      Til toppen av siden 
oppnevning av evt. arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Følgende ble foreslått til å delta i arbeidsgruppe:

 • Svein J. Svensson
 • Marit Voll Skrove
 • Brita K. Thorsvik
   
   
   

VEDTAK: 

 1. Svein J. Svensson, Marit V. Skrove og Brita K. Thorsvik forbereder uttalelse til del 1 og 2 til formannskapets møte før møte 10. desember slik at saken kan behandles av kommunestyret 14. desember.
 2. Uttalelse til del 3 av debattheftet forberedes administrativt til møtet 10. desember.
   
   
   
   
 
PS 124
/09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Resultat nasjonale prøver – Stiklestad skole har gjort det veldig bra i alle 3 fag. Kjempeoppslag i adressa. Viser at vi har en skole med god ledelse, flinke lærere og dette skaper resultat. Har også en del utfordringer ved en del skoler, dette kommer vi tilbake til. Formannskapet sender blomster til Stiklestad skole.
 • Oslo kino tar over Norsk Kinodrift – som driver Verdal kino. God sak for Verdal.
 • Status arbeid med svineinfluensa. Det har vært vanskelig å få ut korrekt informasjon pga at det er operert med to timers varsel på mottak av vaksine. Vi har gått ut med at hjemmesiden vår er den eneste plassen vi garanterer oppdatert informasjon.
   

Ordfører:

 • Taletid kommunestyrets møte mandag i skolesaken:
  6 min hovedinnlegg hvert parti
  4 min første innlegg representanter
  2 min andre gangs innlegg
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 18.10.2011 15:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS