Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.12.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 10.12.2009 
Tid           : 09:00 - 12:45
Til stede  : 9 representanter.
                  Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 126/09.
                  Til stede 8 representanter.
                  Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 130/09.
                  Til stede: 8 representanter.
                  Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 134/09.
                  Til stede 7 representanter. 
 
Utdelt i møtet:
Midt-Norsk Oljeavis nr. 4/november 2009.
 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 125/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 126/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 127/09 Forsøk med "elektronisk formannskap".

Saksframlegg 

Protokoll
PS 128/09 Medlemskap i foreningen "Norskehavalliansen"

Saksframlegg  

Protokoll
PS 129/09 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2010 - forslag til uttalelse

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 130/09 Månedlig økonomisk rapportering - form/innhold Saksframlegg Protokoll
PS 131/09 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Statusrapport Saksframlegg Protokoll
PS 132/09 Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr. vv-9989 Korsådalsbekken ved Sørenget boligfelt

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 133/09 Stiklestad Hotell AS - søknad om utvidelse av skjenkeareal i forbindelse med åpning av middelaldergården Stiklestadir

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 134/09 Orientering

 

Protokoll


 

Oppmøte formannskapets møte 10.12.2009
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Nei
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
Det ble før møtet var satt gitt følgende orientering:

 
 
PS 125/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26. november 2009 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 26. november 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 126/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Knut Snorre Sandnes ba om å vurdere sin habilitet. Er leder i styret i ett av idrettslagene. Ved votering ble Sandnes enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av denne sak.
Til stede: 8 representanter.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:
Rådmannens justerte forslag til leiesatser sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010 vedtas.  
 
 
 
 
 
PS 127/09 Forsøk med "elektronisk formannskap"      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009  

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
5. Formannskapets medlemmer som bruker eget IT-utstyr blir kompensert med kr 1000,- pr. år.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Fra 01.02.10 innføres forsøk med ”elektronisk formannskap” som skissert i saksframlegg. 
 2. Dette innebærer at det ikke sendes ut papirdokumenter til medlemmene i formannskapet.
 3. Rådmann får fullmakt til å anskaffe nødvendig utstyr innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,-.
 4. Kostnadene belastes ansvar 1110, funksjon 1000. 
 5. Formannskapets medlemmer som bruker eget IT-utstyr blir kompensert med kr 1000,- pr. år.
   

 
 
 
 
PS 128/09 Medlemskap i foreningen "Norskehavalliansen"      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune støtter etablering av ny organisasjon som skal ivareta landsdelens interesser innen olje og gass i Norskehavet.
 2. Ordfører gis fullmakt til å tegne medlemskap på vegne av kommunen.
   

 
 
 
  
PS 129/09 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2010 - forslag til uttalelse      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Administrasjonens forslag til uttalelse ble utdelt i møtet. Er som følger:

Uttalelse til del 3 – KS debatthefte

7. Er det tiltak eller områder KS bør prioritere i tariffoppgjøret 2010 for å styrke kommunesektoren i arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft?
 
Tiltak:

 • Godtgjøring for særskilt arbeidstid - heve ulempelønn for turnuspersonell 
 • Harmoniser lønnstiger mellom HTA 4 B og 4C,  alle må ha  16 års regel. 
 • Stillinger i høgskolegruppen innefor HTA 4 B , bør omfattes av kompetanselønnsystemet. 
 • Like bestemmelse i HTA mellom undervisningspersonell og øvrige ansatte.
   

Områder:

 • Helsepersonell

8. Hvilke lønnstiltak kan bidra til å realisere målsettingen om likelønn?

 • harmonisering av yrkesgrupper , f.eks. ingeniør – sykepleier/førskolelærer
 • likelønnspott.
   

9. Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse deltidsdilemmaet?

 • Godtgjøring for særskilt arbeidstid bør økes. 
 • Se på arbeidstidsordninger for turnuspersonell (antall helger i en turnusper.)
 • ingen skal ha mindre enn 50 % stilling for å gå i turnus.
   

10. På hvilken måte og på hvilke områder kan KS bidra og tilrettelegge for å utvikle prosesser og verktøy for det lokale lønnsarbeidet?

 • Det må lages retningslinjer / føringer på særavtaler (f.eks klegodtgjørelse)
 • KS må ha sterkere føringer på lønnspolitikk.
 • Skal vi fortsatt ha lokale forhandlinger på HTA kap. 4.?
 • Dersom vi fortsetter med lokale forhandlinger må vi få sentrale føringer i større grad.
   

11. Hvordan kan KS generelt og tariffoppgjøret spesielt bidra til god samhandling, robuste fagmiljøer og
     synliggjøring av kommunesektorens attraktivitet som arbeidsgiver?

 • KS må legge tilrette for at kommunesektoren blir så attraktiv at den er konkurransedyktig med privat sektor , med hensyn  til , lønn , utviklingsmuligheter, kompetanseutvikling m.m.
   

12. Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med styring og ledelse på tjenesteområder hvor det er et partnerskap mellom stat og kommune? 

 • harmonisering av lønn og arbeidsvilkår .
 • felles forståelse av de mål oppgaver og tjenester som skal ytes
 • avklaring av balanse på utgiftsdekning.
   

13. Hvordan kan KS bidra til bedre samarbeid for utvikling av teknologiske løsninger og slik at slik teknologi blir tatt i bruk?

 • dette bør ikke være en prioritert oppgave for KS.
   

14. Hva kan KS bidra med for at innvandrerbefolkningen i større grad kan dekke kommunenes behov for kompetent arbeidskraft?

 • Enklere godkjenning av kompetanse fra hjemlandet. Det må gis mulighet for eventuell påbygging på utdanningen fra hjemlandet , for å få norsk kompetanse.
   

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Framlagte uttalelser vedtas som Verdal kommunes uttalelse til KS strategikonferanse 2010. 
 
 
 
 
  
PS 130/09 Månedlig økonomisk rapportering - form/innhold      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken. Ønsker en mindre detaljert orientering enn vedtak i sak 118/09 i formannskapet. Det utarbeides et skjema som skal danne basis for framtidige orienteringer og dette vil bli lagt fram i januarmøtet.

Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak.
Til stede: 8 representanter.

Ordfører fremmet forslag om at saken tas til orientering.

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
  
PS 131/09 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Statusrapport      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
  
PS 132/09 Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr. vv-9989 Korsådalsbekken ved Sørenget boligfelt
      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr.66.000,- i forbindelse med sikringstiltak av Korsådalsbekken gjennom Sørenget boligfelt.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
   

 
 
 
  
PS 133/09 Stiklestad Hotell AS - søknad om utvidelse av skjenkeareal i forbindelse med åpning av middelaldergården Stiklestadir
      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

 1. Stiklestad Hotell gis med dette alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i middelaldergården Stiklestadir ut inneværende bevillingsperiode, til 30.06.12. 
 2. Ellers samme vilkår som for gjeldende bevilling gitt til Stiklestad Hotell for inneværende bevillingsperiode
    

 
 
 
  
PS 134/09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2009

BEHANDLING:
Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 7 representanter.

Økonomisk rapportering pr. 30.11.09 v/Arnstein Kjeldsen, økonomienhet.

Rådmannen orienterte om:

 • Beredskapsprosjekt kalt Prosjekt Verdal 2012. Skisse til framdrift/konsept. Finansiering av fase 1. Fase 2 starter medio februar. Størrelsen og form på fase 2 avhenger mye av GE sin avgjørelse.  Formannskapet slutter seg til dette arbeidet. Notat i saken er lagt ved her.
 • Skolesaken – siste utvikling. Har svart på Grande sitt siste brev. Vår konklusjon er at klagen ikke tas til følge. Bedt om tilbakemelding fra Grande om de går videre før kommunestyrets møte 14.12.
   

Kommunalsjef samfunnsutvikling orienterte om:

 • Status vaksinering svineinfluensa.
   

Brita K. Thorsvik fremmet følgende spørsmål:

 • Saksbehandling skolesaken. Hvorfor skal ikke anken behandles politisk?
   

Svar fra rådmann:

 • tolkning på grunnlag som ligger på et faglig juridisk nivå. Dette er ting vi gjør daglig i kontraktforhandlinger. Ligger i rådmannens fullmakt til saksbehandling. Rådmann som institusjon ivaretar kommunens interesser for å forberede saken.
   

Orientering om resultat Nasjonale prøver vil bli gitt i formannskapets møte i januar.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 18.10.2011 15:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS