Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.01.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 21.01.2010 
Tid           : 09:00 - 11:50 
Til stede  :  9 representanter 
 
Den varslede økonomirapporteringen gikk ut
Sak nr. 10/10 ble behandlet som siste sak.
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 002/10 Evaluering av driftskomiteens arbeid

Saksframlegg 

 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 003/10 Koordinerende anhet - sluttrapport

Saksframlegg 

Vedlegg 1

Protokoll
PS 004/10 Verdal prestegård. Forlengelse av jordleieavtale - 1721/27/1

Saksframlegg  

Protokoll
PS 005/10 Nessemo Transport AS - Søknad om kjøp av tomt på Ørin industriområde

Saksframlegg

Protokoll
PS 006/10 Kommunesektoren og EØS-avtalen Saksframlegg Protokoll
PS 007/10 Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 008/10 Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag

Saksframlegg

Protokoll
PS 009/10 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalparkstyret for Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 010/10 Orientering

 

Protokoll
PS 011/10 TILLEGGSSAK : Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 21.01.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Kjell Hilmar Karlsson FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10.12.09 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 10.12.09 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 002/10 Evaluering av driftskomiteens arbeid       Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 003/10 Koordinerende anhet - sluttrapport      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Endelig sluttrapport – Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
Driftskomiteens innstilling.

Prosjektleder Kari Gregersen Næss orienterte om saken.

Ordfører og varaordfører fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
2. 40 % stillingsressurs koordinerende enhet dekkes innen vedtatte budsjettrammer for 2010.

Det ble først votert alternativt over driftskomiteens innstillings pkt. 2 mot forslaget fra varaordfører og ordfører til pkt. 2, der ordfører/varaordførers forslag ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert samlet over driftskomiteens innstilling med vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 • Formannskapet gir sin tilsutning til konklusjonene i Sluttrapport for Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
 • 40 % stillingsressurs koordinerende enhet dekkes innen vedtatte budsjettrammer for 2010.

 
 
 
 
PS 004/10 Verdal prestegård. Forlengelse av jordleieavtale - 1721/27/1      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune godkjenner fornying av jordleieavtale med Opplysningsvesenets fond for perioden 01.05.10 – 30.04.15 for leie av 122 da av ”Prestgårdsjorda”.
 2. Leieprisen settes til kr. 350 pr. da /år. 
 3. Etablerte avtaler om videre utleie videreføres på tilsvarende vilkår.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre avtalene.

 
  
 
  
PS 005/10 Nessemo Transport AS - Søknad om kjøp av tomt på Ørin industriområde      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

 1. Nessemo Transport AS tilbys å kjøpe eiendommen Kometvegen 8, gnr. 18, bnr. 1199.
 2. Tomteprisen settes til kr. 223,20 pr. m2.
 3. Tilbudet står ved lag fram til 15.02.10.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 
 
 
  
PS 006/10 Kommunesektoren og EØS-avtalen      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
 Saken tas til orientering.
 
 
 
  
 
PS 007/10 Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Egenandelen for kortidsopphold i kommunal institusjon (sykehjem) endres fra kr 121,- til kr 125,- per døgn.
Egenandel for hjemmetjenester i henhold til sosialtjenesteloven endres fra kr 155,- til kr 160,- for de som har inntekt under 2G.
 
 
 
 
  
PS 008/10 Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag
      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Verdal kommune søker om at Verdal bo og helsetun får godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag.
 
 
 
 
  
PS 009/10 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalparkstyret for Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark
      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommune ønsker å delta i den fremtidlige forvaltningen av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret.
 2. Representanten fra kommunen velges av kommunestyret etter at den endelige forvaltningsmodellen er valgt.

 
   
 
  
PS 010/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Økonomirapportering ble ikke gitt i dag – kun foreløpige regnskapstall tilgjengelig.
 • Erkjentlighetsarrangement ble avviklet 20.01.10. Takket av de som har sluttet i året som har gått.
 • Næringslivet /industrisituasjonen i Verdal – utfordringer framover.
 • Styringsdialogkonferanse 6. og 7. januar hos fylkesmannen. I år var tema velferdsstaten.
 • Formannskapets møte 11. februar kolliderer med KS sin strategikonferanse. Kan dette møtet flyttes fram til onsdag 10.? Formannskapet enig i dette. Møtet starter kl. 12.00.
 • Folkevalgtdag nr. 4 i kommunestyret. Foreløpig er 8. februar satt opp som dato. Fra kl. 18.00 til kl. 21.00. Forslag på tema: kommunestyrets arbeid gjennom partnerskap, med kulturfeltet som tema. Forslag om å bruke direktør SNK og Tindved. Ivar Skei er forespurt som prosessveileder. Formannskapet sluttet seg til dette med følgende innspill: helsereformen som tema 2, næring i tillegg til kultur.

Rådmann orienterte om:

 • Etablering av mølle. Har meldt sin interesse for industriområdet og er en sak vi jobber mye med for tiden.
 •  Jernbaneundergangen. Finansiering. Vi forholder oss til de vedtatte rammer og må fokuserer på det vi får til. Rådmann vil rapportere på regnskap neste møte.

Kommunalsjef velferd orienterte om:

 • Ressurskrevende brukere.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens pgf. 31.1, jfr. Forvaltningslovens § 13.

 • Kommunalsjef oppvekst orienterte om resultater nasjonale prøver.

 
 
  
 
PS 011/10 TILLEGGSSAK : Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall
      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.01.2010

BEHANDLING: 
Saksframlegg ble utdelt i møtet.
Kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder teknisk drift orienterte om hva som har skjedd i saken siden kommunestyrets møte 14.12.09.

Rådmann føyde til følgende før pkt. 1 under vurderinger i saksframlegg etter ..på følgende måte: …..med mandat slik:

Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak:
”Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og forslag på organisering i grupper.”

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og forslag på organisering i grupper.   

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS