Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.02.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : Onsdag 10.02.2010 
Tid           : 13:45 - 16:10
Til stede  :  9 representanter. Repr. Tomas Iver Hallem fratrådte under siste punkt i sak 21/10.
                   Til stede 8 representanter. 

Sak 19/10 ble behandlet etter sak 12/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
 
 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 013/10 Abdul Shakoor - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1

Protokoll
PS 014/10 Oppnevning av nytt medlem i skatteutvalget for resten av valgeperioden 2007-2011

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word) 

Protokoll
PS 015/10 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksframlegg 
(PDF)Saksframlegg
(Word) 

Protokoll
PS 016/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009.Evalueringer og veien videre.

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 017/10 Opprettelse av nytt, felles klageorgan som også ivaretar klager etter Kommunehelsetjensteloven § 2-4 og oppnevning av medlemmer

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1

Protokoll
PS 018/10 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.31.01.2010

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Protokoll
PS 019/10 Verdal 2012 - Et nyskapings- og utviklingsprosjekt

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1

Protokoll
PS 020/10 Innherred seniorforum - søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 021/10 Orientering

 

Protokoll


 

Oppmøte formannskapets møte 10.02.2010
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann deltok under sak 12/10 og deler av sakene 19/10 og 21/10
Trond Selseth Kontroller Tiltrådte for rådmannen
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 012/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 21. januar 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 21. januar 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 013/10Abdul Shakoor - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING: 
Uttalelse fra NAV ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Abdul Shakoor, organisasjonsnr. 971 202 130, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ved Deera Restaurant & Bar ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12.
 2. Peyman Rad og Muhammad Sharif godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt.
   

 
 
 
 
PS 014/10 Oppnevning av nytt medlem i skatteutvalget for resten av valgeperioden 2007-2011      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING:
AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag på nytt medlem og nestleder – samt nytt 2. varamedlem - i skatteutvalget for resten av valgperioden:
Medlem og nestleder: Odd Lyngås
Nytt 2. varamedlem: Einar Asbjørn Tromsdal

Ved votering ble forslaget fra AP enstemmig valgt.
 
 
VEDTAK:  
Som nytt medlem og nestleder i skatteutvalget for resten av valgperioden oppnevnes:
Odd Lyngås.
Nytt 2. varamedlem: Einar Asbjørn Tromsdal.
 
 
 
 
 
PS 015/10 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING:
V v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag:

 • Nytt medlem i samkommunestyret for fellesliste SV/V: Johannes Rosvold.
 • Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for SV/V: Johannes Rosvold.
 • Ny 1. vara i plan- og utviklingskomiteen for SV/V: Nils Georg Leirset.
 • Ny politisk representant i samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole: Maj Brit S. Larsen.
   

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Rådmannens forslag enstemmig vedtat
 • Pkt. 3: Venstres forslag enstemmig vedtatt.
   

 
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende valgperiode.
 2. Johannes Rosvold rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av inneværende valgperiode.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for fellesliste SV/V: Johannes Rosvold.
  Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for SV/V: Johannes Rosvold.
  Ny 1. vara i plan- og utviklingskomiteen for SV/V: Nils Georg Leirset.
  Ny politisk representant i samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole: Maj Brit S. Larsen.
  Alle for resten av valgperioden.
   

 
 
 
  
PS 016/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009.Evalueringer og veien videre.      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING: 
AP v/Svein J. Svensson fremmet følgende forslag:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.
   

I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Verdal kommune sender ei oppfordring til sekretariatet der vi synliggjør et behov for en fortsatt sentral bistand.
Det er viktig at vi har et sentralt organ å kontakte for å bistå oss i arbeidet fremover.
Et slikt sentralt organ kan bistå og hjelpe de kommunene, som ikke har vært med i programmet, men som ønsker å arbeide etter programmets hensikt og formål.

Verdal kommune bør ha et organisasjons og utviklings- og kvalitetsutvalg etter intensjonene i HA Del B § 4 – partsammensatte utvalg, et forum til drøfting.
Det er viktig at dette utvalget er trepartsammensatt og likeverdig i antall deltakere fra de tre partene.
 
Ved votering ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.
   

I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Verdal kommune sender ei oppfordring til sekretariatet der vi synliggjør et behov for en fortsatt sentral bistand.
Det er viktig at vi har et sentralt organ å kontakte for å bistå oss i arbeidet fremover.
Et slikt sentralt organ kan bistå og hjelpe de kommunene, som ikke har vært med i programmet, men som ønsker å arbeide etter programmets hensikt og formål.

Verdal kommune bør ha et organisasjons og utviklings- og kvalitetsutvalg etter intensjonene i HA Del B § 4 – partsammensatte utvalg, et forum til drøfting.
Det er viktig at dette utvalget er trepartsammensatt og likeverdig i antall deltakere fra de tre partene.
  
 
 
 
  
PS 017/10 Opprettelse av nytt, felles klageorgan som også ivaretar klager etter Kommunehelsetjensteloven § 2-4 og oppnevning av medlemmer
      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING: 
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag under pkt. 5:

Forslag til medlemmer og varamedlemmer i nytt, felles klageorgan
Medlemmer Varamedlemmer
Bjørn Iversen Ole Gunnar Hallager
Kristin Hildrum Trine S. Hallem
Svein J. Svensson Ove Morten Haugan
Anita Steinkjer Tove Strand Trana
Tomas Iver Hallem Pål Sverre Fikse
Trude Holm Marit Voll Skrove
Jan Arne Solvang Sverre Sundfær
Knut Snorre Sandnes Kjell Karlsson
Brita Kleven Thorsvik Anita Karlsen


Leder: Bjørn Iversen
Nestleder: Tomas Iver Hallem
 
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3: Rådmannens forslag falt med 9 stemmer.
 • Pkt. 4. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5: SP sitt forslag enstemmig vedtatt.
   

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag med vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING: 

 1. Nåværende ordning med formannskapet som klageorgan utgår (ref. K-sak 05/93).
 2. Det opprettes et nytt kommunalt klageorgan som, hvis ikke annet fremgår av særlov, ivaretar alle klager på kommunale vedtak fattet i medhold av gjeldende lovgivning.
 3. Ny administrativ prosedyre for klagebehandling utarbeides innen 1. april 2010.
 4. Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer ut inneværende valgperiode:
   
  Forslag til medlemmer og varamedlemmer i nytt, felles klageorgan
  Medlemmer Varamedlemmer
  Bjørn Iversen Ole Gunnar Hallager
  Kristin Hildrum Trine S. Hallem
  Svein J. Svensson Ove Morten Haugan
  Anita Steinkjer Tove Strand Trana
  Tomas Iver Hallem Pål Sverre Fikse
  Trude Holm Marit Voll Skrove
  Jan Arne Solvang Sverre Sundfær
  Knut Snorre Sandnes Kjell Karlsson
  Brita Kleven Thorsvik Anita Karlsen
   
  Leder : Bjørn Iversen
  Nestleder : Tomas Iver Hallem
   

 
 
 
  
PS 018/10 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.31.01.2010      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
  
PS 019/10 Verdal 2012 - Et nyskapings- og utviklingsprosjekt      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING: 
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4:
Prosjektledelsen rapporterer til formannskapet og kommunestyret minimum 4 ganger pr. år eller når større hendelser tilsier dette.

Det ble først votert over endringsforslaget til pkt. 4 fra SP v/Tomas Iver Hallem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatt endringsforslag.  Enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Verdal formannskap gir sin tilslutning til at det søkes om regionale utviklingsmidler til gjennomføring av prosjektet Verdal 2012 i henhold til vedlagte prosjektbeskrivelse.
 2. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne styringsgruppe for prosjektet.
 3. Formannskapet ser positivt på at det etableres et sterkere regionalt næringssamarbeid i regi av Innherredsprogrammet på Innherred.
 4. Prosjektledelsen rapporterer til formannskapet og kommunestyret minimum 4 ganger pr. år eller når større hendelser tilsier dette.
   

 
 
 
  
PS 020/10 Innherred seniorforum - søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen
      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING:  
H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av opplysninger om hva nabokommunene gjør.
Ved votering ble forslaget fra H enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes i påvente av opplysninger om hva nabokommunene gjør.   
 
 
 
 
  
PS 021/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.02.2010

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Ørin Nord. Møte med Aker-miljøet mandag denne uke - og neste mandag med Siva-sjefen. Må få landet og komme videre. Noen bedrifter vil etablere seg der, og de har hast. Diskusjonen gjelder kostnad på veg. Kommunen mener Siva Verdal Eiendom må ta den. Kommunen skal ha styrerepresentasjon - skal være over 10 prosent og styrerepresentert gjennom en aksjonæravtale.
   
 • Skatteetaten/ligningskontoret. Har hatt en person 2 dager i uka lokalisert på Servicekontoret i Kinogården.  Skatteetaten driver sentralisering nå, så spørsmålet er om de skal trekke kontoret ut derfra. Kommunen har fått spørsmål/henvendelse om å ta skatteveiledning via servicekontoret.  Skatteetaten har opplæringspakke til kommunene – spørsmålet/saken dreier seg om pris. Åpningstid 2 d/uka tilsvarer 40 % stilling. Endelig tilbud til kommunen er på kr 100 000,-.  Alternativet er at de kutter ut kontoret på Verdal og henviser til ligningskontorene på hhv Levanger og Steinkjer. Rådmannen føler det ikke er annet å gjøre enn å ta imot opplæringen og godta godtgjørelsen.
   
 • Spørsmål/orientering fra ordføreren:
  Har formannskapet ønske om oppfølging av problematikken som kom opp under folkevalgtopplæringen mandag 8. februar 2010?
  Det ønskes en dialog med de ”store” hvor kommunen har eierinteresser. Det kan også være aktuelt at de som er kommunale repr. div. styrer møter i formannskapet og orienterer.
   
 • Tilbud fra ulike personer som ønsker å komme i formannskapet og orientere.
  Konkret nå: Pasientombudet ønsker å komme. Er det aktuelt å ta i mot ombudet?
  Ønskelig at pasientombudet kommer i formannskapet i løpet av våren.
   
 • Midtvinterdansen i Verdal i helga.
  Ordføreren orienterte om arrangementet.
   
 • Interkommunalt samarbeid.
  Møte mellom fylkesmannen og Levanger og Verdal kommuner i morgen, 11.02.10, ang. arealplan.
   
 • Spørsmål fra Jan Arne Solvang: Snuplass for buss i Kålasvingen.
  Brev datert 02.02.10 fra Nils Inge Bjørklund til Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylke utdelt i møtet.
  Saken oversendes kommunens trafikksikkerhetsutvalg med anmodning om snarlig behandling.
   
 • Tomas I. Hallem fratrådte formannskapet og gikk over i rollen som tilrettelegger av samspillgruppen i forbindelse med skoleutbygginga for å orienterte om hvordan man arbeider med kontrakten for skoleutbygginga.
   

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 24.06.2010 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS