Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 04.03.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 04.03.2010 
Tid           : 10:00 - 11:50
Til stede  :  9 representanter. Tomas Iver Hallem fratrådte under siste orientering i sak 26/10. Til stede 8 representanter. 
 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 022/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 023/10 Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal

Saksframlegg
(PDF)
Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 024/10 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.28.02.2010

Saksframlegg
(PDF)
Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1

Protokoll
PS 025/10 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2009

Saksframlegg 
(PDF)
Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1

Protokoll
PS 026/10 Orientering

 

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 04.03.2010
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 022/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.03.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10. februar 2010 godkjennes. ”

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 10. februar 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 023/10 Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 04.03.2010

BEHANDLING: 
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt. 4: Det arbeides videre med å få etablert et boligkontor så snart som mulig, som kan forvalte og administrere hele kommunens boligmasse gjennom VBS.
Nytt pkt. 5: Det arbeides videre med etablering av en ”Sosialfaglig forvaltning” som organiseres som en del av boligkontoret og som bl.a. skal gi boveiledning og annen sosialfaglig oppfølging.” (Rådmannens forslag til pkt. 4 endres til pkt. 6).”

Det ble først votert punktvis over forslag fra Venstre med slikt resultat:

 • Nytt pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
   

Det ble deretter votert samlet over rådmannens forslag til vedtak med vedtatte tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til den foreslåtte organisering av det boligsosiale tilbud i kommunen.
 2. I henhold til avtale mellom Verdal kommune og Innherred boligbyggelag, innløses aksjene tilhørende Innherred boligbyggelag i Verdal boligselskap AS.
 3. Verdal kommune selger/overfører 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata,St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS etter nærmere avtale.
 4. Det arbeides videre med å få etablert et boligkontor så snart som mulig, som kan forvalte og administrere hele kommunens boligmasse gjennom VBS.
 5. Det arbeides videre med etablering av en ”Sosialfaglig forvaltning” som organiseres som en del av boligkontoret og som bl.a. skal gi boveiledning og annen sosialfaglig oppfølging.” (Rådmannens forslag til pkt. 4 endres til pkt. 6).”
 6. Kommunestyret foreslår at det gjøres endringer i vedtektene for det heleide Verdal boligselskap AS slik at formannskapet skal utgjøre generalforsamlingen i selskapet. Formålsparagrafen i vedtektene endres slik at selskapets boligsosiale oppgave fremgår med større tydelighet.
   

  
 
 
 
PS 024/10 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.28.02.2010      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.03.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim var til stede og orienterte og besvarte spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  .
Saken tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 025/10 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2009      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK: 
Årsrapporten for 2009 tas til orientering.  
 
 
 
 
  
PS 026/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.03.2010

BEHANDLING:
Økonomienheten ved Arnstein Kjeldsen orienterte om økonomisk status pr. 28.2.10. Denne orienteringen ble tatt før sak nr. 24/10.

Rådmannen orienterte om:

 • Det vil komme en sak i riksmedia (Dagbladet). Denne saken inngår i en serie av reportasjer om overgrep mot funksjonshemmede. Verdal kommune kan bli beskyldt for manglende oppfølging.
 • Siva Verdal – etablering av mølle på havna. Siva Eiendom ønsker at det er kommunen som kjører prosjektet (oppfylling m.m.). Deltakelse med medfinansiering er usikker ennå.  Verdal kommune har ikke ressurser å sette på pr d.d., men prosjektet Verdal 2010 kan kanskje gi muligheter. Rådmann kommer tilbake med egen sak.
 • Avisdebatt - Legesenter Vuku – privatisering av legesentre.
   

Tomas Iver Hallem fratrådte formannskapet og gikk over i rollen som tilrettelegger av samspillgruppen i forbindelse med skoleutbygginga.
Hallem orienterte om status skoleutbygging. Denne orienteringa ble tatt før sak nr. 25/10.
 

Publisert: 26.02.2010 09:42 Sist endret: 24.06.2010 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS