Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.03.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.03.2010 
Tid           : 09:00 - 14:00
Til stede  :  9 representanter. Tomas Iver Hallem fratrådte som inhabil i sak 29/10. Er leder i samspillgruppen. Til stede 8 representanter. Bjørn Iversen fikk permisjon f.o.m. sak 33/10 og forlot møtet. Til stede 8 representanter. Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 31/10. Til stede 7 representanter. Bjørn Iversen tiltrådte møtet under behandling av sak 31/10. Til stede 8 representanter. Trude Holm tiltrådte under siste orientering i sak 34/10. Til stede 9 representanter.  

 
Utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Vedtak i fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Bevilgning til prosjektet ”Verdal 2012”.
   

Sakene 32/10, 33/10 og 35/10 ble behandlet før sak 31/10.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 027/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 028/10 Avtale vedrørende vegomlegging Stiklestad - Finansiering av Verdal kommunes andel

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 029/10 Skoleutbygging Verdalsøra. Godkjenning av avtale om kjøp/erverv av eiendommen Ringveg Nord 5.

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word) 

Vedlegg 1

Protokoll
PS 030/10 Bs Kranutleie as - Kjøp av næringstomt i Havfruvegen

Saksframlegg 
(PDF)Saksframlegg
(Word) 

Protokoll
PS 031/10 Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 032/10 Ansettelse av rådmann i Verdal - arbeidsgruppe

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Protokoll
PS 033/10 Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Protokoll
PS 034/10 Orientering

 

Protokoll
PS 035/10 TILLEGGSSAK: Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering

Saksframlegg
(PDF)Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12

Protokoll


 

Oppmøte formannskapets møte 18.03.2010
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 027/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 4. mars 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 4. mars 2010 godkjennes
  
 
 
 
 
PS 028/10 Avtale vedrørende vegomlegging Stiklestad - Finansiering av Verdal kommunes andel      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner avtale mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Staten og Verdal kommune vedrørende sluttfinansiering av vegomlegging Stiklestad.
 2. Verdal kommunes andel på 1.0 mill.kr. finansieres ved bruk av kommunens ubundne kapitalfond.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.
   

 
 
 
 
PS 029/10 Skoleutbygging Verdalsøra.
Godkjenning av avtale om kjøp/erverv av eiendommen Ringveg Nord 5
      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING:
Tomas Iver Hallem fratrådte som inhabil.
Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  

 1. Verdal formannskap godkjenner framforhandlet avtale datert 09.03.10, mellom Verdal kommune og Mona Frøseth-Lerfald Veium/Kai Ståle Veium om kjøp av eiendommen Ringveg Nord 5, gnr. 18, bnr. 116 i forbindelse med skoleutbygging Verdalsøra.
 2. Administrasjonen bes foreta de regnskapsmessige og praktiske tiltak saken tilsier.
   

 
 
 
 
PS 030/10 Bs Kranutleie as - Kjøp av næringstomt i Havfruvegen      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK:  

 1. Bs Kranutleie as tilbys å kjøpe parsell av eiendommen gnr. 18, bnr. 398 forutsatt godkjent fradeling.
 2. Tomteprisen settes til kr. 223,20 pr. m2.
 3. Tilbudet står ved lag fram til 15.03.10.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.
   

 
 
 
  
PS 031/10 Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING: 
Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Bjørn Iversen tiltrådte møtet.
Til stede 8 representanter.

Behandling i driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen i saken ble utdelt i møtet.

Kommunalsjef velferd, Tone S. Haugan, og prosjektleder Vibeke Veie-Rosvoll var i møtet og orienterte om planen.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar Temaplan – Ruspolitisk plan 2010-2013.  
 
 
 
 
  
PS 032/10 Ansettelse av rådmann i Verdal - arbeidsgruppe      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING:  
Det ble fremmet følgende fellesforslag til vedtak fra formannskapet:
Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe for å håndtere ansettelse av ny rådmann. Utvalget består av ordfører, varaordfører, Brita Kleven Thorsvik fra opposisjonen og leder i Fagforbundet Verdal, Lise Heggdal.
Sekretariat: Organisasjonsenheten.
Ordfører leder utvalget.

Verdal kommune engasjerer et profesjonelt rekrutteringsselskap.

Arbeidsgruppen har alle nødvendige fullmakter og rapport til formannskapet undervegs i prosessen.

Tilsetting skjer i henhold til Verdal kommunens ansettelsesreglement.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forlag til vedtak og forslaget fra formannskapet, ble forslaget fra formannskapet enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe for å håndtere ansettelse av ny rådmann. Utvalget består av ordfører, varaordfører, Brita Kleven Thorsvik fra opposisjonen og leder i Fagforbundet Verdal, Lise Heggdal.
Sekretariat: Organisasjonsenheten.
Ordfører leder utvalget.

Verdal kommune engasjerer et profesjonelt rekrutteringsselskap.

Arbeidsgruppen har alle nødvendige fullmakter og rapport til formannskapet undervegs i prosessen.

Tilsetting skjer i henhold til Verdal kommunens ansettelsesreglement.
 
 
 
 
  
PS 033/10 Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING:
Bjørn Iversen fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 8 representanter.

Det ble fremmet følgende forslag på medlemmer:

AP v/Anita Steinkjer:

 • Svein Svensson, leder
 • Trine S. Hallem
   

SP v/Trude Holm:

 • Marit Voll Skrove, nestleder
   

FRP v/Jan Arne Solvang:

 • John Hermann
   

V v/Brita K. Thorsvik:

 • Brita K. Thorsvik
   

Ved votering ble alle enstemmig valgt.
 
 
VEDTAK: 
Følgende oppnevnes til arbeidsgruppe for gjennomgang av delegasjonsreglementet:

 • Svein Svensson, leder
 • Trine S. Hallem
 • Marit Voll Skrove, nestleder
 • John Hermann
 • Brita K. Torsvik
   

 
 
 
  
PS 034/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING:
Det ble i løpet av møtet gitt følgende orienteringer:

 • Økonomisk situasjonsrapport v/Arnstein Kjeldsen, økonomienheten. (Før sak 27/10).
   
 • Tomas Iver Hallem fratrådte formannskapet og gikk over i rollen som tilrettelegger av samspillgruppen i forbindelse med skoleutbygginga.
  Hallem orienterte om status skoleutbygging. (Før sak 30/10).
   
 • Boligsosial handlingsplan v/Janne Stenbakk Grande. (Før sak 35/10).
   

Virksomhetsleder Turid Krizak orienterte om:

Rådmannen orienterte om (før sak 35/10):

 • Oppslag i Dagbladet ad overgrep psykisk utviklingshemmede i Verdal. Videre saksgang? (Før sak 31/10).
   

Ordfører orienterte om (før sak 33/10):

 • Ekofisk gikk til Aker Verdal. Bygging av boligplattformunderstell og brukonstruksjon.
   
 • Revitalisering samarbeid innherredskommunene. Møte mellom rådmenn og ordfører i innherredskommunene sist mandag.
   
 • Prosjektet Verdal 2012 – fylkesrådet har bevilget 2 mill for 2010. Ber om formannskapets tilslutning til at rådmann går inn som prosjektansvarlig i starten for å få i gang prosjektet. Formannskapet sluttet seg til at rådmann engasjeres som prosjektansvarlig.
   

Brita Kleven Thorsvik reiste følgende spørsmål (før sak 33/10):
Jernbaneverket planelegger å legge ned Stoppested Sykehuset. Omkringliggende kommuner må engasjere seg. Hva har rådmann og ordfører i Verdal gjort i denne saken og hva kan vi evt. gjøre?
 
Ordføreren svarte:
Levanger kommune som vertskommune er ikke kontaktet av jernbaneverket i saken. Ikke andre kommuner heller. Blitt gjort kjent med saken gjennom media. Registrerer det som blir sagt og ordfører tar kontakt med leder i Frostating for evt. uttalelse.

Orientering om årsverksutvikling ble avbrutt av rådmann.
 
 
 
 
 
PS 35/10 Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.03.2010

BEHANDLING:
Brev datert 12.03.10 fra Verneombud i Verdal Brannvesen og brev datert 17.03.10 fra Fagforbundet v/Tor R. Wigen ble utdelt.

Rådmann og virksomhetsleder Arnstein Kvelstad orienterte om saken og svarte på spørsmål.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende endringsforslag og tilleggsforslag:
Pkt. 3 a - ordet ”foreløpig” strykes.
Pkt. 4 a – punktet strykes.
Nytt pkt. 6:  ”6. Ny brannordning evalueres etter 2 år.”

Votering:

 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 3a og forslaget fra AP – forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 4a og forslaget fra AP – forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
 • Nytt pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannen innstilling med vedtatte endringer – enstemmig vedtatt.
   

 
INNSTILLING:

 1. Brann- og feiervesenet organiseres som foreslått i dette saksframlegg og som egen enhet i samkommunen.
 2. Enheten gis navnet Brann og Redning
 3. ROS-analyse – Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger kommune, Verdal kommune av september 2009 med tillegg legges til grunn for dimensjoneringen
   
  a. Feiervesenet organiseres med 2 avdelinger i Levanger og Verdal med samme bemanning som i dag, men med felles ledelse som vist i forslag til organisering. Fagområde ledes av en fagansvarlig.
   
 4. I løpet av 2010 skal følgende utredes:
   
  a. Nedbemanning av feiervesenet som vist i ROS-analysen – totalt 5 stillinger.
   
  b. Gjennomgang av kostnadene (selvkost) og utarbeidelse av et felles gebyrregulativ med sikte på å gi like gebyrsatser for innbyggerne i de to kommunene.
   
 5. Følgende prinsipper legges til grunn for fordeling av kostnadene for finansiering av Brann og redningsenheten fra de to kommunene:
   
  a. Ledelsen – brannsjef, avd.leder beredskap, overbefalsfunksjon og avd.leder forebyggende – fordeles etter innbyggerantall
   
  b. Kostnader forebyggende fordeles etter innbyggerantall
   
  c. Kostnader beredskap:
  Beredskapsenheten blir organisert som to egne avdelinger med adskilte regnskap som føres i ISK. Netto driftskostnader for de to avdelingene inngår ikke i den ordinære fordelingsmodellen, men dekkes i sin helhet av morkommunene.
   
  d. Feiervesen inngår i et felles selvkostkapittel. Hvis felles gebyrgrunnlag ikke kan gjennomføres, fordeles kostnadene ut fra innbyggerantall.
   
  e. Øvrige driftsutgifter fordeles iht. innbyggerantall
   
  f. Inntekter fordeles slik:
  Inntekter fast personell kommer til vanlig fradrag på drift – fordeling iht. innbyggerantall.
   
 6. Ny brannordning evalueres etter 2 år.
 7. Det igangsettes en rask prosess med deltakelse fra fagforeningene mht. å besette de foreslåtte stillinger.
 8. Med bakgrunn i de to kommuners budsjett for Brann- og feiervesenet 2010 utarbeides og framlegges det for samkommunestyret et revidert budsjett for enheten Brann og redning.
 9. Fram til enhetsleder for Brann og redning er besatt skal de to brannsjefene fungere som leder iht. Brann og eksplosjonvernloven for hver sin kommune.
   

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 24.06.2010 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS