Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.04.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 15.04.2010 
Tid           : 10:55 - 13:15 
Til stede  :  9 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet etter orientering om budsjettsituasjonen i starten av møtet. Til stede 8 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet før sak 36/10. Til stede 7 representanter. 

Utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Brev datert 07.04.10 fra utdanningsforbundet v/Geir Sandholm. Nedskjæringer/innsparinger.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 036/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 037/10 Verdal 2012 - Et nyskapings- og utviklingsprosjekt

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 038/10 Vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans e.l.

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 039/10 Kjell H. Karlsson - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksframlegg 

Protokoll
PS 040/10 Orientering

 

Protokoll
PS 041/10 TILLEGGSSAK :
Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 15.04.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
         
         
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 036/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.04.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 18. mars 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 18. mars 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 037/10 Verdal 2012 - Et nyskapings- og utviklingsprosjekt       Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 15.04.2010

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK:  
Verdal formannskap aksepterer vilkår knyttet til tilskott på 2 mill kroner fra regionalt utviklingsprogram 2010 slik som beskrevet i tilsagnsbrev datert 19.3. 2010. 
  
 
 
 
 
PS 038/10 Vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans e.l.      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.04.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme.  
 
INNSTILLING:  
Det innføres følgende vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans eller lignende for inneværende bevillingsperiode:

”Aldersgrense for å komme inn på offentlig dans eller lignende med skjenkebevilling skal være minimum 16 år.”
 
  
 
 
 
PS 039/10 Kjell H. Karlsson - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden      Til toppen av siden 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.04.2010

BEHANDLING: 
FRP vil fremme forslag på nye representanter til pkt. 3, 4 og 5 i kommunestyrets møte.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3, 4 og 5 – forslag kommer i kommunestyrets møte – enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kjell Hilmar Karlsson om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende valgperiode.
 2. Robert Eriksson rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av inneværende valgperiode.
 3. Nytt medlem i driftskomiteen for FRP/H/KRF for resten av valgperioden:
 4. Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for FRP/H/KRF for resten av valgperioden:
 5. Personlig varamedlem i klageorgan for resten av valgperioden:

 
 
 
  
PS 040/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.04.2010

BEHANDLING:
Økonomienheten ved Arnstein Kjeldsen orienterte om økonomisk status pr. 31.3.10. Denne orienteringen ble tatt i starten av møtet.
Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet etter Kjeldsens sin orientering. Til stede 8 representanter.

Møtet ble foreslått lukket i henhold til kommunelovens pgf. 31.3 under orientering om skoleutbyggingen pga hensynet til kommunens forhandlingsposisjon og forretningsforbindelse. Ved votering ble møtet enstemmig lukket under denne orienteringen.

Tomas Iver Hallem fratrådte formannskapet og gikk over i rollen som tilrettelegger av samspillgruppen i forbindelse med skoleutbygginga.
Hallem orienterte om status skoleutbygging. Denne orienteringa ble tatt før sak nr. 36/10.
Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet etter sin orientering. Til stede 7 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • ”ASVO-saken”. Ole Meier Kjerkol er engasjert for å foreta den undersøkelsen som var bebudet. Forventer å legge fram offentlig rapport i midten av mai.
 • Brev fra KS til fylkestyrelederne ad. oppreisningsordninger for barnevernsbarn. Vi må forvente  mediapress på de kommuner som ikke er med på denne ordningen.
 • Boligsituasjon – ad. mangel på kommunale boliger.
 • Skolesaken – finansiering, bruk av bruttotall og nettotall. Blir ordnet opp i forbindelse med rullering av økonomiplan.

Ordfører orienterte om:

 • Økende interesse for samkommunemodellen fra andre kommuner.
 • Prosessen rundt ansettelse av ny rådmann. Tar sikte på å velge rekrutteringsselskap før helga.

Brita K. Thorsvik stilte følgende spørsmål:
Vuku legesenter og Privatisering av legetjenestene. Ønsker en oversikt over hva det vil koste å opprettholde Vuku legesenter som i dag når sak om privatisering av alle legesentret kommer opp.

Ordfører svarte slik:
Rydder nå opp i strukturer for å få klarere grensesnitt. Rådmann jobber med en sak på dette. Den organiseringen som blir foreslått er nå normalen i avtalen mellom KS og legeforening. Antar saken kommer til politisk behandling før sommerferien. Kommunens utgifter vil være opplyst i saken.

Trude Holm stilte følgende spørsmål:
Fiberdekning – ble bevilget 1,5 mill i kommunestyret for å få fiber til Vera og Sul. Hvor langt har denne saken kommet?

Ordfører svarte slik:
Jobber aktivt med denne saken. Vanskelig å løse den på kort varsel alle steder. Budsjettrammene er også styrende. Det som er bevilget ligger der klar for bruk. Det vil bli orientering på neste formannskapsmøte om denne saken.
 
 
 
 
 
PS 041/10 TILLEGGSSAK : Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.04.2010

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til justeringer av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013. 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS