Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.05.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.05.2010 
Tid           : 15:00 - 16:25
Til stede  :  9 representanter. Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil i sak 47/10. Til stede 8 representanter 

Utdelt i møtet:

 1. Forespørsel fra Kirkens Nødhjelps årlige vannkampanje.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 043/10 Godkjenning av møteprotokoll   Protokoll
PS 044/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 1-2
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Protokoll
PS 045/10 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport Saksframlegg

 

Vedlegg 1

Protokoll
PS 046/10 Investeringer avløp - Tiltaksplan Saksframlegg Protokoll
PS 047/10 Knut Snorre Sandnes - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll
PS 048/10 Salg av kommunal eiendom 1721/189/10 Saksframlegg Protokoll
PS 049/10 Privatisering av legesenterene i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 050/10 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 051/10 Orientering

 

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.05.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
         
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 043/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoller fra møter 15.04.10 og 06.05.10 godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoller fra møter 15.04.10 og 06.05.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 044/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 229.550,10
 2. Rådmannens årsberetning for 2009 tas til orientering.
 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 1.723.034,01, dekkes inn gjennom finansiering av vedtatte tiltak i Økonomiplan for perioden 2010-2013.
 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond. 
 5. Verdal kommunestyre legger til grunn at Regnearkmodellen benyttes til beregning av avdrag på lån ved utarbeidelse av kommende budsjett/økonomiplaner

 
 
 
 
PS 045/10 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 046/10 Investeringer avløp - Tiltaksplan     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Følgende anlegg prioriteres innenfor spredt avløp for perioden 2011-2013:
  a) Spredt avløp Fleskhus
  b) Spredt avløp Fætten
  c) Supplerende avløpsledninger Leksdal
 2. Følgende anlegg prioriteres innenfor sanering av eks. avløpsanlegg for perioden 2011-2013:
  a) Sanering av avløpsanlegg Ørmelen
  b) Rehabilitering av septikmottak Ørin renseanlegg
  c) Sanering av avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen

 
 
 
 
PS 047/10 Knut Snorre Sandnes - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil. Til stede 8 representanter.

Små opprettinger ble foretatt i saksframlegg.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag på nye representanter vil bli fremmet i kommunestyrets møte. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre imøtekommer søknaden fra Knut Snorre Sandnes om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende periode gjeldende fra 1. juli 2010.
 2. Anne Grete Valbekmo rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre for resten av inneværende valgperiode fra 1. juli 2010. 
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret/klageorgan for resten av valgperioden fra 1. juli 2010:
 4. Nytt medlem i styret for Innherred Boligbyggelag for resten av valgperioden fra 1. juli 2010:
 5. Nytt 1. vara i samkommunestyret for H/KRF/FRP fra 1. juli 2010:

 
 
 
 
PS 048/10 Salg av kommunal eiendom 1721/189/10     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune selger til Tom Rune Bakken eiendommen 1721/189/10
 2. Tomteprisen settes til kr. 20,00 pr. m2. 
 3. Eiendommen overdras med de påhvilende rettigheter og forpliktelser, herunder de rettigheter kommunen og AS Værdalsbruket har i medhold av de alminnelige bestemmelser angående salg av eiendommer av det kommunale jordegods. 
 4. Kjøpesum med oppmålings- og tinglysingskostnader mv. dekkes av kjøper.
 5. Videre gis Tom Rune Bakken atkomstrett over 1721/189/3 mellom eiendommene 189/5 og 11.
 6. Administrasjonen gis fullmakt til å avslutte saken.

 
 
 
 
 PS 049/10 Privatisering av legesenterene i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Rådmannen fratrådte som inhabil i saken i henhold til forvaltningsloven §6, 1. ledd punkt b.

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Trude Holm fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Saken utsettes i påvente av en avklaring rundt inhabilitetsbestemmelsene. ”

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken utsettes i påvente av en avklaring rundt inhabilitetsbestemmelsene.  
 
 
 
 
 
PS 050/10 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Annika Olsen fra NCC, Gunnar Næss fra Link Signatur og prosjektleder Kjell Kvam fra Myklebust AS var til stede og orienterte om saken. Av praktiske årsaker ble denne orienteringen gitt i administrasjonsutvalgets møte.

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall i samsvar med revidert tilbud med tilhørende dokumentasjon (forprosjekt), datert 12. mai 2010.
 2. Verdal kommunestyre vedtar en total kostnadsramme for prosjektet på 260.490.000 kr eks mva. Kostnadene og de økonomiske konsekvensene av utbyggingen innarbeides ved rullering av økonomiplanen for 2011-14.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta videre organisering av byggeprosessen.

 
 
 
  
PS 051/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.05.2010

BEHANDLING:
Økonomienheten v/Berit Hakkebo orienterte om den økonomiske situasjonen pr. 30.04.10.  Denne orienteringen ble tatt etter sak nr. 46/10.

Rådmann orienterte om:

 • Verdal 2012 – utlyst stilling som prosjektleder – 2 søkere. Forslag på styringsgruppe foreligger. 
 • Rådmann invitert på møte med sjefen for Norsk Kinodrift i dag i forbindelse med en pressekonferanse på Verdal kino i forbindelse med installering av digitalt utstyr. Verdal er 1 av 4 kinoer i landet som blir oppgradert med dette ustyret. Norsk Kinodrift satser på Verdal.

Ordfører orienterte om:

 • Til neste formannskapsmøte innkalles alle virksomhetsledere. Formannskapet slutter seg til dette.
 • Kommuneproposisjonen – konsekvenser for Verdal.

Trude Holm stilte følgende spørsmål

 • DMS – hvor langt har vi kommet?

Svar fra rådmann:
Har hatt drøftinger med Levanger og Frosta om hvordan vi forholder oss til hele reformen.  Vi følger med saken og legger en strategi der vi forbereder oss, men går ikke aktivt inn ennå. 
 
 
 
 
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 11.02.2021 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS