Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.06.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 03.06.2010 
Tid           : 09:00 - 12:45
Til stede  :  9 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 56/10. Til stede 8 representanter. Brita K. Thorsvik fratrådte som inhabil i sak nr. 56/10. Til stede 7 representanter.

Utdelt i møtet:

  1. Midt-Norsk Olje & Gass nr. 2 mai 2010.
     

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 052/10 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll
PS 053/10 Organisering av samspill i forbindelse med skoleutbygging Verdalsøra

Saksframlegg 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 054/10 Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning

Saksframlegg 

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll
PS 055/10 Global Future - Halvårsrapport

Saksframlegg 

Vedlegg 1

Protokoll
PS 056/10 "ASVO-saken" i Verdal 1995 - Rapport

Saksframlegg 

Vedlegg 1

Protokoll
PS 057/10 Orientering Protokoll


Det ble i møtet gitt en orientering fra kommunalsjefene/virksomhetslederne om de økonomiske utfordringene i 2010 og presenterte hvilke tiltak som er gjennomført/planlagt for å oppnå økonomisk balanse ved årets slutt.

Sak 56/10 ble behandlet før sak 55/10.

 

Oppmøte formannskapets møte 03.06.2010
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling
Rudolf Holmvik Rådmann
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
 

  
 
 
 
PS 052/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.06.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19. mai 2010 godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. mai 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 053/10 Organisering av samspill i forbindelse med skoleutbygging Verdalsøra     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.06.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

  1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til den videre organisering av byggeprosessen ved Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall.
  2. Styringsgruppa får fullmakt til å fatte beslutninger i tråd med vedtatte planer og framlagt kostnadsoverslag.
  3. Formannskapet ber om jevnlig rapportering om framdrift og økonomi i prosjektet.
     

 
 
 
 
PS 054/10 Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.06.2010

BEHANDLING:
Enhetsleder økonomienheten, Meier Hallan, orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for oppfølging av finansforvaltningen iverksettes fra og med andre halvår 2010.
 
 
 
 
 
PS 055/10 Global Future - Halvårsrapport     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.06.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
 
PS 056/10 "ASVO-saken" i Verdal 1995 - Rapport     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.06.2010

BEHANDLING:
Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet.
Brita K. Thorsvik fratrådte som inhabil, part i saken. Enstemmig vedtatt av formannskapet. Til stede 7 representanter.

Rådmann og ordfører orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Saken tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
PS 057/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.06.2010

BEHANDLING:
Det ble på grunnlag av følgende bestilling fra formannskapet; ” En klar orientering om økonomisk status pr. 1. tertial med et ufravikelig krav om balanse ved årets slutt”, gitt en orientering fra kommunalsjefene/virksomhetslederne om de økonomiske utfordringene i 2010 og presentasjon om hvilke tiltak som er gjennomført/planlagt for å oppnå økonomisk balanse ved årets slutt. 

Publisert: 28.05.2010 13:47 Sist endret: 24.06.2010 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS