Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.06.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.06.2010 
Tid           : 09:00
Til stede  : 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 60/10. Til stede 8 representanter.

Utdelt i møtet:

 1. Tariffinformasjon fra KS – forhandlingsløsning.
 2. Streikefakta fra KS.
 3. Faktaark KS – KS’ arbeid for kommunesektoren 1. kvartal 2010.
 4. KS mener nr. 4.
 5. Brev datert 07.06.10 fra Norges Blindeforbund, Nord-Trøndelag.

Det ble avviklet generalforsamling i Verdal ASVO før formannskapets møte.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 058/10 Godkjenning av møteprotokoll   Protokoll
PS 059/10 Økonomirapportering 1. tertial 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 060/10 Privatisering av legesentrene i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 061/10 Klima- og energiplan for Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Protokoll
PS 062/10 Innherred seniorforum - ad. søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 063/10 Verdal Boligselskap AS - innløsning av eiendommen Solstad, gnr. 29 bnr. 10 Saksframlegg Protokoll
PS 064/10 Reglement for kommunalt klageorgan i Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 065/10 Gjennomgang av delegasjonsreglementet - spørsmål til drøfting/avklarting fra nedsatt arbeidsgruppe

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 066/10 Orientering

 

Protokoll
PS 067/10 B-sak. Stiklestadprisen 2010   Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 17.06.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
         
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 058/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 3. juni 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 3. juni 2010 godkjennes.
  
 
 
 
 
PS 059/10 Økonomirapportering 1. tertial 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Arnstein Kjeldsen, Økonomienheten, redegjorde for saken.
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
”3. Kommunestyret forutsetter at budsjettrammene overholdes ved årets slutt.”

Det ble først votert over forslaget til nytt pkt. 3 fra AP som ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte i mot.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling med vedtatt forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial 2010 til etterretning.
 2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:
BudsjettpostOpprinnelig budsjettEndringRevidert budsjett
15000.1800.8700 Renteugifter 25.900.000 -600.000 25.300.000
15100.1800.8701 Avdragsutgifter 21.000.000 +600.000 21.600.000
95200.1800.2830 Utlån av Startlån 10.000.000 +5.000.000 15.000.000
99101.1800.8703 Bruk av Startlån 10.000.000 +5.000.000 15.000.000
92300.1410.2221.5156 Utbygging Verdalsøra skoler 60.000.000 +60.000.000 120.000.000
99100.1410.8703.5156 Bruk av lån 60.000.000 +60.000.000 120.000.000

 3.  Kommunestyret forutsetter at budsjettrammene overholdes ved årets slutt.
 
 
 
 
 
PS 060/10 Privatisering av legesentrene i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Rudolf Holmvik fratrådte møtet som inhabil.

Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, orienterte om saken.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Formannskapet får fullmakt til å foreta evt. salg av Stekke legesenter.
 2. Formannskapet bestiller en ny sak vedrørende legesentrene i Verdal kommune.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra ordfører og driftskomiteens innstilling, der ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 

 1. Formannskapet får fullmakt til å foreta evt. salg av Stekke legesenter.
 2. Formannskapet bestiller en ny sak vedrørende legesentrene i Verdal kommune.

 
 
 
 
PS 061/10 Klima- og energiplan for Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt i møtet.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Saken utsettes.  Det utarbeides en revidert plan hvor det er tatt hensyn til innkomne uttalelser og hvor planen er i samsvar med planretningslinjene.

I den reviderte planen må det framkomme hvordan kommunen tenker seg en reduksjon av utslipp av CO2 på 20 %, fram til 2020.

Tiltaksdelen må gjøres mer konkret og detaljert samt at det i handlingsplanen må tydeliggjøres bedre hvem som har ansvaret for oppfølging av de ulike tiltakene.

I saksframstillingen er det ønskelig at det konkretiseres hva som er oppnådd i perioden etter at forrige plan ble vedtatt, sett i forhold til de målene som ble nedfelt i planen fra 2008.”

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 1 mot 7 stemmer.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 7 mot 1 stemme.
  
 
INNSTILLING: 

 1. Klima- og energiplan for Verdal kommune 2010-2020 vedtas.
 2. PUK evaluerer klima- og energiplanen en gang pr. år.

 
 
 
 
PS 062/10 Innherred seniorforum - ad. søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Søknad fra Innherred seniorforum ad. støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen innvilges som omsøkt”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Søknad fra Innherred seniorforum ad. støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen innvilges som omsøkt.
  
 
 
 
 
PS 063/10 Verdal Boligselskap AS - innløsning av eiendommen Solstad, gnr. 29 bnr. 10     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune overtar ansvar og kostnader knyttet til innløsning av eiendommen Solstad gnr. 29 bnr. 10 fra Verdal Boligselskap AS.
 2. Utgiften kr 1 334727 dekkes av kapitalfondet.
 3. Verdal kommune som eier av Verdal boligselskap AS har som mål å utvikle selskapet videre som redskap i den boligsosiale tiltakskjeden.

 
 
 
 
PS 064/10 Reglement for kommunalt klageorgan i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING:
Forslag til reglement for kommunalt klageorgan vedtas.
  
 
 
 
 
PS 065/10 Gjennomgang av delegasjonsreglementet - spørsmål til drøfting/avklarting fra nedsatt arbeidsgruppe     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Formannskapet slutter seg videre til den plan som er skissert i brev fra arbeidsgruppen. Enstemmig.
  
 
VEDTAK:. 
Saken tas til orientering. Formannskapet slutter seg videre til den plan som er skissert i brev fra arbeidsgruppen. 
 
  
 
 
 
PS 066/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Spørsmål fra Tomas I. Hallem
– evt. anke eiendomsskatt seterhus. Hvem har denne delegasjonen. Urimelig å anke dette.
Rådmann svarte:
Skal tenke oss nøye om før vi anker dette. Har sendt signal til kemner.

Ordfører orienterte om:

 • Lønnsoppgjøret – ramme på 3,4 %. Lagt inn 3 % i kommunen. Det dreier seg om en ekstrautgift for kommunen på 2 mill.
 • Skal dele ut første miljøfyrtårnpris i Verdal i dag. Sperrefrist til kl. 16.00.
 • Kick off på 2012 i morgen. Styringsgruppa er kalt inn. Markering på Ørin i morgen.

Knut Snorre Sandnes takket for samarbeidet med formannskapet. Er fritatt fra 1. juli 2010.
 
 
 
 
 
PS 067/10 B-Sak: Stiklestadprisen 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.06.2010

BEHANDLING:
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Saksframlegg og innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:. 
Stiklestadprisen for 2010 tildeles NN.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS