Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.09.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.09.2010 
Tid            : 10:45-13:25
Til stede   : 9 representanter. Tomas Iver Hallem fratrådte som inhabil i sak 86/10. Til stede 8 representanter.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 083/10 Godkjenning av møteprotokoll 19. august 2010   Protokoll
PS 084/10 Oppheving av vedtak om salg av eiendommen Veslefrikk barnehage, gnr. 19 bnr. 560 Saksframlegg Protokoll
PS 085/10 Ørin industriområde. Tilpasning av tomtepriser Saksframlegg Protokoll
PS 086/10 Lars Røstad AS - søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Rema 1000 Boby’n Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 087/10 Janne Stenbakk Grande - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll
PS 088/10 Orientering   ProtokollOppmøte formannskapets møte 16.09.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem - forfall
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem ja  
Trude Holm SP Medlem ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem - forfall
Anne Grete Valbekmo H Medlem ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem 2 ja Anita Dagrun Steinkjer
Sverre Sundfær FRP Varamedlem 1 ja Jan Arne SolvangFra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 083/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2010

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 19. august 2010 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. august 2010 godkjennes.

 
 
 
 
 
PS 084/10 Oppheving av vedtak om salg av eiendommen Veslefrikk barnehage, gnr. 19 bnr. 560     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2010

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Vedtak i Verdal kommunestyre 29.09.08 i sak 94/08 ad. salg av eiendommen Veslefrikk barnehage, gnr. 19 bnr. 560 oppheves.

 
 
 
 
 
PS 085/10 Ørin industriområde. Tilpasning av tomtepriser      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Med bakgrunn i planlagte investeringskostnader for de arealer kommunen eier eller fester på Ørin Sør, og hvor det ikke foreligger andre regulerende bestemmelser og avtaler, settes tomteprisen til kr. 300 m2 gjeldende fra 16.09.10. For øvrig legges kommunestyrets vedtak i sak 12/06 fortsatt til grunn for omsetting av arealer kommunen eier eller fester.

 
 
 
 
 
PS 086/10 Lars Røstad AS - søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Rema 1000 Boby’n
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2010

BEHANDLING:

Tomas Iver Hallem ba om å bli erklært om inhabil. Nær venn av søker. Formannskapet vedtok enstemmig at han fratrer som inhabil. Til stede 8 representanter. 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Rema 1000 Boby’n gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.

2. Bevillingen gis for perioden 16.09.2010 – 30.06.2012.

3. Formannskapet godkjenner som:
            Bevillingsinnehaver:          Lars Røstad AS, org. nr. 995 517 744.
            Styrer for bevillingen:        Lars Røstad.
            Stedfortreder for styrer:     Jorunn Overholmen.

 
  
 
 
 
PS 087/10 Janne Stenbakk Grande - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2010

BEHANDLING:

AP vil fremme forslag til pkt. 3 og pkt. 4 i kommunestyret.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og pkt. 2 ble punktvis avstemt der begge ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre imøtekommer søknaden fra Janne Stenbakk Grande om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende valgperiode.
 2. Einar Asbjørn Tromsdal rykker inn som fast medlem i kommunestyret resten av valgperioden.
 3. Ny 1. vara i plan- og utviklingskomiteen:
 4. Ny 2. vara i samkommunestyret:

   
   
    

PS 088/10 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2010

BEHANDLING:
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orienteringer:


Rådmann orienterte om:

 • Bredbånd øvre deler av bygda. Sist møte med aktørene ble avholdt 09.09.10. Det er ikke økonomi å gå videre med bredbånd. Andre løsninger diskutert, bl.a. i lufta. Faglig uenighet om dette. Vanskelig sak. Med de 5 millioner vi har til rådighet har vi ikke mulighet å få fiber opp i øvre del av bygda. Vil komme sak på dette, avventer respons fra møte 09.09.10.


Ordfører orienterte om:

 • Prosjekt sentrumsutvikling. Formannskapet utelukkende positiv til det som ble skissert.
 • Statsrådsbesøk av bl.a. næringsminister Giske – var på Verdal industripark. Møtte ”Vindklyngen”. Giske syns det er spennende det som skjer i den sammenheng. Engasjerte seg sterkt i etableringen av GE.
  Ordfører tok opp egenkapital til SIVA i den forbindelse – de har fått 200 mill – styringssignal – næringsminister bekreftet disse signalene. Kan brukes av dette til å legge til rette på Ørin Nord.
 • Formannskapets møte 8.oktober – fylkesmann kalt inn til statsbudsjettkonferanse denne dagen. Dette må kommunens ledelse delta på. Møtet flyttes til tirsdag 12. oktober. Formannskapet enig i dette.
 • Høring – endringer i kommuneloven – frist for høring 6. desember. Store prinsipielle forslag som kommer opp. Formannskapet sluttet seg til at det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på høringsdokumentet og avgi høringsuttalelse. Følgende ble enstemmig valgt til arbeidsgruppen: Nedsatt arbeidsgruppe for delegasjonsreglement blir også arbeidsgruppe for å utarbeidet høringsuttalelse til endringer i kommuneloven. Enstemmig.  Høringsuttalelsen vil bli framlagt samtidig med forslag til politisk organisering. Delegasjonsreglement avventes.
 • Avslutning rådmann – skisserte opplegget.

 
Trude Holm fremmet følgende spørsmål:

 • Gang- og sykkelsti Verdal/Inderøy. Utfordrende strekning gjennom Koa. Skjer det noe på feltet. Kommer det på plass.
  Rådmann svarte: Det som skjer på strekningen Steinkjer-Trondheim er at det er igangsatt konsekvensutredning riksveg og jernbane. Har hatt to møter på dette til nå. Workshop i månedsskiftet – der er denne saken er ett av elementene i dette. Verdal har framholdt Koa som det verste feltet på hele strekningen når det gjelder gang og sykling. Dette er vi samlet på i regionen. Vil ha denne strekningen på topp prioritet i Konsekvensutredningen. Dette vil være innspill i neste nasjonale transportplan. Denne saken må vi først få inn der og ikke minst få den fram i tid.


Rådmannen ville i forbindelse med en orientering lukke møtet i henhold til kommunelovens pgf. 31.3. Ordfører refererte denne bestemmelsen i kommuneloven.. Ved votering ble møtet enstemmig vedtatt lukket av formannskapet pga tungtveiende private grunner/hensyn.

Rådmann orienterte om en sak ad. kommende presseoppslag.

Trine Synnøve Hallem reiste spørsmål om sin habilitet. Formannskapet vurderte at hun var habil. Vurderingen ble også gjentatt midtveis i orienteringen der det også ble minnet om adgangen til å søke om permisjon.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 13:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS