Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.10.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 12.10.2010 
Tid            : 10:20 - 11:30
Til stede   : 9 representanter

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Brev datert 06.10.10 fra rådmannen til Arbeidsgruppa for bredbånd i Sul og Øvre Helgådalen. 
 2. Kopi av brev fra Fylkesmannen til TA. Fylkesmannens avgjørelse av klage på nekting av innsyn i dokument i Innherred samkommune.
 3. Tertialrapport 2. tertial.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 090/10 Godkjenning av møteprotokoll 27.09.2010 Protokoll
PS 091/10 SARENS AS. Søknad om opsjon på næringsareal på Ørin Sør

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 092/10 Delegasjon av myndighet etter ny havne- og farvannslov

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 093/10 Elin Tuseth - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll
PS 094/10 Orientering   ProtokollOppmøte formannskapets møte 12.10.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo
Marit Voll Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Pål Sverre Fikse SP Varamedlem Ja Tomas Iver Hallem
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne SolvangFra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 090/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.10.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møter 16.09.10 og 27.09.10 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møter 16.09.10 og 27.09.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 091/10 SARENS AS. Søknad om opsjon på næringsareal på Ørin Sør.      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.10.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 

 1. Framforhandlet opsjonsavtale mellom SARENS AS og Verdal kommune godkjennes for perioden 01.10.10 – 30.09.11.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.

 
 
 
 
PS 092/10 Delegasjon av myndighet etter ny havne- og farvannslov       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.10.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 § 10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen § 2.
 2. Endringen innarbeides i kommunens delegasjonsreglement.

 
 
 
 
PS 093/10 Elin Tuseth - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.10.2010

BEHANDLING:
AP fremmer forslag til pkt. 4 i kommunestyrets møte.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3- enstemmig.
Pkt. 4 – fremmes i kommunestyret.
 
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Elin Tuset om fritak fra kommunale verv.
 2. Brit Kverkild rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet. 
 3. Rolf Tømmerås rykker inn som fast medlem i Torill Elverums permisjon.
 4. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden:
  Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for Arbeiderpartiet i permisjonstiden:

 
 
 
 
PS 094/10 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.10.2010

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Sykefraværet nå nede i 6,9 %. Positiv utvikling fra i fjor.
 • Tertialrapporten utdelt – kommer som senere sak. 
 • Fylkesmannens landbruksavdeling har vært på tilsyn i Verdal kommune forrige uke. Rapport kommer senere. En av de største på landbruk her landet – forvaltningstilsyn. Følger pengestrømmene og hvordan de forvaltes. Greit med tilsyn – tar i mot ny kunnskap og læring.
 • Oppstartsmøte reguleringssak Tromsdal i går.
 • Tiden framover blir nå brukt på økonomiplan.

Ordfører orienterte om:

 • Avtakking av tidligere rådmann Rudolf Holmvik sist torsdag på SNK. Trivelig hilsning tilbake.  
 • Vegåpning Green bru – bra vi fikk til dette – finansiert av ”tiltakspakken”. Vi valgte å bruke halvparten av denne pakken på to bruer – Sæter bru og Green bru. Stor festivitas og stor stemning. 
 • Jobber med Ramsar-senter – det jobbes med finansiering av forprosjekt nå. Saken går i fylkesrådet i dag med positiv innstilling – de tar kostnaden på forprosjektet.
 • Fylkeskommunen deler årlig ut kunststipend til 4 ungdommer – i år var 2 fra Verdal. 
 • Samkommunen – ser i kommunalrapport at samkommunemodellen er omstridt nasjonal. Dette er ikke nytt og vi vet at forrige gang ble saken trukket av departementet. Nå er departementet på vår side, men ser at et enstemmig KS-styre sentral går i mot lovfesting, likedan på kommunesiden er det et svakt flertall mot å lovfeste modellen. Dette kan vi ikke sitte å se på – prøver nå å nå ut med mer informasjon om dette. Denne uka kommer kommunalkomiteen til Nord-Trøndelag – torsdag og fredag. Ordfører og samkommunerådmann skal delta der for å holde en orientering til komiteen. Saken ligger i Stortinget – derfor avgjørende hvordan stemningen i kommunalkomiteen er. Uten tvil det viktigste enkeltbidraget vi får til lokalt nå. Ordfører tar gjerne innspill fra formannskapet til denne orienteringen.

Trude Holm – utdelte dokument – Bredbånd og klagebehandling på innsynskrav.

 • Ordfører kommenterte disse.

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om

 • Skoleutbyggingen.

Brita Kleven Thorsvik ønsket ordfører orienterer om oppslag i Verdalingen om ungdom som faller ut av videregående og over til sosialkontoret. Ordfører nevner i oppslaget at det er behov for samarbeidsprosjekt med videregående. Hvor langt har dette kommet?

Ordfører svarte slik - problemet er en systemsvikt. De går ut av fylkeskommunen sine statistikker når de har fått oppfylt sin skolerett (har ikke skoleplikt). 2 problemstilinger – samfunnsmessige – folk i den aldersgruppen bruker 2 mill i økonomisk sosialhjelp betalt fra kommunen – ungdommer som fylkeskommunen har ansvar for. Belaster direkte helse- og skolebudsjettene våre. Det andre er det menneskelige aspektet. At en 17-18 åring starter sin karriere på NAV er menneskelig sett en tragedie – selv om de kanskje ikke oppfatter det slik selv. Samfunnsproblem og personlig problem som det må gjøres noe med. Ordfører har tatt initiativ med møte med ledelsen på videregående skole og Nav der vi har diskutert dette – må få opp tall, jobber i arbeidsgruppe om dette. Målsetting med prosjekt, der vi vil invitere fylkeskommunen, er at dette prosjektet må dreie seg om at de ikke så lett skrives ut og mister elevstatus - må legges til rette for en bedre tilpasset opplæring – sjelen i dette prosjektet at elevstatusen opprettes – skal ikke ha klientstatus. Legges stort arbeidet i å sy i sammen prosjekt med fylkeskommune, kommune, nav næringsliv og videregående skole og få dette inn i Regional utviklingsplan. Arbeidet i full gang. Arbeidsgruppen består av aktørene Nav, videregående skole og Verdal kommune. Formannskapet ga ordfører honnør for dette arbeidet.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS