Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.10.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 21.10.2010 
Tid            : 09:00-11:00
Til stede   : 9 representanter

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 095/10 Godkjenning av møteprotokoll 12.10.2010 Protokoll
PS 096/10 Økonomirapportering 2. tertial 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 097/10 Budsjettjustering - åpning av senger ved Verdal Bo- og helsetun

Saksframlegg

Protokoll
PS 098/10 Omklassifisering av veger på Stiklestad

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 099/10 Småhus i Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 100/10 Grande Holding AS - Festeavtale på grunnlag av opsjonsavtale Saksframlegg Protokoll
PS 101/10 Orientering   ProtokollOppmøte formannskapets møte 21.10.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører x  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører x  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem x  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem x  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem x  
Trude Holm SP Medlem x  
Jan Arne Solvang FRP Medlem -  
Anne Grete Valbekmo H Medlem x  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem x  
John Hermann FRP Varamedlem x Jan Arne Solvang
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 095/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.10.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 12. oktober 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 12. oktober 2010 godkjennes.
 
 
 
 
 
 
PS 096/10 Økonomirapportering 2. tertial 2010      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.10.2010

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial 2010 til etterretning.
2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:

 

Busjettjusteringer
Budsjettpost Oppr. budsjett Endring Rev. busjett
18700.1800.8000 Skatteinntekter 242.632.000 -1.000.000 241.632.000
18740.1800.8001 Eiendomsskatt 15.900.000 +1.000.000 16.900.000
       
17280.1800.2650 Momsrefusjon 8.000.000 +20.000.000 28.000.000
15700.1800.8800.5156 Overført til finansiering av investeringer 0 +9.500.000 9.500.000
11901.1260.2221 Leie av lokaler 0 +1.700.000 1.700.000
15400.1800.2221 Avsetning til disposisjonsfond 3.500.000 +8.800.000 12.300.000
       
99700.1800.8800.5156 Finansiering av investeringer, overført fra driftsregnskapet 6.300.000 +3.200.000 9.500.000
9.9100.1800.8703.5156 Bruk av lån 113.700.000 -3.200.000 110.500.000


 
 
 
 
 
PS 097/10 Budsjettjustering - åpning av senger ved Verdal Bo- og helsetun       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.10.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Tre institusjonssenger ved Verdal bo- og helsetun tas i bruk som rulleringsplasser.
2. Merutgifter i 2010 kr. 200.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond 1800.1800.15400. Utgiften for 2011 må innarbeides i økonomiplan/budsjett.

 

 
 
 
 
PS 098/10 Omklassifisering av veger på Stiklestad     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.10.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Statens Vegvesen sitt forslag til drift og vedlikeholdsansvar for veger og plasser på Stiklestad beskrevet i brev datert 08.01.2010 godkjennes.
2. Det må opprettes egen avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad nasjonale kultursenter vedrørende drift og vedlikehold av overtatte veger og parkeringsplasser på Stiklestad. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal formannskap til godkjenning.

 
 
 
 
 
PS 099/10
Småhus i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.10.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Svein Sveinsson fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen legge fram saken til ny behandling inkludert økonomisk vurdering, også driftsmessig.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen legge fram saken til ny behandling inkludert økonomisk vurdering også driftsmessig.

 
 
 
 
 
PS 10
0/10 Grande Holding AS - Festeavtale på grunnlag av opsjonsavtale     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.10.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Grande Holding AS tilbys festeavtale på anførte arealer på Ørin Sør, på standard vilkår og slik saksframlegg viser.
2. Kostnader knyttet til fradeling og tinglysing mv. dekkes av fester.
3. Avtalen gjøres gjeldende fra 01.08.10.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre avtalen.

 
 
 
 
 
 PS 10
1/10 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.10.2010

BEHANDLING:
Økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen orienterte om den økonomiske situasjonen pr. 30.09.10.

Rådmann orienterte om:

  • Skoleutbygging – ingen endringer i forhold til orientering sist formannskap.
  • Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, har sagt opp sin stilling. Hun har kommet til et veiskille, ønsker å gjøre noe annet. Skal nå ha en gjennomgang for å se hva vi trenger videre for totalt sett levere godt nok fra rådmannsnivået.
  • 2 virksomhetsledermøter på en uke – tema bl.a. økonomiplan 2012-2015, samhandlingsreform og balanse i budsjett.


Ordfører orienterte om:

  • Brev fra statsråd i Miljøverndepartementet. Skal etablere fast ordning i forhold til styre i nasjonalparker – ønsker å gå inn på et varig regime med lokal forvaltning. Det blir et politisk sammensatt interkommunalt styre. Hver kommune blir representert med ett medlem – kommunen innstiller en kvinne og en mann fra kommunestyret, primært ordfører. Forslag innen 30.oktober. Departementet etablerer styret og oppnevner medlemmer. Vi har sendt inn forslag på ordfører og på leder i plan- og utviklingskomiteen, Marit Voll Skrove.
  • TV-aksjon 24. oktober. Formannskapet bevilger som tidligere kr 10.000,-.
  • Hadde ett positiv møte med interessenter i øvre Verdal ad. bredbåndsløsninger mandag 18. oktober. Dette har medført en del frustrasjoner i regionen. Kostnadsbildet er enormt for å få tak i 40 husstander hvis dette skal skje med fiber. Oppsittere bedt om møte og rådmann, kontroller, ordfører og plan- og utviklingsleder deltok fra kommunen. Bra møte, ingen tvil om at vi må få til radiobaserte løsninger. Alt annet priser seg ut. Oppsitterne er glad for at fiberalternativet er forlatt. 
  • Statsrådsbesøk i morgen. Anniken Huitfeldt – skal delta på eiermøte Stiklestad  og åpning av kunstverksted på Tindved.
  • Møte med ledelsen pleie- og omsorg i går - for en gjennomgang utfordingsbilde nå. Vil ha oversikt over samtlige klagesaker fra Verdal kommune til fylkesmann – siste 5 år – eller siste 3 år. Så langt har kommunen i samtlige saker får medhold. Vil bli lagt fram i formannskapet. Kan ikke være mediaoppslag som former virkeligheten. Det er mye bra å vise til i pleie og omsorg.
  • Ramsar – gangen i utvikling av Ramsarsenter.


Brita Kleven Thorsvik – eldreomsorgen. Klagesaker som kommer i kjølvannet av den gjennomgangen av alle vedtak som er gjort i pleie og omsorg med tanke på reduksjoner pga av innsparinger. Kunne vært interessant med den oversikten for å se om vi legger oss på et nivå som fylkesmannen aksepterer. Også på bakgrunn av den medieoppmerksomheten som har vært den siste tiden.
Ordfører: hans intensjon den bestilling han ga i møte med pleie- og omsorg i går svarer på dette. Den vil være ajourført i forhold til de siste klagene.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 31.01.2022 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS