Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.11.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.11.2010 
Tid            : 14:20 - 15:55
Til stede   :  9 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon etter administrasjonsutvalgets møte. Til stede: 8 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 104/10. Til stede 7 representanter. Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. 114/10. Til stede 6 representanter.

 
Sak 113/10 ble behandlet før sakene 112/10 og 114/10.

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 102/10 Godkjenning av møteprotokoll 21.10.2010 Protokoll
PS 103/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 

Protokoll
PS 104/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012

Saksframlegg

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 105/10 Salg av kommunale borettslagsleiligheter

Saksframlegg

Protokoll
PS 106/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 107/10 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred

Saksframlegg

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 108/10 Verdal Brød & Cirkus - søknad om fast utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde ved Sandvika Fjellstue

Saksframlegg

Vedlegg 1 

Protokoll
PS 109/10 Stemmekretser, søndagsvalg og stemmetider ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 Saksframlegg Protokoll
PS 110/10 Møteplan 2011 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1 

Protokoll
PS 111/10 Orientering   Protokoll
PS 112/10 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2010 Saksframlegg Protokoll
PS 113/10 Forslag til høringsuttalelse - forslag til endringer i kommuneloven Saksframlegg Protokoll
PS 114/10 Sebastian's: Søknad om skjenkebevilling ved Kornmagasinet

Saksframlegg

Vedlegg 1 

ProtokollOppmøte formannskapets møte 18.11.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Pål Sverre Fikse SP Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 102/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 21.10.10 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 21.10.10 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 103/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt:

AP v/Kristin Hildrum fremmet følgende verbalforslag:
”Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor bibliotekets eksisterende rammer”.

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:
”Forslag nr. 1: Omsorg og velferd.

Forslag nr. 1 fra Venstre - Omsorg og velferd
Red. utgifter legetjenester2011201220132014
Forslag fra adm. 0 -500.000 -500.000 -500.000
Posten endres til -550.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
Det gir økte inntekter 550.000 900.000 900.000 900.000


Midler brukes til:
Frisklivssentral (Helsestasjon for eldre), jfr. Tiltaksplan Helse, velferd, pleie og omsorg, prioritert tiltak nr. 5. Oppstart 1. juli 2011. 
Kostnad kr 150 000 i 2011, kr 300 000 pr. år resten av perioden.

Ny barnevernstilling
Dersom kommunen ikke får midler gjennom fylkesmannen til barnevernsstilling brukes kr 400 000 i 2011 og kr 750 000 pr år resten av perioden, til stillinger i barnevernet. Jfr. prioritet nr 5 i Tiltaksplan Oppvekst.
Dersom kommunen blir prioritert ifra fylket settes midlene på en ”Bufferkonto” for Oppvekst.

Forslag nr. 2 – eget forslag- gjelder ikke budsjett el økonomiplan
Ekstra tilskudd fra staten på kr 3 mill. for 2011.
Disponeres slik:
Helse, velferd pleie og omsorg, ”Bufferkonto”  2 mill
Oppvekst, ”Bufferkonto”    1 mill

Forslag nr. 3 - Verbalforslag
Eiendomsskatt.
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag om retaksering av eiendommer i 2011 Dette gjøres for å dekke kommunens økte utgifter til renter og avdrag i forbindelse med skoleutbyggingen.
Kommunestyret ber om at egen sak vedr. Eiendomsskatt legges fram for kommunestyret første halvår i 2011 for gjennomgang av hele ordingen, hvem som skal komme inn under ordningen, prinsipper for beregning av eiendomsskatt og bestemmelser om fritak/reduksjon av skatten.”

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende verbalforslag:
”Formannskapet ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.”

Ordfører fremmet følgende verbalforslag i forbindelse med rådmannens notat om nytt boligkontor:
”Rådmann bes arbeide videre med notatet om nytt boligkontor.”

VOTERING:
Venstres forslag pkt. 1 – falt med 7 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag punktvis:
Pkt. 1- enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3 – enstemmig.
Pkt. 4 – enstemmig.
Pkt. 5 – enstemmig.
Pkt. 6 – enstemmig.
Pkt. 7 – enstemmig.
Pkt. 8 – enstemmig.
Pkt. 9 – enstemmig.
Pkt. 10 – enstemmig.
Pkt. 11 – enstemmig.
Pkt. 12 – enstemmig.
Pkt. 13 – enstemmig.
Pkt. 14 – enstemmig.
Verbalforslag fra AP v/Kristin Hildrum – enstemmig.
Venstres forslag pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Verbalforslag fra AP v/Bjørn Iversen – enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag ad. notat boligkontor – enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over Venstres forslag pkt. 2 som falt med 7 mot 1 stemme.
 
 
INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune.

2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.

Driftsbudsjett 2011, hovedtall
Busjett, alle tall i 2010-kroner2011
Skatt og inntektsutjevning 298 039 000
Rammetilskudd mv. 315 828 000
Sum skatt og rammetilskudd 613 867 000
Eiendomsskatt 14 000 000
Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 100 000
Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000
Momskompensasjon 10 000 000
Sum inntekter 658 317 000
Renteutgifter 29 021 654
Avdragsutgifter 25 000 000
Netto kapitalutgifter 54 021 654
Bruk av fond/overskudd 3 500 000
Ramme til fordeling 607 795 346
Oppfølging av plan 16-23 år 1 000 000
Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 8 000 000
Støttefunksjoner 20 390 525
Framskr. aktivitet  rådmannens stab 22 390 525
Samhandling og helhet -2 000 000
Oppvekst 280 783 305
Framskrevet aktivitet 280 783 305
Omsorg og velferd 232 382 404
Framskrevet aktivitet 232 382 404
Kultur 20 235 012
Framskrevet aktivitet 20 235 012
Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø 14 949 100
Framskrevet aktivitet Teknisk drift 14 949 100
Fordelt ramme ISK 30 055 000
ISK 2011 30 055 000
Sum fordelt 607 795 346
RESULTAT 0

 
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på  detaljnivå.
 
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.

Investeringer 2011
TiltakKostnad i mill. kr. 2011
IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. 1,0
Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - overforbruket finansieres i 2011 5,0
Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr.  vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. 138,5
Mindre tiltak på skoler 1,0
Mindre tiltak barnehager 0,5
Utstyr/inventar omsorg og velferd 0,3
Ombygging/påbygging omsorg og velferd 1,0
Utbygging av institusjonsplasser  
Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) 0,5
Kirker og kirkegårder 0,5
Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager 1,0
ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg 1,0
Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering 2,0
Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass-Lein. 2,0
Utvikling Stiklestad, div. tiltak 0,5
Maskiner, utskfting 0,3
Andel investering Brann og Feiing ISK 0,5
Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum.
Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem.
6,0
Utbedring kloakkanlegg sentrum 5,0
Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne 4,0
IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. 2,0
Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010 1,4
BRUTTO INVESTERINGER 174,0


5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
 Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
 På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt.
 
8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for
 beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
 
9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 
10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011.

13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.

14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.

15. Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en  dag i uka. Dette omprioriteres innenfor bibliotekets eksisterende rammer.
 
16. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag om retaksering av eiendommer i  2011 Dette gjøres for å dekke kommunens økte utgifter til renter og avdrag i  forbindelse med skoleutbyggingen. Kommunestyret ber om at egen sak vedr.  Eiendomsskatt legges fram for kommunestyret første halvår i 2011 for gjennomgang  av hele ordingen, hvem som skal komme inn under ordningen, prinsipper for  beregning av eiendomsskatt og bestemmelser om fritak/reduksjon av skatten.
 
17. Formannskapet ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av  å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.
 
18. Rådmann bes arbeide videre med notatet om nytt boligkontor.
  
 
 
 
 
PS 104/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING: 
Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 7 representanter.

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

FRP v/Sverre Sundfær fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
”FRP vil foreslå å utsette inntaket av flere flyktninger før det fremlegges en rapport som viser en helhetlig økonomisk situasjon i forhold til tilskudd fra staten og utgiftsposter for kommunen i perioden fra 2002 og fram til utgangen av 2009. I rapporten skal det gå fram fra hvilke land flyktningene er fra, alder, ensomme/familier, hvor mange er i arbeid/arbeidsledige, dropouts, flyttet ut av kommunen etc. Hvor mange er kommet til Verdal i forbindelse med familiegjenforening? Kommunen må snarest iverksette å innhente opplysninger fra en brukerundersøkelse der flyktningene selv få uttale seg om hvordan de opplever integreringsprosessen.”

Det ble votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling og forslaget fra FRP, der driftskomiteens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra FRP.

INNSTILLING: 

 1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.

 
 
 
 
PS 105/10 Salg av kommunale borettslagsleiligheter      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:

 1. Kommunens leilighet i Tangen borettslag, leilighet i Saga borettslag og 2 leiligheter i Baglan borettslag avhendes slik det framgår av saksframlegg. 
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salgene.

 
 
 
 
PS 106/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNTILLING:

 1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
 2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr 210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr 143.000 til finansiering av anlegget.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 
 
 
 
PS 10
7/10 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende som representant fra Verdal kommune (pkt. 1):
”Ordfører”.

Det ble fremmet følgende fellesforslag fra formannskapet til pkt.7
”Destinasjonssamarbeidet avgrenses til å gjelde ISK- og INVEST-kommunene.”

Det ble først votert alternativt mellom forslaget fra rådmann til pkt. 7 og fellesforslag fra formannskapet til pkt. 7, der fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over rådmannens forslag til vedtak, inkludert vedtatt pkt. 7, som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune skal fortsatt ha et samarbeid om destinasjonsarbeid på Innherred. Kjøp av destinasjonstjenester skal samordnes og legges ut på anbud for en periode på 5 år med oppstart 01.01.2012. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. Verdal kommune oppnevner ordfører til dette arbeidet.
 2. Som en konsekvens av pkt. 1 må avtalen med Innherred Reiseliv forlenges med ett år d.v.s. ut året 2011.
 3. Utgiftene forbundet med destinasjonssamarbeidet dekkes forutsettes primært dekt av midler fra Innherredsprogrammet.
 4. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe bestående av 4 personer (en fra hver kommune) med mandat å utarbeide konkurransegrunnlag for et 5-årig destinasjonssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Arbeidsgruppas mandat utarbeides av styringsgruppa i løpet av første halvdel av januar 2011. Konkurransegrunnlaget skal behandles og godkjennes av styringsgruppa før kunngjøring senest 01.03.2011. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne person i arbeidsgruppa.
 5. Arbeidsgruppa er ansvarlig for gjennomføring av anbudskonkurransen i april-juni 2011.
  Arbeidsgruppa innstiller på valg av leverandør til styringsgruppa. Valg av leverandør gjøres av styringsgruppa.
 6. Verdal kommune forutsetter at de andre kommunene i Innherredsprogrammet gjør likelydende vedtak.
 7. Destinasjonssamarbeidet avgrenses til å gjelde ISK- og INVEST-kommunene.

 
 
   
 
PS 10
8/10 Verdal Brød & Cirkus - søknad om fast utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde ved Sandvika Fjellstue
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK:

 1. Verdal Brød & Cirkus, organisasjonsnummer 989 537 598, innvilges fast utvidelse av skjenkeareal til å gjelde ved Sandvika Fjellstue ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12.
 2. Bevillingen ved Sandvika Fjellstue gjelder for sluttet selskap for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 
 3. Trond Anders Holtan og Trond Asgeir Lyngstad godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. 
 4. Følgende skjenketider godkjennes:
   - alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 11.00 til 02.00.
   - alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til 01.00.

 
 
  
 
PS 10
9/10  Stemmekretser, søndagsvalg og stemmetider ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  

 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar at det ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 i Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 avholdes valg søndag 11. september 2011 ved følgende 5 stemmekretser:
  Øra, Sjøbygda, Stiklestad, Vinne og Ørmelen. I de øvrige stemmekretser avholdes valg kun på mandag 12. september 2011. 
 3. Ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 nyttes følgende stemmesteder og stemmetider:
   
  Stemmesteder og stemmetider for valget i 2011
  StemmekretsStemmestedStemmetid
  1. Sjøbygda Soltun grendehus Søndag 14:00 - 19:00
  Mandag 12:00 - 20:00
  2. Øra Verdalsøra ungdomsskole, gymsalen Søndag 14:00 - 19:00
  Mandag 10:00 - 20:00
  3. Ørmelen Ørmelen skole, gymsalen Søndag 14:00 - 19:00
  Mandag 12:00 - 20:00
  4. Stiklestad Stiklestad Nasjonale Kultursenter Søndag 14:00 - 19:00
  Mandag 12:00 - 20:00
  5. Volhaugen Volhaug grendehus Mandag 12:00 - 18:00
  6. Leksdal Leksdal skole Mandag 12:00 - 18:00
  7. Ness Ness oppvekstsenter Mandag 12:00 - 20:00
  8. Leirådal Heimtun grendehus Mandag 12:00 - 18:00
  9. Vuku Kirkestua i Vuku Mandag 12:00 - 20:00
  10. Ulvilla Ulvilla forsamlingshus Mandag 12:00 - 18:00
  11. Helgådal Lunheim forsamlingshus Mandag 12:00 - 18:00
  12.. Inndal Garnes oppvekstsenter Mandag 12:00 - 20:00
  13. Vinne Vinne skoile, gymsalen Søndag 14:00 - 19:00
  Mandag 12:00 - 20:00

 
 
 
 
 
PS 11
0/10 Møteplan 2011 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  

 
INNSTILLING:
Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret 2011 vedtas.  
 
 
 
 
 
PS 11
1/10 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Rådmann:

 • Rådet for SNK. Kommunalsjef oppvekst Randi Segtnan går inn der etter Inger Marie Bakken.
 • Deltok på næringslivstur på Island. Kjapp og effektiv måte å møte mange næringslivsaktører samtidig.
 • Fellesmøte med rådmenn Levanger, Steinkjer, Inderøy – utvikling.

Trude Holm fremmet følgende spørsmål:
Radmannbygget – hvor står saken.

Ordfører svarte slik: Eier har lovt løsning i løpet av høsten, dette ikke overholdt. Ordfører vil følge opp saken.
 
 
 
 
 
PS 112/10 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2010.  
 
 
 
 
 
PS 113/10 Forslag til høringsuttalelse - forslag til endringer i kommuneloven    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Saken ble utdelt i møtet.

Ved votering ble arbeidsutvalgets forslag til høringsuttalelse enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK:
Verdal kommune slutter seg i hovedsak til forslagene fra KRD til endringer i kommuneloven når det gjelder antall kommunestyrerepresentanter, behandling av delegasjonsreglement og muligheten for å vedta at det skal være politisk innstilling til saker som skal behandles i folkevalgt organ.
Verdal kommune ønsker ikke å uttale seg om forslaget om kommuneråd da det anses å være uaktuelt for vår kommune.
  
 
 
 
 
PS 114/10 Sebastian's: Søknad om skjenkebevilling ved Kornmagasinet    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010

BEHANDLING:
Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 6 representanter.

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Saken ble utdelt i møtet.

Lensmannens uttalelse ble utdelt i møtet, unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven §13.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Sebastian’s v/Halvor Hjelde, organisasjonsnr. 996137678, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ved Kornmagasinet ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12.
 2. Halvor Hjelde og Torgrim Woll godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen av Torgrim Woll gis under forutsetning om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt.
   
   
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS