Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.12.10

Møtested : Byggeplassen Verdalsøra barne- og ungdomsskole og Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato         : 16.12.2010 
Tid            : Kl. 15:50 - 16:50
Til stede   : 8 representanter 

Før møtet var det befaring på byggeplassen for Verdalsøra barneskole og ungdomsskole.


Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 115/10 Godkjenning av møteprotokoll 18.11.2010 Protokoll
PS 116/10 Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 117/10 Debattheftet foran strategikonferanse KS 2011 - oppnevning av arbeidsgruppe Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 118/10 Verdal Søndre skytterlag og Verdal Sportsskytterlag. Avtale om bruk av skytebaner i Vinne skole Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
Protokoll
PS 119/10 Bengtsen Eiendommer AS - Kjøp av næringseiendom på Ørin Sør Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 120/10 Høringsuttalelse Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika Saksframlegg Protokoll
PS 121/10 PE-sak: Fastsetting av rådmannens lønns- og arbeidsvilkår 2010 Saksframlegg Protokoll
PS 122/10 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 16.12.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 115/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12..2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 18. november 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 18. november 2010 godkjennes.
 
 
 
 
 
 
PS 116/10 Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12.2010

BEHANDLING:
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 1:
”Inntil 3 ekstra fridager..”

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP v/Hallem og administrasjonsutvalgets innstilling, ble administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget til SP v/Hallem.

 
INNSTILLING:
Seniortiltak kan benyttes av alle faste ansatte fra og med fylte 62 år til fylte 67 år. Seniorsamtalen skal være et aktivt verktøy i dialogen mellom leder og medarbeider når beslutning om tiltak tas. Seniortiltak inngås for ett år av gangen i 12-månedersperioder, og man kan benytte seg av ett av følgende tiltak hvert år som alternativ til helt eller delvis AFP-uttak:

 • Inntil 7 ekstra fridager (definert som arbeidsdager), fra og med fylte 62 år til fylte 67 år, avhengig av individuelle behov og stillingsstørrelse. Fridagene kan tas ut som enkeltdager eller samlet. Fridagene skal fortrinnsvis legges til ferie eller andre fridager, etter avtale med respektive leder
 • Individuell eller organisatorisk/gruppevis tilrettelegging utover arbeidsmiljølovens og IA-avtalens bestemmelser for tilrettelegging, fra og med fylte 62 år til fylte 67 år. Tilretteleggingen søkes finansiert innenfor rammen av seniortiltak i budsjettet for 2011.

Konkretisering av individuelle tiltak skal skje i samspill mellom den aktuelle medarbeider og arbeidsgiver (seniorsamtaler), men det er arbeidsgiver som endelig avgjør hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes i hvert enkelt tilfelle.

Ikrafttredelse: 01.02.2011. Ovennevnte ordning er en prøveordning og evalueres innen utgangen av 2011
 
 
 
 
 
PS 117/10 Debattheftet foran strategikonferanse KS 2011 - oppnevning av arbeidsgruppe        Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12.2010

BEHANDLING:
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet forslag på Marit Voll Skrove.
AP v/Anita Steinkjer fremmet forslag på Svein J. Svensson.
V v/Brita K. Thorsvik fremmet forslag på Anne Grete Valbekmo.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak med foreslått arbeidsgruppe enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK:

 1. Formannskapet oppnevner følgende til arbeidsgruppe for å forberede uttalelse til del 1 i debattheftet: Marit Voll Skrove, Svein J. Svensson og Anne Grete Valbekmo.
 2. Uttalelse til del 2 av debattheftet forberedes administrativt til formannskapets møte 27.01.11.

 
 
 
 
PS 118/10 Verdal Søndre skytterlag og Verdal Sportsskytterlag. Avtale om bruk av skytebaner i Vinne skole      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Det inngås avtale med Verdal Søndre skytterlag og Verdal Sportsskytterlag for perioden 01.01.2011 – 31.12.2051 om disponering av skytebaner i Vinne skole, slik det framgår av avtaleutkast, og med et tillegg som sikrer andre skytterlag anledning til å benytte anleggene.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å etablere avtalen.

 
 
 
  
PS 119/10 Bengtsen Eiendommer AS - Kjøp av næringseiendom på Ørin Sør
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Bengtsen Eiendommer AS tilbys å kjøpe kommunens eiendom 1721/18/1334 på Ørin Sør på de vilkår og de kostnader som framgår av framforhandlet avtale.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre avtalen.

 
 
 
  
PS 12
0/10 Høringsuttalelse Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Følgende vedtas som Verdal kommunes høringsuttalelse til Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika:

Kommunen har valgt og ikke uttale seg om alle forslagene. De forslagene som kommenteres, er de hvor kommunen er uenig, eller har annen type innspill til forslagene.

Generelt, det er en kort og oversiktlig rapport. Det er en svakhet, og noe uforståelig, at fagfolk innen rusfeltet ikke har vært representert i gruppen som har utarbeidet rapporten. Det synes også som at gruppen har sin bakgrunn fra Oslo, slik at en del av virkelighetsbildet og behov som beskrives ikke er gjenkjennbart i egen kommune. Det er stor forskjell på behov og tilbud i hovedstaden (og muligens de største byene) sammenlignet med resten av landet.

Det står i rapportens innledning at ”rapporten diskuterer ikke tiltak som retter seg spesifikt mot alkoholmisbruk”. Vi synes det er uheldig at en ikke har innlemmet også denne problematikken, da det er unaturlig å skape et skille i hjelpeapparatet overfor mennesker med alkoholproblematikk og mennesker med annen type rusmiddelproblematikk. Dette betyr ikke at det ikke skal være et differensiert og ulikt behandlingstilbud.

Kommunen er usikker på om de konkrete forslagene til endring vil føre til en forbedring for mennesker med narkotikaavhengighet. Mye fungerer bra i dagens tilbud, ut fra dagens forståelsesramme. De største utfordringene er kanskje kapasiteten, både når det gjelder lokale behandlingstiltak og når det gjelder døgnbehandling. Kommunen har vanskelig for å finne ressurser til oppfølging i bolig og de nødvendige tiltakene. Slik sett vil en statlig finansiering av det lokale oppfølgingstilbudet synes som en bedre løsning. I og med at rapporten tar for seg de områder hvor utvalget ønsker endring, kan en også spørre seg om hva som er utelatt og hvorfor?

Forebygging
Forslag 1-4
Det savnes mere konkrete forslag til forebyggende tiltak overfor barn og ungdommer i risiko for å utvikle rusmiddelproblematikk. Punkt 1-4 kan være greie supplement til det forebyggende arbeidet. Samtidig mener kommunen at det er av avgjørende betydning at det satses på økt fokus og ressurser til barn med flere risikofaktorer. Mange av disse barna blir identifisert tidlig, men det mangler nok ressurser og virkemidler, slik at en ofte ikke får satt inn riktig tiltak tidlig og godt nok. Et forslag kan være å øremerke midler til å satse på intensiv oppfølging av disse barna og deres familier.

Forslag 5
Sprøyterom/ brukersteder vil være aktuelt kun for storbyer. Flere kommuner har i dag lavterskel helsetiltak, som vil kunne ivareta oppfølgingen.

Behandling og oppfølging
Forslag 9, 10 og 13
Det melder seg mange spørsmål når det gjelder forslaget om å opprette Mottak og oppfølgingsenter (MO-sentre). Det fremkommer at MO-sentrene skal sørge for at bolig, videre behandling og arbeidsopplegg står klart etter opphold i behandlingsinstitusjon eller fengsel. De skal utrede, medisinere, sørge for oppfølging i bolig, gi tilbud om LAR, være vurderingsenhet med mer.

Her blir skillet mellom alkohol og narkotika vanskeligst, hvem skal ivareta disse tilbudene overfor mennesker med alkoholproblematikk? Vi stiller også spørsmål ved om opprettelsen av MO-sentre vil gjøre tilgangen til egnet bolig bedre.

Det synes som det på mange måter kan være bra å samle lokalt oppfølgingsapparat og leger/psykologer. Det er vanskelig å se for seg hvordan en kan samle også LAR og eventuelt andre deler av spesialisthelsetjenestene til MO-sentrene.  Dersom en skal samle 1. og 2. linjetjenesten i disse sentrene, vil ikke spesialisthelsetjenesten ha mulighet til å spre seg på mange MO-senter uten å bli pulverisert. Det er da en fare for at en mister spisskompetanse som i dag er samlet i f. eks LAR-sentre og andre poliklinikker. Alternativet er at det blir færre MO-sentre. Dette vil igjen føre til større avstander for brukerne, noe som vil gjøre tilgjengeligheten til lokalt oppfølgingsapparat dårligere. Hvor stor må en kommune være, hvor mange rusavhengige må det være pr senter?

Vi tror at en statlig finansiering av lokal oppfølging vil kunne føre til et bedre tilbud for rusmiddelavhengige, blant annet gjennom bedre oppfølging i bolig, aktivisering med mer. Dette vil være å gå motsatt vei i forhold til andre områder innenfor helse, hvor kommunene vil få større ansvar i henhold til Samhandlingsreformen uten at det legges opp til øremerking. Kommunen mener at for denne målgruppen vil øremerking sikre et forutsigbart og optimalt lokalt tilbud til mennesker med rusmiddelproblematikk.

Forslag 14
Kommunene er enig i at egnet bolig, oppfølging i bolig og aktivitet er en forutsetning for å oppnå rusfrihet og god livskvalitet. Utfordringen er i dag både tilgangen til egnet bolig og ikke minst ressurser til døgnbemanning i boliger hvor det er behov for dette, og å gi oppfølging i heimen hvor det er behov for det. Vi mener at kommunene bør ha ansvar for å tilby egnet bolig, oppfølging i bolig og aktivitet, og at staten kan ha gode finansieringsordninger for bygg av boliger og være ansvarlig for finansiering av boligoppfølgingen og aktivitetstiltak for rusmiddelavhengige.

Forslag 15
Kommunen mener at det ikke er uklare ansvarslinjer i dag når det gjelder å sikre oppfølging før, under og etter soning i fengsel. Det forutsettes gode samarbeidsavtaler og rutiner som sikrer at innsatte får tilbud om behandling og oppfølging.

Forslag 18
Kommunen er enig i at egenandeler for behandling for mennesker med rusmiddelavhengighet bør avvikles.
Tannhelse: Det bør være gratis tannbehandling for alle som mottar tjenester for rusmiddelproblematikk, ikke knyttet opp mot paragrafer i lovverket slik det er i dag.

LAR
Forslag 20 og 21
Kommunen mener at også her er det kapasiteten mer enn rammeverket for LAR som i dag gjør at noen får for dårlig oppfølging i LAR. Ved en statlig finansiering av den lokale oppfølgingen, vil det kunne gis god oppfølging, enten dette skjer i form av MO-sentre eller annen kommunal oppfølging.

Fastlegene har en særdeles viktig rolle i LAR. Disse har, og må fortsatt ha, ansvar for behandling av sine pasienter, uavhengig av eventuell annen oppfølging i MO-sentrene.

Når det gjelder bruk av urinkontroller, er vår erfaring av dette kan brukes i terapeutisk øyemed. Samtidig er det viktig at urinkontrollene brukes og oppleves som hjelp og ikke straff.

Overvåket inntak av heroin i LAR
Forslag 22
I henhold til Rapporten er det noen få hundre personer som kan antas å ha nytte av behandling med heroin. Det er vanskelig å se for seg hvem som er i målgruppen. Det er ikke for de med massivt sidemisbruk. Det er heller ikke for de som ikke klarer å følge det særdeles tette behandlingsopplegget pga omfattende psykiske, fysiske eller sosiale problemer.

Verdal kommune går imot forslag 22. Vi er enig med utvalgets 4 medlemmer som legger vekt på at tungt opiatavhengige ikke trenger et nytt medikament i tillegg til de tilgjengelige, men en tettere oppfølging i et bedre utbygd støtteapparat. Kommunen er enig i at norske myndigheter må være villige til å bevilge de merkostnader som samhandling og opptrapping krever. Dette må imidlertid gjelde for all rusbehandling og oppfølging, enten menneskene er i LAR eller i medikamentfri behandling, og om de har alkoholrelaterte problemer eller annen rusmiddelproblematikk.

 
 
 
 
PS 12
1/10 PE-sak: Fastsetting av rådmannens lønns- og arbeidsvilkår 2010      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12.2010

BEHANDLING:
Rådmann forlot møtet ved behandling av denne saken.
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.
Fremforhandlet avtale ble utdelt.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2 ordførers forslag til vedtak:
”..og reguleres med gjennomsnittet for kommuneoppgjøret for 2011 med virkning fra 01.05.2011”.

Det ble først votert over tilleggsforslag fra SP v/Hallem som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over ordførerens forslag i 3 punkt med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet lønns- og arbeidsvilkår for rådmann.
 2. Ordførers godtgjøring er regulert pr. 01.05.10 på linje med gjennomsnittelig lønnsutvikling i kommunesektoren. Ordfører avstår derfor fra økning i sin godtgjørelse i forbindelse med fastsetting av ny lønn for nytilsatt rådmann og reguleres med gjennomsnittet for kommuneoppgjøret for 2011 med virkning fra 01.05.2011.
 3. Formannskapet bes vurdere særskilt bindingen mellom rådmannens lønn og ordførerens godtgjøring som ledd i vurderingen av folkevalgtes arbeidsvilkår for neste valgperiode.

 
 
 
 PS 122/10 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.12.2010

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, orienterte i starten av møtet om resultat nasjonale prøver. Møtet ble i henhold til kommunelovens § 31.3. lukket under denne orienteringen.

Rådmann orienterte om:
- Økonomisk situasjonsrapport pr. 30.11.10.

Ordfører orienterte om:
- MC-miljøet i Verdal.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS