Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 27.01.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 27.01.2011
Tid            : Kl. 09:00 - 13:20
Til stede   : 9 representanter 


Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 16.12.2010 Protokoll
PS 002/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett 2011 Saksframlegg
vedlegg 1 
Protokoll
PS 003/11 Omklassifisering av veger på Stiklestad - Avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale kultursenter om drift og vedlikehold av veger og parkeringsplasser på området Saksframlegg
vedlegg 1 
vedlegg 2 

Protokoll
PS 004/11 Tilbakebetaling av forskutterte midler gang/sykkelveg lags FV72 Baglan - Vinne og rundkjøring FV757 Havnekrysset Saksframlegg
vedlegg 1 
vedlegg 2 
vedlegg 3 
vedlegg 4 
Protokoll
PS 005/11 Sluttrapport rehabiltering Verdal Bo og helsetun Saksframlegg
Protokoll
PS 006/11 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2011 - forslag til uttalelse Saksframlegg Protokoll
PS 007/11 Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov, oppfølging av Samhandlingsreformen, St.meld. nr 47 (2008-2009) - høring Saksframlegg Protokoll
PS 008/11 Søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell Saksframlegg Protokoll
PS 009/11 Tore Ervik - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll
PS 010/11 Jan Arne Solvang - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll
PS 011/11 Orientering - Protokoll
PS 012/11 Tilleggssak:
Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune
Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 27.01.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Pål Sverre Fikse SP Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 16. desember 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16. desember 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 002/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Det fremlagte budsjettet for Krisesenteret i Nord-Trøndelag godkjennes.
 2. Verdal kommune sin praksis med å forskuttere midlene avsluttes. Hver enkelt kommune innbetaler sin andel til Krisesenteret i henhold til den enkeltes avtale.

 
 
 
 
PS 003/11 Omklassifisering av veger på Stiklestad - Avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale kultursenter om drift og vedlikehold av veger og parkeringsplasser på området

       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:

 1. Stiklestad nasjonale kultursenter A/S drifter/vedlikeholder ny parkeringsplass.
 2. Verdal kommune drifter/vedlikeholder gamle FV757. Areal utom gamle FV757 driftes/vedlikeholdes av Stiklestad Nasjonale kultursenter A/S. Det vises til vedlagte kartutsnitt.

 
  
 
 
PS 004/11 Tilbakebetaling av forskutterte midler gang/sykkelveg lags FV72 Baglan - Vinne og rundkjøring FV757 Havnekrysset      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.
 2. De tilbakeførte midlene fra Statens Vegvesen fordeles slik:
  • Kr. 3.437.500,- tilbakeføres balansekonto for lån Innherred Renovasjon.
  • Kr.1.500.000,- betales tilbake til Verdalskalk A/S.
  • Kr. 5.525.930,- tilbakeføres til Verdal kommunes ubundne kapitalfond.

  
 
  
 
PS 005/11 Sluttrapport rehabiltering Verdal Bo og helsetun
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Mottatt tilskudd pålydende kr. 880.000,- fra Husbanken til rehabilitering av Verdal Bo og Helsetun avsettes på ubundet kapitalfond.

 
  
 
  
PS 006/11 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2011 - forslag til uttalelse
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Svein Svensson redegjorde for arbeidet i den politiske delen av uttalelsen.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 9 i uttalelsen:
Spørsmål 9
Hvilke rammebetingelser må endres for å gjennomføre en samordnet areal- og transportpolitikk?

Arealbruken er nøkkelfaktoren. Her strider ulike nasjonale målsetninger mot hverandre. Mange byer og tettsteder er omgitt av dyrket mark som skal vernes. Dette medfører at boligbyggingen nødvendigvis må opp i åsene som igjen medfører større transportbehov til arbeidsplasser, skoler og sosiale og kulturelle sentra. Ute i distriktene er privatbilen eneste framkomstmiddel mange steder. Det blir derfor en viktig nasjonal politikk å sette inn virkemidler som premierer mest mulig miljøvennlige biler.
Der det er mulig, må kollektivtrafikken subsidieres slik at det blir et reelt alternativ til bilen. Flere kollektivfelt vil også bidra til dette.
I samferdselspolitikken må det tas på alvor å utrede hurtiggående tog som et alternativ til flytrafikken.

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tilføyelse til setning 5 etter ..offentlig formål :
.. og boligformål,...”

Det ble først votert over forslaget fra Brita K. Thorsvik til alternativt pkt. 9 som falt med 3 mot 6 stemmer.
Det ble deretter votert over Høyres forslag til tilføyelse til setning 5 som falt med 4 mot 5 stemmer.
Det ble til slutt votert samlet over utvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:
Framlagte uttalelser vedtas som Verdal kommunes uttalelse til KS Strategikonferanse 2011.
 
 
 
 
PS 007/11 Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov, oppfølging av Samhandlingsreformen, St.meld. nr 47 (2008-2009) - høring

     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens høringsuttalelse 
 
 
PS 008/11 Søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:

 1. Verdal Hotell AS, org. nr. 996 200 876, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12. ved Verdal Hotell. 
 2. Kari Lerberg og Else Mari Toresen godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt. For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketidene, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.
   

 
 
 
 
PS 009/11 Tore Ervik - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet på vegne av felleslista følgende forslag til nytt medlem/varamedlem i skattetakstnemda for eiendomsskatt:

Nytt fast medlem:   Tor Ove Nesset (H)

Nytt personlig varamedlem:  Oddbjørg Grønn (H)

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslag fra Høyre punktvis avstemt. Alle ble enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tore Ervik om fritak fra kommunale verv.
 2. Nytt medlem i skattetakstnemnda for eiendomsskatt: Tor Ove Nesset (H).
  Nytt personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H)

 
 
  
 

PS 010/11 Jan Arne Solvang - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
FRP v/Sverre Sundfær fremmet følgende forslag:
Pkt. 3 – John Hermann.
Pkt. 4 – John Hermann.
Nytt pkt. 5 –  2. vara formannskapet: Knut Fortun
  3. vara formannskapet: Robert Eriksson.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra Sverre Sundfær punktvis avstemt. Alle punkt ble enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jan Arne Solvang om fritak fra kommunale verv. 
 2. Leif Roger Kolberg rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet. 
 3. Nytt medlem i formannskapet / administrasjonsutvalget /valgstyret/klageorgan: John Hermann.
 4. Nytt 2. varamedlem i samkommunestyret: John Hermann.
 5. 2. vara formannskapet: Knut Fortun.
  3. vara i formannskapet: Robert Eriksson
   

 
 
  

 

PS 011/11 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

 • Flyktningeintegrering m.m v/Ola Sagbakken
 • Prosjektarbeid temaplan innvandrere v/Vivi-Ann Rotmo.
 • Skoleutbygging v/virksomhetsleder teknisk drift Bård Kotheim.
 • Økonomirapportering – status 2010 v/rådmann.
 • Årsverksutvikling – i tråd med det som er vedtatt i økonomiplan v/rådmann.

Rådmann orienterte om:

 • Tilsetting av samhandlingskoordinator.
 • Kommunalsjef velferd Tone Haugan slutter denne uka. Kristin Bratseth er konstituert i stillingen. Stillingen lyses ut i nærmeste framtid. 
 • Bredbånd – anbudsprosessen ferdig. 
 • Avtaler med treningsstudio.

Ordfører orienterte om:

 • Status etablering av innvandrerråd. 
 • Prosjektet ”Verdal 2012/2030”.
 • Kick off på Prosjekt ”Stedsanalyse Verdalsøra sentrum - Stedsutvikling”. 
 • Felleskjøpet og Verdal mølle. 
 • Møter om og med Poltergeist MC. 
 • ”Stå på”-prosjekt startet opp.

Brita K. Thorsvik fremmet følgende spørsmål (om oppfølging av vedtak i sak om legetjenesten):
Ble vedtatt at vi ønsket et utekontor i Vuku og at det skulle forhandles med legesentrene. Denne avtalen skulle legges fram for kommunestyret. Hvor står saken nå? Blir det utekontor?

Svar:
Rådmann svarte at det var lagt ned mye arbeid i saken og vært forhandlinger med legene for å få til dette. Vi kan ikke pålegge legene hvor de skal ha sin praksis, så vi har ikke nådd fram med løsning på utekontor. En lege vil ha ukentlige møter med hjemmetjenesten i Vuku i forhold til oppfølging der. Sak til kommunestyret blir i februar eller mars.
 
 
 
 
 
PS 012/11 Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.01.2011

BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Verdal kommune søker på økonomiske midler til 2 saksbehandlerstillinger til småbarnsteamet og 1 saksbehandlerstilling til ungdomsteamet.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 18.02.2021 14:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS