Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.02.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 24.02.2011
Tid            : Kl. 09:00 - 11:40
Til stede   : 9 representanter. Kristin Johanne Hildrum hadde permisjon fra møtet under orientering før møtet ble satt. Trine Hallem tiltrådte. Til stede: 9 representanter. Anita Steinkjer fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 19/11. Trine Hallem tiltrådte.

Utdelt i møtet: Hefte – helhetlige tjenester – felles ansvar.

Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 014/11 Godkjenning av møteprotokoll 27.01.2011
03.02.2011
Protokoll
PS 015/11 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag 2011 Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
vedlegg 3 
Protokoll
PS 016/11 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2010  Saksframlegg
vedlegg 1 
Protokoll
PS 017/11 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
vedlegg 3
Protokoll
PS 018/11 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg
Protokoll
PS 019/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 24.02.2011
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Nei forfall
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja John Hermann
Fra administrasjonen møter
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  

 
 
 
PS 014/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.02.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 27. januar 2011 og 3. februar 2011 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. januar 2011 og 3. februar 2011 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 015/11 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.02.2011

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7:
”7. Verdal kommune vil understreke viktigheten av god samhandling mellom programstyret og kommunene som ansvarlige for oppvekstmiljø. Dette fordrer bred kommunal forankring og deltakelse i programstyret. ”

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 7 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over driftskomiteens innstilling, med vedtatt nytt pkt. 7, som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Verdal kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 
2. Verdal kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden 2011 – 2021 for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
3. Verdal kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet.
4. Verdal kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner.
5. Verdal kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
6. Verdal kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden.
7. Verdal kommune vil understreke viktigheten av god samhandling mellom programstyret og kommunene som ansvarlige for oppvekstmiljø. Dette fordrer bred kommunal forankring og deltakelse i programstyret.

 
 
 
 
PS 016/11 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2010       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.02.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsrapporten for 2010 tas til orientering

.
 
 
 
 
PS 017/11 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.02.2011

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Forslag til Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager vedtas.


 
 
 
 
PS 018/11 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.02.2011

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. Sanering av kloakk for Leksdalen ferdigstilles i økonomiplanperioden 2011-2014. Dette ut i fra at Leksdalsvannet er Verdal kommunes vannkilde.”

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over driftskomiteens innstilling med vedtatt nytt pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
1. Saken tas til orientering.
2. Følgende anlegg prioriteres ved investeringer innen vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode:
a)Vannforsyning bebyggelse langs Leksdalsvatnet (Pågår)
b)UV-anlegg Hallemsåsen
c)Oppgradering reservevannsforsyning mot Levanger og Leklem
d)Ny vannledning Hammer-Lein
e)Rehabilitering av vannledningsnett på Verdalsøra og Ørmelen.
f)Tilknytning vasslag Vinne og Ulvilla
3. Følgende anlegg prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode:   a)Kloakk Fleskhus (Pågår)
 b)Ombygging septikmottak Ørin renseanlegg (Pågår)
c)Rehabilitering kloakk Ørmelen
d)Sanering av eksisterende slamavskiller Aker. Ny kloakk Aker – Ørin renseanlegg.
e)Kloakk Fætta
f)Rehabilitering eksisterende kloakk langs Volhaugvegen
g)Kloakk Vinne og Leksdal
4. Sanering av kloakk for Leksdalen ferdigstilles i økonomiplanperioden 2011-2014. Dette ut i  fra at Leksdalsvannet er Verdal kommunes vannkilde.


 
  
 
 
 
PS 019/11 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.02.2011

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

  • Skuespillerutdanninga v/Asgeir Skrove og Ørjan Hattrem.
  • Frivillig Verdal v/Trygve Nervik.


Rådmann orienterte om følgende i slutten av møtet:

  • Skoleutbygging.
  • Regnskap 2010.
  • Ny avtale med Sprek inngått – folkehelseperspektiv.
  • Verdal kommune på facebook.
  • Årsverksutvikling – oversikt ble utdelt.
Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 24.02.2011 14:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS