Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.03.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 24.03.2011
Tid            : 09:00 – 11:00 og 12:00 – 12:50 (det ble fra kl. 11.00 til kl. 12.00 avviklet Klageorgan og pause).
Til stede   : 9 representanter. Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet under sak 26/11. Trine Hallem tiltrådte. 9 til stede.

 
Sak 25/11 ble behandlet som siste sak.  

Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 020/11 Godkjenning av møteprotokoll 24.02.2011 Protokoll
PS 021/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 022/11 Manifest mot mobbing 2011-2014 - Verdal kommune Saksframlegg
vedlegg 1 
Protokoll
PS 023/11 Utbedringstiltak Havfrua. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune, NorFraKalk og Verdalskalk Saksframlegg
Protokoll
PS 024/11 Ørin nord - utvidelse naturreservat Saksframlegg
vedlegg 1 
vedlegg 2
Protokoll
PS 025/11 Skjenkerapport - Kornmagasinet 29.01.2011 Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 026/11 Orientering - Protokoll
PS 027/11 TILLEGGSSAK:
Salg av Stekke legesenter
Saksframlegg
vedlegg 1 
vedlegg 2 
vedlegg 3 
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 24.03.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Johannes Rosvold V Varamedlem Ja Møtte for Brita Kleven Thorsvik
Trine Hallem (fra 10:30) DNA Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 020/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.032011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 24.02.11 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24.02.11 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 021/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING: 
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes til aprilmøtet i formannskapet og kommunestyret. ”

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Saken utsettes til aprilmøtet i formannskapet og kommunestyret. 
 
 
 
 
PS 022/11 Manifest mot mobbing 2011-2014 - Verdal kommune        Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune slutter seg til Manifest mot mobbing 2011- 2014.
  Gjennom dette forplikter Verdal kommune seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.
 2. Verdal kommune innfører nulltoleranse for mobbing også når det gjelder ansatte og folkevalgte. Det utformes et eget manifest for dette.
 3. Verdal kommune oppfordrer alle landets kommuner til å gjøre det samme.

 
 
 
 
PS 023/11 Utbedringstiltak Havfrua. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune, NorFraKalk og Verdalskalk
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:
Følgende utbedringstiltak på Havfrua gjennomføres:

 • Bearbeiding og utvidelse av eksisterende P- plass mot Verdalskalk.
 • Fjerning av kiosken.
 • Fjerning av restene av gamle installasjoner i Havfruparken.
 • Behandling av vegetasjon: Fjerning, beskjæring, planting.
 • Utrusting av området med lekeinnretninger.
 • Fjerning av gjerder rundt Havfruparken.
 • Steinplukking og rydding i strandsonen.
 • Opprusting av utstyr.

Arbeidet administreres av - og utgiftene knyttet til gjennomføring av - utbedringstiltakene dekkes innenfor Teknisk drift sitt budsjett.
 
 
 
 
PS 02
4/11 Ørin nord - utvidelse naturreservat     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan¬- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK:
Kommunen stiller seg positiv til en prosess med å fastlegge grenser for naturreservatet på Ørin nord. 
  
 
 
 
PS 025/11
Skjenkerapport - Kornmagasinet 29.01.2011     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig lukket i henhold til § 31.3 i kommuneloven med begrunnelse av personvern.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kornmagasinet v/Sebastians AS gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres,  for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 4-4, 1., 2. og 6. ledd
 
 
 
 
PS 026/11 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING:
Enhetsleder økonomi, Arnstein Kjeldsen, orienterte om økonomisk situasjon pr 28.02.11.

Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet. Trine Hallem tiltrådte. 9 til stede.

Rådmannen orienterte om:

 • Økonomisk situasjon pr. 28.02.11.
 • Årsverksutvikling pr. 28.02.11. Årsverk i bruk (= lønnsutbet)
 • Verdal kommune fikk 1 stilling av de omsøkte ”barnevernsstillingene”. Vi søkte om 3.
 • Passasjen – jernbaneundergangen – offisiell åpning når martnan åpner.
 • Møte om utredning av frisklivsentral. Kommer etter hvert en sak om etablering av disse.
 • Barn og ungdom i Verdal. Bruk av fasiliteter i nyskolen.
 • Kommunal eiendomsmasse.
 • SNK og Tindved – møter i formannskapet om utfordringsbilder og strategier.
 • Skoleutbygging.

Johannes Rosvold stilte spørsmål om returmottak – skal VK sende uttalelse?

 • Ordfører svarte – fått forhåndsvarsel om at en tilbyder har sagt at han har som intensjon å sende søknad om etablering av returmottak. Får beskjed når UDI har mottatt søknad – ordfører har ikke mottatt slik beskjed ennå.

 
 
 
PS 027/11 TILLEGGSSAK: Salg av Stekke legesenter     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet og rådmann orienterte kort. 

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:

 1. Stekke legesenter selges ikke i henhold til framforhandlet kjøpekontrakt.
 2. Rådmann bes framforhandle ny leieavtale ved Stekke legesenter.

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslagets pkt. 1, ble forslagets pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over pkt. 2 i forslaget som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Stekke legesenter selges ikke i henhold til framforhandlet kjøpekontrakt.
 2. Rådmann bes framforhandle ny leieavtale ved Stekke legesenter.


 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 29.01.2021 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS