Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.04.2011

Møtested : Møterom, 3. etasje, Herredshuset. OBS  MERK STED
Dato         : 14.04.2011
Tid            : 09:00 – 13:30 
Til stede   : Anne Grete Valbekmo og Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 39/11. Til stede 7 representanter.    

Sak 34/11 flyttes frem og behandles før sak 29/11.  

Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 028/11 Godkjenning av møteprotokoll 24.03.2011 Protokoll
PS 029/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 030/11 Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 031/11 Naboer AB - ny struktur fra 2012 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 032/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 033/11 Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 034/11 Finansiering av bredbånd i Helgådal og Inndal Saksframlegg Protokoll
PS 035/11 Finansrapport pr. 31.12.2010 Saksframlegg Protokoll
PS 036/11 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 037/11 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - endring av stemmested for Stiklestad stemmekrets Saksframlegg Protokoll
PS 038/11 Deera Bar & Restaurant - søknad om utvidet skjenketid Saksframlegg Protokoll
PS 039/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 14.04.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
         
Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 028/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 24.03.11. godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:.
Protokoll fra møte 24.03.11. godkjennes 
 
 
 
 
 
PS 029/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING: 
Notat fra rådmann datert 13. april 2011 ble utdelt i møtet.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret består av 35 representanter og har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement.
 2. Formannskapet består av 9 representanter og har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement.
 3. Komiteene:
  Plan – og utviklingskomiteen omdannes til Komite Plan og Samfunn. Består av 9 representanter.
  Komiteen blir Verdal kommunes faste utvalg for plansaker og viderefører dagens portefølje med unntak av plansaker knyttet til helse og velferd, oppvekst og kultur.
  Teknisk drift legges til komiteens arbeidsområde.
  Driftskomiteen omdannes til Komite Mennesker og Livskvalitet. Består av 9 representanter.
  Komiteen har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement, unntatt Teknisk drift.
  Alle plansaker relatert til oppvekstsektoren, helse – og velferdssektoren og kultursektoren legges til komiteens arbeidsområde.
  Driftssaker fra kulturområdet legges til komiteen.
 4. Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og har dagens arbeidsområde.
 5. Verdal kommunes representasjon i Innherred Samkommunes styre og kontrollutvalg fortsetter med det antall som ligger i dagens avtaleverk.
 6. Delegasjonsreglementet gjennomgås av det nye kommunestyret og endres i forhold til ovenstående.

Ved votering ble Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING: :

 1. Kommunestyret består av 35 representanter og har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement.
 2. Formannskapet består av 9 representanter og har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement.
 3. Komiteene:
  Plan – og utviklingskomiteen omdannes til Komite Plan og Samfunn. Består av 9 representanter.
  Komiteen blir Verdal kommunes faste utvalg for plansaker og viderefører dagens portefølje med unntak av plansaker knyttet til helse og velferd, oppvekst og kultur.
  Teknisk drift legges til komiteens arbeidsområde.
  Driftskomiteen omdannes til Komite Mennesker og Livskvalitet. Består av 9 representanter.
  Komiteen har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement, unntatt Teknisk drift.
  Alle plansaker relatert til oppvekstsektoren, helse – og velferdssektoren og kultursektoren legges til komiteens arbeidsområde.
  Driftssaker fra kulturområdet legges til komiteen.
 4. Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og har dagens arbeidsområde.
 5. Verdal kommunes representasjon i Innherred Samkommunes styre og kontrollutvalg fortsetter med det antall som ligger i dagens avtaleverk.
 6. Delegasjonsreglementet gjennomgås av det nye kommunestyret og endres i forhold til ovenstående.

 
 
 
 
PS 030/11 Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn
       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING: 
AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune beklager den urett enkeltpersoner har vært utsatt for gjennom overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993.
 2. Verdal kommune kan imidlertid ikke slutte seg til den foreslåtte kommunale oppreisningsordningen for slike forhold i Nord-Trøndelag.
   
  Det er Verdal kommunes prinsipielle holdning at for å sikre nasjonal likebehandling må denne type erstatningsordninger være et statlig ansvar.
   
  Stortingets Billighetserstatningsordning (Statens utvidede og tilpassede rettferdsvederlagsordning) blir i tillegg til rettsvesenet riktig behandlingsinstans i saker under ovennevnte.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP, der rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra AP.
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune slutter seg til en felles kommunal oppreisningsordning i Nord-Trøndelag for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993. Verdal kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk medansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem, under plassering av deltakerkommunenes barneverntjeneste eller forløperne til disse.
 2. Forslag til vedtekter legges til grunn for behandlingen av innkomne krav på erstatning.
 3. Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.05.2011.
 4. Søknadsperioden fastsettes til 01.05.2011 – 01.04.2013.
 5. De økonomiske konsekvensene av denne ordningen innarbeides i Verdal kommunes økonomiplan for 2012-2015.

 
 
 
 
PS 031/11 Naboer AB - ny struktur fra 2012     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Verdal kommune slutter seg til forslag til nye medlemsforpliktelser og forutsetninger i Naboer AB fom 2012. 
 
 
 
 
PS 03
2/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011

BEHANDLING:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, var til stede og svarte på spørsmål.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende nytt tillegg til pkt. 2, som 1. avsnitt:
”Fylkeskommunen vil stå som eier av samtlige fylkesveger uansett funksjonsklasse. Det vil da være rimelig at også det totale drifts-/vedlikeholdsansvar for alle fylkesvegene inklusive vegbelysning legges til vegeier. Denne ansvarsdeling bør være et nedfelt prinsipp som følge av forvaltningsreformen.”

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. Av hensyn til jordvern og reduserte byggekostnader bes fylkeskommunen vedta en egen vegnormal/håndbok for bygging av gang-sykkelveger. ”

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til ingress:
”I forbindelse med overtakelse og innlemming av riksvegen i fylkesvegplan, har Verdal kommune en klar holdning til at det generelle vedlikeholdet styrkes, slik at standarden som staten drev de gamle riksveiene på opprettholdes som minimum, og ut i fra dette nivå videreutvikles i samspill med en god samfunnsutvikling i Nord-Trøndelag.”

Votering:
Forslag på ingress fra SP v/Tomas Iver Hallem - enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingskomiteens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Alternativt mellom innstillingens pkt. 2 og forslaget fra AP – AP s forslag enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingskomiteens innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Forslag fra SP til nytt pkt. 4 – falt med 3 mot 6 stemmer.
Til slutt ble det votert samlet over plan- og utviklingskomiteens innstilling og vedtatte punkt som ble enstemmig vedtatt. 
  
 
INNSTILLING:
I forbindelse med overtakelse og innlemming av riksvegen i fylkesvegplan, har Verdal kommune en klar holdning til at det generelle vedlikeholdet styrkes, slik at standarden som staten drev de gamle riksveiene på opprettholdes som minimum, og ut i fra dette nivå videreutvikles i samspill med en god samfunnsutvikling i Nord-Trøndelag.

 1. Verdal kommune vurderer det som nødvendig at fv. 757 på strekningen Stiklestad – Vuku, samt fv. 758 Vuku – Stene får funksjonsklasse B, og at fv. 160 på strekningen Volden – Vera får funksjonsklasse C.
 2. Fylkeskommunen vil stå som eier av samtlige fylkesveger uansett funksjonsklasse. Det vil da være rimelig at også det totale drifts-/vedlikeholdsansvar for alle fylkesvegene inklusive vegbelysning legges til vegeier. Denne ansvarsdeling bør være et nedfelt prinsipp som følge av forvaltningsreformen.
   
  Verdal kommune forutsetter at drifts-/vedlikeholdsansvar for vegbelysning langs samtlige fylkesveger ivaretas av Fylkeskommunen som vegeier.
 3. Verdal kommune gir sin tilslutning til de øvrige aktuelle tilpasninger som følge av forvaltningsreformen.

 
 
 
PS 033/11
Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

H v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag på endring i punkt 6:
”Ordningen strykes og erstattes med reglement.”

Det ble først votert over forslaget fra Høyre som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over driftskomiteens innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Det opprettes innvandrerråd i Verdal kommune fra valgperioden 2011-2015 bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer.  Medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også leder og nestleder av rådet.
 2. Innvandrerrådet får følgende sammensetting: 1 representant fra kommunestyret og 4 representanter fra innvandrerne.
 3. Rådmann utpeker sekretariat for rådet.
 4. Vedlagte forslag til reglement for innvandrerrådet godkjennes med følgende tillegg/endring:
  Valgbar til innvandrerråd er alle som har stemmerett ved lokalvalg.
  4 av medlemmene, 2 (to) kvinner og 2 (to) menn, velges blant kommunens innvandrere.
 5. Innvandrerrådet inngår i kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår på lik linje som for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede.
 6. Reglementet evalueres etter to år

 
 
 
PS 034/11 Finansiering av bredbånd i Helgådal og Inndal     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING:
Vedtak i fylkesrådet, sak 77/11, i Nord-Trøndelag ad. tilskudd til bredbåndsutbygging ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Det ytes et anleggsbidrag fra Verdal kommune til Direct Connect AS til utbygging av bredbånd i områdene Helgådalen til Vera og Inndalen, Sul til Sandvika på 4.844.852 kroner.
 2. Bidraget finansieres ved tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på 2,8 mill. kroner og bruk av kommunens disposisjonsfond med 2,1 mill. kroner.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 
 
 
PS 035/11 Finansrapport pr. 31.12.2010     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING: 
Foreløpig Finansrapport-2010 tas til orientering.      
 
 
 
 
 
PS 036/11 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING: 

 1. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 tas til orientering.
 2. Årets oppløftende resultater legges til grunn for videre satsing.

 
 
 
 
PS 037/11 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - endring av stemmested for Stiklestad stemmekrets
     
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
INNSTILLING: 
Stiklestad skole benyttes som stemmested for Stiklestad stemmekrets ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.  
 
 
 
 
 
PS 038/11 Deera Bar & Restaurant - søknad om utvidet skjenketid     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar følgende nye skjenketider ved Deera Bar & Restaurant gjeldende ut inneværende bevillingsperiode, til 30.06.2012:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: kl. 08.00 – 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: kl. 13.00 – 01.00
 
 
 
 
PS 039/11 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011

BEHANDLING:
Anne Grete Valbekmo og Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Til stede 7 representanter.

Arnstein Kjeldsen, enhetsleder økonomi, orienterte om økonomisk status pr 31.03.11.

Rådmann orienterte om:

 • Framdrift skoleutbygging.
 • Møte i politiråd 13.04.11 – diskuterte bl.a. Vømmølfestival (vakthold, renhold og rydding etter festivalen), skjenking og aldersgrenser. Skal ha møte med arrangøren.
 • Dialogmøte med Husbanken i forbindelse med Boligsosial arbeid. Sak om boligsosial handlingsplan kommer til behandling i kommunestyret før sommerferien.
 • Rådmannsteam KS i Nord-Trøndelag Studietur til Danmark forrige uke, tema bl.a. kommunereformen, folkehelsereformen i Danmark og velferdsteknologi.
 • Stekke legesenter. Enig om en prosess videre. Kortsiktig leieavtale først med dato der om langsiktig leieavtale.
 • Kommer vanndirektiv fra EU – alt skal kategoriseres. Stort arbeid. Flere kommuner vil samarbeide om dette.
 • Regnskap og revisjonsberetning og nummerert brev.
 • Kommunalsjef oppvekst vil være konstituert rådmann fom lørdag tom torsdag neste uke.

Ordfører orienterte om:

 • Formannskapet inviteres til åpning av Vuku oppvekstsenter onsdag 4. mai. Starter kl. 10.00. Formell invitasjon vil bli utsendt.
 • Avisdebatt MOT. Framstilles som en nedskjæringsdebatt men vi har en økning på 13 %.
 • Møte med nettselskapet til NTE tirsdag 12. april. Drøftet følgende problemstillinger: høyspentledninger som går gjennom industriparken legger store begrensninger til en del av aktørene. Den samme høyspentlinja går også over områder på Tinden som tenkes bebygd. Dette binder opp mye areal.

Møtet ble enstemmig lukket i henhold til kommunelovens § 31.3 – personalsaker.
Rådmann orienterte om personalsak ved en barneskole.

Rådmann forlot møtet.

Ordfører orienterte/drøftet følgende med formannskapet: Medarbeidersamtale og lederavtale med rådmann.
 
 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS