Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.06.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 09.06.2011
Tid            : Kl. 09:00 - 13:00
Til stede   : 7 representanter
 

Utlagt i møtet:
Driftskomiteens innstilling i sakene 48/11, 49/11 og 50/11.

Etter at de ordinære sakene var behandlet hadde formannskapet dialog med daglig leder Svenn Frøseth ved Tindved Kulturhage om utviklingspotensial og strategier.

  

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 046/11 Godkjenning av møteprotokoll 26.05.2011 Protokoll
PS 047/11 Verdalsboka "Heimer og folk", Ness - forskuttering av utgivelse Saksframlegg
Protokoll
PS 048/11 Orientering om kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, juni 2011 Saksframlegg
vedlegg 1 
Protokoll
PS 049/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 050/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 051/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 09.06.2011
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Svensson
Fra administrasjonen møter
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Inger Storstad Møtesekr./kons.

  

 
 
 
PS 046/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 26. mai 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 26. mai 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 047/11 Verdalsboka "Heimer og folk", Ness - forskuttering av utgivelse      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK/INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr. bok settes til kr 350.
 3. Utgifter til trykking forskutteres med kr 170.000. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
   

  
 
 
 
PS 048/11 Orientering om kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, juni 2011
       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:
Rapporten tas til etterretning.
Kommunestyret understreker nødvendigheten av at anbefalingene til videre tiltak i rapporten følges opp i økonomiplanperioden.
 
 
 
 
 
PS 049/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 14.633.559,19
 2. Rådmannens årsberetning for 2010 tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.
   

 
 
 
 
PS 05
0/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2011

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble avstemt punktvis med følgende resultat:
Pkt. 1 -  Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2  - Enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial til etterretning.
 2. Det bevilges 1 million kroner til dekning av utgifter knyttet til leie av brakker ved Vuku oppvekstsenter og på Verdalsøra ungdomsskole. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.
   

 
  
 
PS 05
1/11 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2011

BEHANDLING:
Rådmannen:

 • Oppslag i avisene for en tid tilbake om bostedsløse i Verdal.
  Refererte fra møte med FMS Innherred.
   
 • Vømmølfestivalen 2011.
  Refererte fra avviklingen av festen i Folkeparken om kvelden.
   

 

 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 10.06.2011 11:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS