Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 23.06.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 23.06.2011
Tid            : Kl. 11:10 - 12:35
Til stede   : 9 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon under generalforsamling VekstTorget. Til stede ved formannskapets start: 8 representanter  

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 052/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.06.2011 Protokoll
PS 053/11 Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 054/11 Orientering - Protokoll
PS 055/11 Trippel 09 - Opsjon på areal på Ørin Nord (tilleggssak) Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll

 

Før møtet ble satt ble det orientert om:

 • Sluttrapport ”Verdal 2012” v/Øystein Kvistad.
   

Det ble også avviket valgstyre og generalforsamling i VekstTorget før formannskapets møte. Se årsmøtepapirene her.
 

Oppmøte formannskapets møte 23.06.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Inger Storstad Møtesekr./kons.

  

 
 
 
PS 052/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 09.06.11 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 09.06.11 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 053/11 Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2011

BEHANDLING: 
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 4:
”4. Det ansettes en frisklivskoordinator i kommunen. Driften søkes innarbeidet i budsjettet for 2012.”

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Venstre til pkt. 4, ble Venstres forslag enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over administrasjonssjefens innstiling med vedtatt alternativt pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt. 
  
 
INNSTILLING:

 1. Det etableres Frisklivssentral (FLS) i Verdal kommune med mål om at flest mulig mennesker med behov for støtte til livsstilsendring får et tilbud om fysisk aktivitet og annen helsefremmende opplæring. 
 2. Frisklivssatsingen blir integrert i helsetilbudet i hver kommune hvor økonomi og personalansvar lagt til kommunene. Ansvaret for utvikling og samhandling legges til ISK ved folkehelsekoordinator og kommuneoverlege.
 3. Det etableres hensiktsmessig lokalisering Verdal.
 4. Det ansettes en frisklivskoordinator i kommunen. Driften søkes innarbeidet i budsjettet for 2012. 
 5. Det utarbeides partnerskapsavtaler med HINT og HNT ved resp. FoU-avdelinger om utvikling av metoder for registrering og målinger basert på informert samtykke for å bygge opp et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og evaluering av effektene av FLS.
   

 
 
 
PS 054/11 Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2011

BEHANDLING:
Rådmann orienterte i starten av møtet om:

 • Skoleutbygging – holder nå bl.a. på med anbud inventar og arealbruk. Ellers ikke noe nytt. 
 • Kristin Bratseth ansatt som kommunalsjef velferd. 
 • Framdrift arbeidet med Boligsosial Handlingsplan 2011-2020.
   

Det ble i slutten av møtet en fortsettelse av debatten ”Utfordringsbildet ved Tindved Kulturhage”
 
Brita K. Thorsvik kommenterte en del ved gjennomføringen av siste kommunestyremøte. 

Brita K. Thorsvik – Var på møte hos Foreningen Mot Stoff på tirsdag. Bringte videre ønsket om å få opp en handlingsplan boliger. 
 
 
 
 
 
PS 055/11 Trippel 09 - Opsjon på areal på Ørin Nord      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2011

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Trippel 09 AS tilbys opsjonsavtale i perioden 01.07. – 31.12.11 for kjøp av 10 da av kommunens eiendom 1721/17/3 ”Ørin Nord” slik det framgår av situasjonskart datert 22.04.10. 
 2. Årlig opsjonsavgift fastsettes til 6 % av rabattert tomtepris, kr. 325,- pr. m2, hvorav 30 % refunderes forholdsvis ved kjøp innen opsjonsperioden. Avtalen inngås for øvrig på kommunens standard vilkår. 
 3. Tilbud gjelder fram til 01.08.11.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre avtalen
   

 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 29.06.2011 08:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS