Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 25.08.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 25.08.2011
Tid            : Kl. 09:00 - 10:50
Til stede   : 9 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet under sak 65/11. Til stede 8 representanter.  

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 056/11 Godkjenning av møteprotokoll 23.06.2011 Protokoll
PS 057/11 Prosjekt søknad  " saman om ein betre kommune " Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 058/11 Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 059/11 Investeringsbudsjett 2011 - Justeringer Saksframlegg Protokoll
PS 060/11 Norfrag Tank og Silo as. Midlertidig leie av næringsareal Ørin Nord Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 061/11 Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 062/11 Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 Saksframlegg Protokoll
PS 063/11 Ordningen med elektronisk formannskap Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 064/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden 2011-2014 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 065/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 25.08.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  

 
 
 
PS 056/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 23.06.11 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 23.06.11 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 057/11 Prosjekt søknad  " saman om ein betre kommune "      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
Søknad opprettholdes. 
 
 
 
 
PS 058/11 Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
Rådmannen orienterte om saken.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende tilleggsforslag til ny setning etter 1. avsnitt:
”Deretter fremmes saken til ny politisk behandling”.

Det ble først votert over AP sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over rådmannens forslag til innstilling og vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret slutter seg til hovedlinjene i boligsosial handlingsplan. Rådmannen sluttstiller rolleavklaringer som beskrevet, og avstemmer disse med hovedlinjene i boligsosial handlingsplan som fundament for videre arbeid.

Deretter fremmes saken til ny politisk behandling.

Økning av personellressurser på Reinsholm bofellesskap og bygging og drift av småhus, primært til bosetting av rusmisbrukere, er prioriterte nye tiltak.

Beslutninger om gjennomføring av tiltak skal synliggjøre kostnader med tiltakene.
 
 
 
 

PS 059/11 Investeringsbudsjett 2011 - Justeringer      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING: 
Verdal kommunestyre gjør følgende justeringer på investeringsbudsjettet for 2011.

Tiltak Merforbruk 2010 Budsjett 2011 Rev. budsjett 2011
1100 IKT -187403,- 2.000.000,- 1. 812.597,-
5177 Vuku oppvekst -5.000.000,- 5.000.000,- 0,-
5120 Spredt avløp -2.000.000,- 4.000.000,- 2.000.000,-
5421 Sanering avløp -2.322.452,- 5.000.000,- 2.677.548,-
5400 Vannforsyning -470.867,- 6.000.000,- 5.529.133,-
1999 Egenkapitalinn KLP -1.328.051,- 1.400.000,- 71.949,-

 
 
 
 
PS 06
0/11 Norfrag Tank og Silo as. Midlertidig leie av næringsareal Ørin Nord      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 

 1. Forslag til leieavtale av 16.08.11 mellom Verdal kommune og Norfrag Tank og Silo as om leie av næringsareal på Ørin Nord godkjennes.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre avtalen.
   

 
 
 
 
PS 06

1/11 Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
AP v/Svein Svensson fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
”2. Rådmannen finner dekning for bevilgningen, kr 14 334,- (antall innbyggere pr 01.01.2011)

Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Rådmannens forslag til pkt.  1 – enstemmig vedtatt.
Alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 2 eller forslaget fra AP til pkt. 2, der AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune slutter seg til aksjonen og gir kr 1,- pr innbygger til Flyktningehjelpens arbeid på Afrikas Horn.
 2. Rådmannen finner dekning for bevilgningen, kr 14 334,- (antall innbyggere pr 01.01.2011) 
   

 
 
 
 
PS 06

2/11 Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
   
 
VEDTAK: 

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen møtegodtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 400,- pr. møte.
 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,-, pr. person.
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,-, pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til gjeldende reglement.
 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.
   

 
 
 
PS 06
3/11 Ordningen med elektronisk formannskap      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
   
 
VEDTAK: 
Verdal kommune ønsker å øke bruken av elektroniske sakspapirer i kommende kommunestyreperiode. 
 
 
 
 
 
PS 06
4/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden 2011-2014      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING: 

 1. Gjeldende reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2007-2011 videreføres foreløpig for neste valgperiode.
 2. Det oppnevnes gruppe for gjennomgang av nytt reglement etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober 2011. 
   

  
 
 
 
PS 06
5/11 Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.08.2011

BEHANDLING:
Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Ordfører orienterte om:

 • Formannskapet orientert tidligere om reiselivssamarbeid mellom de 4 innherredskommunene - avtale er nå inngått.
 • Møte med UDI i sommer i forbindelse med returmottak. Kommunens betenkeligheter ble lagt fram.  Lokaliseringen som er krevende. Beslutning august/september.
 • Møte med private barnehager. Strever økonomisk, fallende barnetall. Fylkesmannen tydelig på at i Verdal har vi likebehandling av private og kommunale barnehager.
 • Status i skolesaken kommer i kommunestyrets møte 29. august 2011.
   

Rådmannen orienterte om:

 • Partnerskapsmøte med NAV.
 • Sentrumsprosjektet. Fine oppslag i TA om oppstarten.
 • Deltok på samling med alle ansatte i skolene 16.08.11.
 • Økonomiplanarbeidet er i gang.
 • Fakta i ”møllesaken”.
 • Ikke fått rapport på årsverk.
 • Økonomirapportering pr. 31. juli 2011.
   


 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 25.08.2011 14:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS