Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.13 - PS 42/13 - Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/2466

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.05.13 42/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Ved budsjettbehandlingen for 2012 ble Rådmannen pålagt å utrede videre drift ved Arken. Før slik avklaring er tatt blir ikke forsamlingslokalet i Øysteins gate 1 utvidet med kostnader som vist i vurderingen.

Vedlegg:

  1. Forespørsel fra Verdal Pensjonistlag PDF
  2. Foreløpig svar PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Verdal pensjonistlag benytter forsamlingslokalet i Arken, Øysteins gate 1, blant annet til sine formiddagstreff. I brev datert 23.10.2012 vises det til at det jevnlig kommer 120 deltagere på formiddagstreffene og at forsamlingslokalet i Arken da begynner å bli såpass fullt at det går ut over trivselen for deltakerne.

Verdal pensjonistlag har ytret ønske om å få utvidet forsamlingslokalet med ca 50-60 m2. De ser for seg en utvidelse i retning mot Nordgata.

Vurdering:

Reguleringsforhold:

Eiendommen er regulert til boligformål, jfr kommunedelplanen for Verdal By. I tillegg til formålet er eiendommen vist med skravur som tilsier at det her er et bevaringsverdig bygningsmiljø. En byggetillatelse for tilbygg til forsamlingslokale krever dispensasjon fra kommunedelplanen vedrørende formål. Alternativt kan det fremmes sak med reguleringsplan for eiendommen.

Det må kunne antas at det finnes hjemmel i kommunedelplanen for å bygge like nært Nordgata som eksisterende bebyggelse på eiendommen og like nært vegen som eksisterende bebyggelse på naboeiendommen mot øst.

Søknadsprosess:

Tiltaket blir søknadspliktig etter reglene i plan- og bygningsloven. Det må søkes og innvilges dispensasjon fra kommunedelplanen. I tillegg er installasjon av brannvarslingsanlegg søknadspliktig i seg selv. Det vil også betinge prosjektering av godkjent foretak.

Anskaffelsesreglement:

Alle kommunale anskaffelser, også tilbygg til kommunale bygg, omfattes av lov om offentlige anskaffelser med forskrifter.

Byggekostnader:

Tilbygg skal, etter reglene i plan- og bygningsloven, utføres i samsvar med dagens byggeforskrifter. I forhold til tidligere forskrifter er det nå noen krav som også kan påvirke eksisterende bygningsmasse. Det kan være:

Krav om at hele bygget blir dekt av brannvarslingsanlegg (finnes ikke i dag)Det må også påregnes en oppgradering, eventuelt utskifting, av ventilasjonsanlegget.

I tillegg er det en del mangler med eksisterende branncellebegrensende bygningsdeler. Dette bør rettes, alternativt kan det være mulig å sprinkle bygget.

Antatte byggekostnader kan være 4-5000 kr pr m2 for tekniske fag og 15 – 20.000,- pr m2 for byggfag med utvendige arbeider. Det vil si samlet 20 – 25 000 kr pr m2. Det vises til nybyggkostnader anslått av Norconsult (tidligere RG-Prosjekt) i forbindelse med vurderinger av Vektargata 5. I dette tilfellet planlegges tilbygg uten våtrom og en kan dermed forvente priser i laveste sjiktet, det vil si ca kr 20.000,- pr m2. Med 50 m2 tilbygg blir det en samlet kostnad på ca kr. 1.000.000,-. Eventuell egeninnsats/dugnad kommer til fradrag.

Konklusjon:

Saken viser kompleksiteten med å gjøre endringer i kommunale bygg, selv om det er et svært prisverdig og godt initiativ pensjonistpartiet henvender seg til kommunen med. Kommunen kan ikke gå utenom de bestemmelser som det er redegjort for, og må derfor få konkludert videre drift ved Arken før eventuelle byggendringer gjøres. Før slik avklaring er tatt vil rådmannen ikke tilrå at Øysteins gate 1 utvides med kostnader som vist i vurderingen.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2013 12:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS