Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.13 - PS 43/13 - Skjenkerapport - Deera Restaurant og Bar 01.03.2013

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2012/8816

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.05.13 43/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Deera Restaurant og Bar v/Abdul Shakoor gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 

Ingen

Saksopplysninger:

Nokas AS har i brev datert 12.03.2013 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Deera Restaurant og Bar AS den 01.03.2013:

«En mann, ca 45 år, 185 cm. høy, lite hår svart/grått. Blå jakke og mørk bukse. Fikk servering og var på grensen til overstadig beruset.»

Videre skriver Nokas i oversendelsesbrev av kontrollrapport følgende:

«Ved ett av utestedene ble det observert 1 mann som var på grensen til overstadig beruset, og skulle etter kontrollørenes sitt syn ikke hatt mere servering noe som han allikevel fikk. Ved besøk nr. 2 var denne mannen borte.

Er også vanskelig å se hvem som jobber der da ingen har klær med navn på/uniform. Ansvarlig ble tatt kontakt med etter kontrollen og ble informert om resultatet.»

I henhold til Verdal kommunes "Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres" pgf 1 skal det når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkoholloven av 02.06.1989 m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt ikke annet fremgår av disse retningslinjer.

Videre i nevnte retningslinjer § 2, pkt. 2 står følgende:

"2. Ved første gangs overtredelse av regelverket om overskjenking og om tidsgrenser for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 og salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras fra 1 dag til 3 uker."

Rådmannen har i brev datert 10.04.2013 til Deera Restaurant og Bar opplyst om ovenstående og bedt om at evt. kommentarer til kontrollrapporten av 01.03.2013 blir framsatt skriftlig innen 19. april 2013. Rådmann har ikke mottatt kommentarer fra Deera.

Vurdering:

Ut i fra det som er beskrevet i skjenkerapporten fra Nokas finner rådmannen det som bekreftet at det ved Deera Restaurant og Bar AS ble skjenket alkoholholdig drikk til en mann som var på grensen til overstadig beruset. Dette er et brudd på alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2 og rådmannen vil tilrå for formannskapet at det i henhold til retningslinjer for reaksjoner ved brudd på alkoholloven, § 2, pkt. 2 gis skriftlig advarsel, med den begrunnelse at dette er første gangs overtredelse av lovens bestemmelser om overskjenking.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS