Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 04.09.14- PS 68/14 - Skjenkerapport 24.07.14 - Stiklestad Hotell AS

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1878 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.09.2014 68/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Stiklestad Hotell v/Bjørg Aa. Aksnes gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.5, for brudd på forskrift til alkohollovens § 4-4.

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas AS har i brev datert 24.07.14 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll Stiklestad hotell den 24.07.14:

«Ved Stiklestad kulturhus var det mange gjester da det er generalprøve på spelet i kveld, voksne gjester. Det var god stemning i og utenfor lokalet. Før spelet begynte ble det observert flere som tok med seg ølen opp i amfiet, det var dårlig kontroll og heller ingen plakater om at dette ikke var lov. Billettkontrollørene i inngangen til amfiet reagerte heller ikke på dette.»

I henhold til Verdal kommunes «Retningslinjer for reaksjoner nå vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres pgf 1 skal det når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens av 02.06.1989 m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt annet ikke fremgår av disse retningslinjene.

Rapporten er sendt Stiklestad hotell til evt. uttalelse, med frist 25. august 2014. Stiklestad hotell har avgitt slik uttalelse, datert 20.08.14: 

Uttalelse fra Stiklestad hotell tiol skjemkerapport

Vurdering: 
Dette bruddet tolkes av rådmann i henhold til departementet i sitt forslag til innføring av prikktildelingssystem. Der ville et tilsvarende brudd på alkohollovens bestemmelser gitt to prikker, og en minstereaksjon på inndragning på en uke skjer hvis et skjenkested får 8 prikker i løpet av en 3 års periode.

Når det gjelder hotellets uttalelse, så er det et tilbakevendende problem ved stedet at det mangler fysiske avgrensninger av skjenkeområdet. Dette gjelder spesielt på speldager og når det er spelpub. Kommunen har i år, og tidligere år anbefalt, hotellet å avgrense områdene fysisk. Det er videre bevillingshavers ansvar å kontrollere at alkohollovens bestemmelser blir oppfylt. Det nevnes videre i uttalelsen at det store frivillighetsapparatet og mye vakthold kan være i sving for å bidra til at lovens bestemmelser overholdes hvis de får skjenkebevilling i amfiet, men disse kan også brukes til det motsatte, altså kontroll av at alkohol ikke tas med ut fra skjenkerområdet og like mye at medbrakt alkohol ikke tas med inn på skjenkeområdet.

Ut i fra det som er beskrevet i skjenkerapporten fra Nokas finne rådmannen det som bekreftet at det ved Stiklestad hotell ikke ble kontrollert at gjester tok med seg alkoholholdig drikk når de forlot skjenkestedet. Dette er et brudd på alkohollovens forskrift § 4-4 og rådmannen vil tilrå at formannskapet i henhold ovenstående gir Stiklestad hotell skriftlig advarsel i henhold til retningslinjer for reaksjoner ved brudd på alkoholloven, § 2, pkt. 5.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 07:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS