Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 04.09.14- PS 69/14 - Skjenkerapport 24.07.14 - Deera Restaurant & Bar

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/8816 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.09.2014 69/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Skjenkebevillingen ved Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor inndras i en uke, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

Vedlegg

  1. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres
  2. Samlet saksframstilling av formannskaps sak 36/14

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas AS har i brev datert 31.07.14 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Deera Restaurant & Bar AS den 24.07.14:
«Ved Deera så ble det observert en dame ca 54 år, 1,60 høy, mørkt hår, svart bukse med blå bluse og hvite sko begynte å bli ustødig og var på grensen til å bli godt merkbart beruset. I følge ansatt så hadde denne damen bare vært der en time og han mente hun hadde «varmet» opp hjemme. Hun skulle etter vår mening ikke fått servert øl og skulle heller tatt en luftepause.»

Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor har ved gjenpart av skjenkerapporten 24.07.14 uttalt seg slik i brev datert 04.08.14: Gjelder en dame som er stamgjest hos Deera og at de har erfaring med når hun må heim. Viser videre til det som står fra kontrollrapporten om «rolig stemning, godt voksne gjester» og mener at hvis det var noen som antas å bli åpenbart beruset ville det ikke fungert som rolig stemning.

I henhold til Verdal kommunes «Retningslinjer for reaksjoner nå vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres pgf 1 skal det når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens av 02.06.1989 m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt annet ikke fremgår av disse retningslinjene.

I formannskapets møte 08.05.14 ble Deera Restaurant & Bar gitt skriftlig advarsel for samme forhold, i tillegg til at de fikk inndratt sin bevilling i 2013 for samme forhold. Bruddet på alkoholloven i 2013 anses da som oppgjort og det vil ikke bli lagt vekt på dette i denne saken, men vil selvfølgelig være med som en totalvurdering av bevillingshavers forpliktelser etter loven hvis det skulle bli nødvendig.

Saken er sendt Deera Restaurant & Bar AS for evt. ytterligere kommentarer. Frist for tilbakemelding er satt til 3. september 2014.

Vurdering: 
Verdal kommunes retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres har følgende bestemmelse ved gjentagende brudd:
«§ 2, pkt. 4: Ved flere gangs overtredelser og /eller ved særlig alvorlige brudd på regelverket, skal inndragning normalt skje for resten av bevillingsperioden.»

Rådmannen vurderer det som en veldig streng reaksjon å inndra bevillingen for resten av perioden slik som retningslinjene legger opp til. Det kan være aktuelt med en slik reaksjon ved et alvorlig brudd i henhold til alkoholloven, men reaksjonen her står ikke i forhold til konsekvensen av bruddet. Rådmannen begrunner dette også ut i fra det forslaget fra departementet om prikktildeling for brudd på alkohollovens bestemmelser, der et tilsvarende brudd ville gitt 4 prikker, og at en minstereaksjon på inndragning på en uke skjer hvis skjenkestedet får 8 prikker i løpet av en 3 års periode.

Ut i fra det som er beskrevet i skjenkerapporten fra Nokas finne rådmannen det som bekreftet at det ved Deera Restaurant & Bar AS ble skjenket alkoholholdig drikk til en dame som ble tolket som overstadig beruset.

Dette er et brudd på alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftenes § 4-1 og 4-2. Det ble gitt skriftlig advarsel på samme type brudd i formannskapets møte 08.05.14.
Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at formannskapet i inndrar skjenkebevillingen ved Deera Restaurant & Bar i en uke i henhold til retningslinjer for reaksjoner ved brudd på alkoholloven, § 2, pkt. 2.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS