Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.2013 saker (56-63)

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 06.06.2013
Tid : 10:00 - 11:50 
Til stede : 9 representanter

Før formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i VekstTorget AS. 


Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 56/13 Godkjenning av møteprotokoll 16.05.2013 Protokoll
PS 57/13 Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommune Protokoll
PS 58/13 Endring av investeringsbudsjett for 2013 Protokoll
PS 59/13 Boligsosial utvikling - utnyttelse av Husbankens virkemidler Protokoll
PS 60/13 Opptak av Snåsa kommune i reiselivssamarbeidet på Innherred Protokoll
PS 61/13 Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 Protokoll
PS 62/13 Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke - søknad om tillatelse til å reise russisk-ortodokst kapell på Stiklestad Protokoll
PS 63/13 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 06.06.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Karl Bernhard Hoel SP Vara Ja Møtte for Marit Voll
Ove Morten Haugan SP Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 056/13 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. mai 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 16. mai 2013 godkjennes.

 

 

PS 057/13 Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 1. Pkt. 1 – enstemmig.
 2. Pkt. 2 – enstemmig.
 3. Pkt. 3 – enstemmig.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.13 til etterretning.
 2. Budsjettet for Verdal kommune for 2013 endres slik:
  - Ressurssenter helse, omsorg, velferd styrkes med 1,2 millioner kroner til «Sykepleier på hjul», og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år
  - Anslaget for eiendomsskatt for oppjusteres med 1,2 millioner kroner
  - Avsetning til dekning av årets lønnsoppgjør økes med 1,8 millioner kroner
  - Bruk av disposisjonsfond økes med 1,8 millioner kroner
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til årets lønnsoppgjør til virksomhetsområdene når endelig fordeling er kjent. 
   


 

PS 058/13 Endring av investeringsbudsjett for 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre endrer investeringsbudsjettet for 2013 slik: 
   
  Verdalsøra Barne- og ungdomsskole:                       8,0 mill. kr
  Verdal Bo og helsetun:                                             7,5 mill. kr
  Jernbaneundergangen:                                              0,5 mill. kr
  Skatepark:                                                               1,0 mill. kr
  Vektergata 7-9:                                                        4,0 mill. kr
  Totalt:                                                                     21,0 mill. kr

  Ovennevnte investeringer finansieres slik:
  - Låneopptak 16,8 mill.kr.
  - Momskompensasjon 4,2 mill.kr.
   
  Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
   
  Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein og Lysthaugen finansieres slik:
  - Bruk av ubundet kapitalfond 3,2 mill.kr
  - Momskompensasjon: 0,8 mill.kr       

 

 

PS 059/13 Boligsosial utvikling - programdeltakelse Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet. 

Det ble votert punktvis over komiteens innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK:

 1. Verdal kommune gir sin tilslutning til deltakelse i Husbanken region Midt Norges boligsosiale programarbeidet 2013-2016.
 2. Rådmannen legger fram egen sak om «Leie før eie» og bruk av startlån som virkemiddel.
   

 

 

PS 060/13 Opptak av Snåsa kommune i reiselivssamarbeidet på Innherred Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 og 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig.
   

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune vedtar at gjeldende avtale om destinasjonssamarbeid på Innherred kan utvides til å omfatte Snåsa kommune.
 2. Vedtaket forutsetter at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste møtepunkt som de øvrige kommunene i samarbeidet.
 3. Verdal kommune delegerer fremtidige beslutninger om opptak av nye samarbeidspartnere i destinasjonssamarbeidet på Innherred til styringsgruppen for samarbeidet, uten forutgående politisk behandling.
   

 

 

PS 061/13 Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

VEDTAK:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen møtegodtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 400,- pr møte.
 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,-, pr person.
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,-, pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til gjeldende reglement.
 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.
   

 

 

PS 062/13 Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke - søknad om tillatelse til å reise russisk-ortodokst kapell på Stiklestad
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positive til søknaden fra hellige Olgas menighet om tillatelse til å reise et russisk-ortodokst kapell på Stiklestad.
 2. Verdal kommune stiller vederlagsfritt tomt til disposisjon for oppføring av kapellet. Det inngås en langsiktig leieavtale for det aktuelle området. Rådmannen får fullmakt til å forhandle og inngå slik leieavtale.
   

 

  

PS 063/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.06.2013

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

 • Lensmannskontor og sommerstenging. Verdal er ett av kontorene som vil bli stengt annenhver uke i en åtteukersperiode i sommer.
 • Medarbeiderundersøkelse gjennomført i vår – hovedbildet er:
  1 – Verdal har god deltakelse på undersøkelsen.
  2 – Tydelig regime med skjematisk oppfølgingsprosedyre av undersøkelsen.
  3 – I sum veldig mye positivt – bra framgang på mange områder.
 • SLT-koordinator vil resten av året være knyttet til utviklingsstaben ISK og vil serve både Levanger og Verdal. Til opplysning vil Lensmannen i Levanger stille med sekretærressurser til dette i denne perioden.
 • Årsmøte i Verdal Næringsforum. Regnskap med underskudd.
 • Eiendomsforhold. Lokaliseringsmuligheter kommunale tjenestetilbud.
 • Politisk sak: «Kommunedelplan Tromsdal» ligger nå ute på kommunens hjemmeside. Behandling komite plan og samfunn 11. juni og kommunestyret 17. juni.
   

Ordfører orienterte om:

 • Eiermøte Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS avviklet 31.05.13.
 • Kirkens deltakelse i Verdal.
   
Publisert: 31.05.2013 12:53 Sist endret: 31.10.2014 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS