Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.05.14 - PS 35/14 - Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2014/1334

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.14 35/14
Kommunestyret    

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,-.
 2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.


Vedlegg:

 1. Årsberetning 2013 - Verdal kommune PDF
   
 2. Årsregnskap 2013 - Verdal kommune PDF
   
 3. Revisjonsberetning 2013 - Verdal kommune PDF
    
 4. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2013 - Verdal kommune PDF
   
 5. Nummerert brev nr. 7 til Kontrollutvalget PDF
   
 6. Tillegg til årsberetning 2013 - Verdal kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2013 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk kr. 0,-.

Vurdering:

I forhold til kommunestyrets bevilgningsvedtak er det et merforbruk i regnskapet på nesten 13 millioner kroner. Rent teknisk er resultatet null, i og med at merforbruket i 2013 strykes mot mindreforbruket i 2012. Det betyr at tilsvarende nesten 13 millioner kroner ikke kan settes på disposisjonsfond som planlagt. Dette er ikke et tilfredsstillende resultat, og gjør at de økonomiske reserver og muligheter for handlingsrom er mindre enn planlagt. 

Det er svært viktig at vi i 2014 når de økonomiske balansemål, for vi har ikke et udisponert resultat fra året før «å falle tilbake på» ved neste årsskifte. Da vil effekten være at kommunen må redusere aktivitet for å gå i løpende balanse, og i tillegg redusere ytterligere for å dekke merforbruk.

Merforbruket i 2013 kan i hovedsak henføres til:

 • Drift av egne barnehager med 1,8 millioner kroner.
 • Konsekvenser for likebehandling av ikke kommunale barnehager med 3,3 millioner kroner.
 • Driftsunderskudd skoler og sfo, samt skoleskyss og fosterheimsutgifter skoler i andre kommuner med 6,2 millioner kroner.
 • Barnevernsaktivitet med 4 millioner kroner.
 • Teknisk drift med kr 3,1 millioner kroner. 2,4 millioner kroner av dette henføres til selvkostområdene.


Dette er reelt merforbruk ut over kommunestyrets budsjettforutsetninger, og er forhold som må justeres tidlig i 2014. Det er igangsatt tydelige prosesser i 2014 for å nå økonomisk balanse.

Samtidig har omsorg- og velferdsdistriktene, rådmannens fellesområde, NAV, Ressurssenter helse og Innherred samkommune bidratt med positive budsjettavvik slik at samlet merforbruk endte på knapt 13 millioner kroner. 

De øvrige delene av organisasjonen har levert meget godt sett opp mot budsjettforutsetningene. Det er bra, og nødvendig i det videre også. Det foregår jevnt over svært mye god tjenesteproduksjon og utvikling, og alle de positive strømninger som ligger i dette må vi sørge for å ivareta også framover.

Kommunen skatteinntekter vokste betraktelig også i 2013, men på grunn av at den nasjonale skatteinngangen ble mye lavere på slutten av året fikk vi beholde kun en liten brøkdel av økningen på ca 9 millioner kroner. Dette er en følge av inntektssystemets innretning og kommunen som minsteinntektskommune.

Rådmannen vil uttrykke at det er svært lite tilfredsstillende at flere av de økonomiske avvikene ble kjent for folkevalgte først når vi skrev 2014 i kalenderen. Dette er styringsrutiner det er grepet fatt i for bedre styring og rapportering.

2013 har på mange vis vist svingningene Verdalssamfunnet har. Inngangsfarten til året var meget høy i store deler av næringslivet. Befolkningsvekst og stort innleie av arbeidskraft ga en betydelig etterspørsel og prisvekst i boligmarkedet. Gjennom 2013 har vi sett hvordan internasjonale konjunkturer og industripolitikken påvirker samfunnet. Utsiktene til lavere aktivitet i deler av næringslivet påvirker hele samfunnet totalt sett, men etter en avventende periode i noen bransjer er det fortsatt høy aktivitet og mye positivitet generelt sett. I løpet av 2013 økte innbyggertallet i Verdal med 249 personer, noe som er en vekst på 1,7%. Det er den høyeste veksten på svært mange år. Det er grunn til å anta at deler av denne veksten er knyttet til endringer i folkeregisterføring av innleid arbeidskraft, og slik sett gir et noe kunstig bilde totalt sett. Overgangen fra 2013 til 2014 er også det året vi ser tydelig økonomiske effekter av at fødselstallene i kommunen i gjennomsnitt er lavere. Dette gir direkte innvirkning på kommunens inntekter, og må følges opp med aktivitets- og strukturtilpasninger.

Fra 1. januar ble all virksomhet innen oppvekstområdet faglig organisert, med to virksomhetsledere. En for skole og sfo og en for barnehager. Tilsvarende faglig organisering innen helse- og velferdsområdet ble besluttet høsten 2013, og er iverksatt.

Sykefraværet er fortsatt i nedadgående trend, og det er gledelig. Det gjøres mye godt arbeid for nærvær, selv om det er forskjeller fra virksomhet til virksomhet i fravær.

For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte årsberetning.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.05.2014 09:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS