Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.05.14 - PS 36/14 - Skjenkerapport 15.03.14 - Deera Restaurant & Bar

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/8816

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.14 36/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Nokas AS har i brev datert 18.03.14 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Deera Restaurant & Bar AS den 15.03.14:

«Ved Deera så ble en dame ca 50 år, blå genser og blå dongeribuske, brunt langt hår som var å tolke som overstadig beruset. Hun snakket veldig høyt og var veldig utydelig i tale. Hun hadde også en god merkbar ustødig gange. Hun hadde en øl i hånden som hun drakk av. Hun gikk ut etter 25 minutter. Etter vår mening skulle hun blitt fratatt ølen, dette for å forebygge høy beruselse. Vi registrerte ikke at hun fikk mere servering under kontrollen. Hun hadde bare den ene ølen i hånden.»

I henhold til Verdal kommunes «Retningslinjer for reaksjoner nå vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres pgf 1 skal det når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens av 02.06.1989 m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt annet ikke fremgår av disse retningslinjene.

Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor har ved gjenpart av skjenkerapporten 15.03.14 uttalt seg slik i brev datert 22.03.14. De uttaler at de kjenner NN og at hun pga kjærlighetssorg gråter og snakker høyt. Videre at hun er veldig fortvilet over at hennes mann, som har jobbet på Deera, er utvist fra Norge. De kjenner henne godt og hun fikk servert to glass vin, i tillegg til at hun fikk spandert en øl fra en annen gjest. Dette er det de har registrert vedkommende har konsumert av alkohol på Deera den aktuelle kvelden.

Deera Restaurant & Bar AS fikk også inndratt sin bevilling i 2013 for samme forhold, og dette bruddet anses da som oppgjort og det vil ikke bli lagt vekt på dette i denne saken, men vil selvfølgelig være med som en totalvurdering av bevillingshavers forpliktelser etter loven hvis det skulle bli nødvendig.

Saken er sendt Deera Restaurant & Bar AS for evt. kommentarer. Frist for tilbakemelding er 9. april 2014. Det har ikke kommet tilbakemelding fra Deera innen nevnte frist.

Vurdering:

Verdal kommunes retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres har følgende bestemmelse ved gjentagende brudd:

«§ 2, pkt. 4: Ved flere gangs overtredelser og /eller ved særlig alvorlige brudd på regelverket, skal inndragning normalt skje for resten av bevillingsperioden.»

Rådmannen vurderer det som en veldig streng reaksjon å inndra bevillingen for resten av perioden slik som retningslinjene legger opp til. Det kan være aktuelt med en slik reaksjon ved et alvorlig brudd i henhold til alkoholloven, men reaksjonen her står ikke i forhold til konsekvensen av bruddet. Rådmannen begrunner dette også ut i fra det forslaget fra departementet om prikktildeling for brudd på alkohollovens bestemmelser, der et tilsvarende brudd ville gitt 4 prikker, og at en minstereaksjon på inndragning på en uke skjer hvis skjenkestedet får 8 prikker i løpet av en 3 års periode.

Ut i fra det som er beskrevet i skjenkerapporten fra Nokas finne rådmannen det som bekreftet at det ved Deera Restaurant & Bar AS ble skjenket alkoholholdig drikk til en dame som ble tolket som overstadig beruset. Dette er et brudd på alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftenes § 4-1 og 4-2 og rådmannen vil tilrå at formannskapet i henhold ovenstående gir Deera Restaurant & Bar skriftlig advarsel i henhold til retningslinjer for reaksjoner ved brudd på alkoholloven, § 2, pkt. 2.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS