Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.10.14- PS 82/14 - Skjenkerapport 29.08.14 - Deera Restaurant og Bar

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/8816 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.10.2014 82/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retninglinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.

Vedlegg:
Ingen.

Andresaksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Nokas har i brev datert 04.09.14 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Deera Restaurant & Bar den 29.08.14:
«Ved Deera så observerte vi en mann ca 40 år, 185 høy, svart buske, blå Stormberggenser og mørke sko hadde en veldig ustø gange, han drakk opp ølen sin og forlot lokalet kort tid etterpå».

Rapporten er sendt Deera Restaurant & Bar til uttalelse.

I henhold til Verdal kommunes «Retningslinjer for reaksjoner nå vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres pgf 1 skal det når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens av 02.06.1989 m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt annet ikke fremgår av disse retningslinjene.

Deera Restaurant & Bar AS fikk også inndratt sin bevilling i 2013 og i 2014 (møte 04.09.14) for samme forhold. Disse bruddene anses da som oppgjort og det vil ikke bli lagt vekt på dette i denne saken. Dette begrunnes også i henhold til departementets høringsforslag til endringer i alkoholregelverket m.m. nevnt følgende når det gjelder prikkinndelingssystemet og gjentakende brudd:

«... Prikker som er lagt til grunn for et inndragningsvedtak skal ikke kunne legges til grunn for senere inndragningsvedtak» og «.....Svært skjerpende omstendigheter ..... eller dersom situasjonen som helhet gjør at driften framstår som uforsvarlig. Et eksempel på det siste kan være at det har blitt avdekket et betydelig antall overtredelser ved stedet».

Dette vil selvfølgelig være en totalvurdering av bevillingshavers forpliktelser og praktisering av skjenkebevillingen etter i henhold til alkohollovens § 4-7 Utøvelse av bevillingen der det står følgende: « Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov».

Saken er sendt Deera Restaurant & Bar AS for evt. kommentarer. Frist for tilbakemelding er 23. september 2014. Det har ikke kommet tilbakemelding fra Deera innen nevnte frist.

Vurdering:
Verdal kommunes retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres har følgende bestemmelse ved gjentagende brudd:
«§ 2, pkt. 4: Ved flere gangs overtredelser og /eller ved særlig alvorlige brudd på regelverket, skal inndragning normalt skje for resten av bevillingsperioden.»

Rådmannen vurderer det som en veldig streng reaksjon å inndra bevillingen for resten av perioden slik som retningslinjene legger opp til. Det kan være aktuelt med en slik reaksjon ved et alvorlig brudd i henhold til alkoholloven, men reaksjonen her står ikke i forhold til konsekvensen av bruddet. Rådmannen begrunner dette også ut i fra det forslaget fra departementet om prikktildeling for brudd på alkohollovens bestemmelser, der et tilsvarende brudd ville gitt 4 prikker, og at en minstereaksjon på inndragning på en uke skjer hvis skjenkestedet får 8 prikker i løpet av en 3 års periode. Det vises også til rådmanns opplysning under saksopplysninger som går på gjentakende brudd.

Ut i fra det som er beskrevet i skjenkerapporten fra Nokas finner rådmannen det som bekreftet at det ved Deera Restaurant & Bar AS ble skjenket alkoholholdig drikk til en mann som måtte antas å bli overstadig beruset. Dette er et brudd på alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftenes § 4-1 og 4-2 og rådmannen vil tilrå at formannskapet i henhold ovenstående gir Deera Restaurant & Bar skriftlig advarsel i henhold til retningslinjer for reaksjoner ved brudd på alkoholloven, § 2, pkt. 2     

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.10.2014 10:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS