Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 11.06.2015
Tid : 12:30 - 15:04
Til stede : 9 representanter. Astrid Tromsdal fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 64/15. Til stede 8 representanter


Det ble før formannskapet avviklet generalforsamling og eiermøte i VekstTorget AS.

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 61/15 Godkjenning av møteprotokoll 28.05.2015 Protokoll
PS 62/15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune Protokoll
PS 63/15 Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole Protokoll
PS 64/15 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker  Protokoll
PS 65/15 Helsesøstertjenesten i Verdal kommune Protokoll
PS 66/15 Status IKT skoler og barnehager 2015  Protokoll
PS 67/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS Protokoll
PS 68/15 1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg  Protokoll
PS 69/15 1721 - 18/784 og 277/318 - Utvidelse festetomt - KS Eiendom Protokoll
PS 70/15 Etablering av PUT - Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag  Protokoll
PS 71/15 Torvet Grill AS - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs  Protokoll
PS 72/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 11.06.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anita Karlsen møtte som vara
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 061/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. mai 2015 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 28. mai 2015 godkjennes.
     

PS 062/|15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Behandling fra komiteene ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INSTILLING:   

 1. Verdal kommunes virksomhetsområder må å dekke effekten av årets lønnsoppgjør innenfor allerede tildelte budsjettrammer.
 2. Unntatt fra dette er virksomhetsområdet «Virksomhetsleder barnehage» som tilføres inntil 0,8 mill. kroner til dekning av årets lønnsoppgjør

 

PS 063/15 Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Det ble punktvis votering over komiteens innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 - enstemmig vedtatt

INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.
 2. Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.

  

  

PS 064/15 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Astrid Tromsdal fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag:
«

 1. Verdal kommune er positiv til endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.
 2. Verdal kommune er positiv til forslaget om å legge beslutningsmyndighet til den enkelte
  kommune.»

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

«
3. Hvis Stortinget åpner for kommunal selvbestemmelse, vil Verdal kommune fortsatt ha søndagsfri i varehandelen ut over de unntakene som eksisterer i dagens lovverk.»

Det ble først votert alternativ mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra FRP, der rådmannens forslag ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.

Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 3 fra AP som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
    
INNSTIILLING: 

 1. Verdal kommune går imot endringer av helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.
 2. Verdal kommune mener det må være lik praktisering av helligdagsloven og søndagsåpne butikker over hele landet og er derfor negativ til forslaget om å legge beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.
 3. Hvis Stortinget åpner for kommunal selvbestemmelse, vil Verdal kommune fortsatt ha søndagsfri i varehandelen ut over de unntakene som eksisterer i dagens lovverk.  

 

 

PS 065/15 Helsesøstertjenesten i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:   
Saken tas til orientering. 

 

PS 066/15 Status IKT skoler og barnehager 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:   
Saken tas til orientering.

 

PS 067/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:   
Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes.

 

PS 068/15 1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes».

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   
Saken utsettes.

 

PS 069/15 1721 - 18/784 og 277/318 - Utvidelse festetomt - KS Eiendom  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   

 1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (3,4 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.784 og 277/318 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.07.2015.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2015).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

PS 070/15 Etablering av PUT - Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 1 stemme.
    
VEDTAK:   

 1. Verdal formannskap slutter seg til at de to fylkeskommunene i Trøndelag og de fire kommunene Trondheim, Orkdal, Stjørdal og Verdal etablerer Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT) som eget politisk organ i tråd med mandatet som er beskrevet i denne saken.
 2. Konstituerende møte i PUT avholdes innen utgangen av juni.
 3. Det avholdes et strategimøte så snart partnerskapet er konstituert for å koble sentrale aktører fra industri, forskning, utdanning, selskap o.l. opp mot partnerskapets arbeid.
 4. Verdal kommune er positiv til at hovedsekretærfunksjonen ivaretas av fylkeskommunene.
 5. Det etableres en referansegruppe for PUT med basis i faggruppe olje og gass i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), samt deltakere fra hhv. Verdal og Stjørdal.
 6. Som Verdal kommunes representant i partnerskapet oppnevnes ordføreren.

 

 

PS 071/15 Torvet Grill AS - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   
Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs ved Torvet Grill Verdal AS avslås med henvisning til alkohollovens § 1-7a.

Begrunnelse:
Det vil være til hinder for bruk av fortauet som er forutsatt, det vil si gang/sykkeltrafikk og vil komme i konflikt med myke trafikanter i tillegg til at det vil være vanskelig å avgrense skjenkeområdet.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jfr. alkohollovens § 1-16.

 

 

PS 072/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Teknisk drift v/Oddvar Govasmark orienterte om:

 • Teaterhus – konkurranse for design og pris. Grande Entreprenør vant konkurransen. Samspill starter når. Det vil komme egen sak til politisk behandling i august.
 • Ungdommens hus- status pr. i dag. Vil komme egen sak til politisk behandling etterhvert.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2, jfr. forvaltningslovens § 13.

 • Barnehager.

 Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 13.01.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS