Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.2015 - PS 63/15 Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2012/2743 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 10.06.2015 32/15
Formannskapet 11.06.2015  63/15
Kommunestyret 15.06.2015  49/15

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.
 2. Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.


Vedlegg:

 1. Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall ved Verdal videregående skole, datert 29. mai 2015 PDF
   
 2. Utredning (nr. 1) av friidrettsanlegg mm ved Verdal videregående skole, dat. 29. juli 2014 PDF
   
 3. Utredning (nr. 2) av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal - juli og oktober 2014 PDF
   
 4. Temaplan Anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 PDF
   
 5. Verdal ILs presentasjon av 11’er fotballhall: «Helsehuset for helse, velvære og prestasjonskultur» PDF
   
 6. Skriv fra Verdal videregående skole v/rektor Harald Morten Steen, dat. 10.12.2014: Idrettsanlegg ved Verdal videregående skole – vurderinger og behov


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedlegg fremgår av ovennevnte utredning side 56. Alle dokumentene er samlet i en perm og kan leses på rådmannskontoret. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret gjorde i møte 15.12.14 følgende vedtak: 

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
 2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal videregående skole.


Arbeidsgruppen har oversendt sin utredning til rådmannen den 29. mai 2015. 

Denne utredningen bygger på utredning nr. 1 og 2, det vil si et friidrettsanlegg med kretsstandard og på Verdal IL sin beskrivelse av en 11’er fotballhall ved Verdal videregående skole.

Arbeidsgruppene som har jobbet med de tre utredningene har delvis hatt de samme deltakerne, mens noen er skiftet ut under veis. I alle de tre rundene har deltakerne bidratt aktivt. Arbeidsgruppene har også hatt hjelp fra eksterne aktører. Ole Petter Sandvig fra Norges Friidrettsforbund har klargjort forhold knyttet til friidrettsanlegg. Terje Wist fra KomRev har bidratt med kunnskap om regelverket for delprosjekter og moms. Og Norconsult AS har vært innleid for å utarbeide plantegninger og beregning av kostnader for friidrettsanleggene i utredning nr. 2.  I tillegg er det kommet innspill fra en rekke interessenter som vist i rapporten. 

Det vises for øvrig til den vedlagte utredningen.

Rådmannen vil påpeke at det samlede tidsbruket med de tre utredningene er betydelig. Både administrative ressurser i kommunen og fra ulike aktører utenfor kommunen er det nedlagt en stor arbeidsinnsats.

Vurdering:
Alternativer for plassering.

For å avklare muligheten for samlokalisering av anleggene, er det sett på flere muligheter for plassering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall på arealet som Verdal vgs. disponerer i dag. 

Disse alternativene er benevnt med nr. 5, 6 og 7 i utredningen.

Gruppa konkluderer med at det kun er alternativ 7 som kan gi rom for friidrettsanlegg og fotballhall på arealet som disponeres av Verdal videregående skole i dag.

Alternativet krever imidlertid en rekke tiltak:

 • Da skolen må bygges om vil alternativet kreve omfattende samarbeid mellom Verdal IL og Verdal vgs.
 • Alternativet påvirker i stor grad lysforholdene innendørs på skolen.
 • Friidrettsdelen vil bli liggende svært nært både Kvisla og gangveien ved Stiklestad alle, og innebærer at deler av Kvisla må legges i rør.
 • Alternativet krever flytting av garasjeanlegget til Verdal vgs.
 • Skotthyllbanen må flyttes.
 • Det må opparbeides nytt parkeringsareal.
 • Det vil også stenge for utvidelse av Verdal Bo og Helsetun.
 • Alternativet vil medføre omfattende tilleggskostnader bla ved høyere kostnader til grunnarbeid for friidrettsanlegget som får annen plassering, og det vil påløpe kostnader til ombygging av skolen.


Fylkeskommunen uttaler i epost av 27.05.15 at alternativene 5-7 ikke er ønsket av fylkeskommunen. 

Alternativ 2-4 i utredningen forutsetter at fotballhallen bygges på areal som Verdal kommune ikke eier i dag.  Alternativ 1 innebærer bygging av fotballhallen på eksisterende friidrettsbane. Dette alternativet innebærer at det ikke er rom for bygging av friidrettsanlegg. En forutsetning bak dette alternativet (alt. 1) er at friidrettsanlegget flytter til sentralidrettsanlegget på Ørmelen.

Fylkeskommunen uttaler i sin epost av 27.05.15 at alternativ 1 ut fra dimensjonene som er vist ikke er ønskelig ut fra estetikk. Samtidig påpekes det at dette er en plassering som kan realisere prosjektet og dekke skolens behov for areal til idrettsfag og kroppsøving. Alternativ 2, der hallen legges inn i terrenget bak skoleanlegget er fylkeskommunens anbefalte løsning til plassering. 

Fra landbrukssjefen i samkommunen er det gitt følgende uttalelse i epost av 12.02.15 vedrørende alternativ 2:

«Dette arealet ligger på rett side av riksvegen. Men høydeforskjellen og at en må grave seg inn i melen vil medføre en slak raskant. Dette vil ta mye dyrkajord og faren for erosjon er stor. Dette alternativet er ikke landbruksmessig forsvarlig.» 

Arbeidsgruppen har på denne bakgrunn ikke foretatt noen ytterligere vurdering av alternativ 2.

Gjennomgangen foran viser at ingen av de utredede alternativ framstår som ønskelig for samlokalisering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall ved Verdal videregående skole.

Økonomi.

Fylkeskommunen har i prosessen gitt uttrykk for at de ikke har mulighet til å bidra utover betaling for leie av hallen. Kostnadene må i  sin helhet må dekkes av Verdal kommune.

Verdal IL stiller i følge utredningen følgende forutsetninger for realisering av hallen:

 • Verdal IL ønsker å kjøpe ut sentralidrettsanlegget
 • Driften av fotballhallen finansieres bl.a. ved at dagens driftstilskudd fra Verdal kommune på 1 mill. kroner overføres fra sentralidrettsanlegget til hallen
 • Verdal IL drifter Sentralidrettsanlegget for egen kostnad, og ivaretar utvikling av anlegget for å sikre standsmessige fasiliteter
 • Tomt ved Verdal vgs. forutsettes avgitt til Verdal IL og brukes som egenkapital i forhandling med bank


Videre forutsettes det at erverv av grunn og opparbeiding av flere parkeringsplasser, erverv av grunn til tomt (til alternativ 2, 3 og 4), ny rundkjøring kryss fv 757 og andre mindre opparbeidingskostnader dekkes av kommunen. 

Evt. realisering som innebærer flytting av garasjeanlegg ved Verdal videregående skole og skotthyllanlegg forutsettes også dekket av kommunen.

Samlet innebærer dette, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt, en kommunal investeringskostnad og verdi på tomt som forutsettes gitt i gave, på mellom 30 og 50 millioner kroner.

For en detaljert oversikt over kommunal kostnader, forpliktelser og risiko med de ulike alternativene vises det til kapittel 1.2.4 i utredningen.

Ut over de rene kostnader til investeringene nevnt foran, påtar kommunen seg en betydelig økonomisk risiko knyttet til selve prosjektet som garantist for spillemidler. Kommunen må garantere for at anlegget drives i samsvar med forutsetningene for å få spillemidler for en periode på inntil 30 år.

Enhetsleder for økonomi Innherred samkommune har foretatt en vurdering av kommunens økonomiske handlingsrom framover og han uttaler bl.a. følgende:

«Da økonomiplanen ikke tar høyde for økte tilskudd til idretten i Verdal kommune i kommende periode, og da det ut fra kommunens økonomi ikke er forsvarlig å øke tilskuddspotten til lag og foreninger framover, vil det selv med dagens historisk lave rentenivå ikke være forsvarlig at Verdal kommune investerer betydelige summer i etablering av en ny fotballhall.»

Rådmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort foran, vedrørende kommunens økonomisk bærekraft for årene framover.

Realisering av anlegg i forhold til ulike planverk:

Virksomhetsleder kultur har foretatt en kulturfaglig vurdering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall i lys av vedtatt temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 og uttaler:

Ideelt sett er det ønskelig å realisere flest mulig anlegg, men økonomisk sett er det ikke mulig. Med henvisning til planverket bør kommunen derfor prioritere anlegg som bidrar til å få flere i aktivitet. Da bør fokus være på mangfold som appellerer til ulike interesser. Bygging av et friidrettsanlegg vil best ivareta disse føringene.

Idrettsrådet har behandlet sak om idrettsanlegg og prioritering av kommunale idrettsmidler i flere i møter. I møte 2. desember 2014 gjorde idrettsrådet følgende vedtak:

«Vedtak: Verdal Idrettsrådet opprettholder tidligere vedtak og støtter konklusjonen i utredningen som viser at eneste alternativ for et moderne friidrettsanlegg innenfor den gitte kostnadsrammen er ved Verdal Videregående skole og at nå er det friidrett sin tur til og få seg et moderne friidrettsanlegg.»

I møte 12. mai 2015 vedtok idrettsrådet at deres tidligere innstilling vedrørende friidrettsanlegg videreføres.

For nærmere detaljer for idrettsrådets behandling vises det til utredningens pkt. 12.1.

Rådmannen slutter seg til kulturfaglig uttalelse fra virksomhetsleder kultur og idrettsrådet om at ved prioritering mellom friidrettsanlegg og 11’er fotballhall er det friidrettsanlegg som nå bør prioriteres. 

Rådmannen er imidlertid i tvil om at det med dagens økonomiske situasjon i hele tatt er riktig å prioritere denne typen idrettsanlegg der det forutsettes stor kommunal medfinansiering. Rådmannen har under sterk tvil kommet fram til å foreslå at bevilgningen på 6,5 millioner kroner i økonomiplan 2015-2018 til friidrettsanlegg opprettholdes.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2015 14:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS