Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.2015 - PS 66/15 Status IKT-utstyr i skoler og barnehager 2015

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2015/3466 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 10.06.2015 31/15
Formannskapet 11.06.2015 66/15
Kommunestyret 15.06.2015 52/15

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Følgende ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrevedtak 100/14:

11. Datautstyr i barnehage og grunnskole. Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler. Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.

Det er foretatt en kartlegging av IKT-utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler i perioden januar til mars 2015. I all hovedsak er det pc'er som danner basisen for vårt IKT-utstyr, og den følgende rapporten vil derfor konsentrere seg om dette. Skrivere/skannere har kommunen en leasingavtale på gjennom IT-avdelingen, så der er det rutiner med tanke på utskifting og fornying. I tillegg finnes det en del annet utstyr som kamera (foto og video), nettbrett, touchskjermer osv. Her foreligger det ikke noen standardleveranse fra IT-avdelingen, og i kommunens IT-planer er det ikke satt noe måltall for denne type utstyr. Slike produkter er derfor ikke inkludert i denne oversikten. SMART Board (digitale tavler) er et relativt nytt produkt i skolene. Dette ble prioritert i forbindelse med byggingen av Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. På de øvrige skolene er det imidlertid svært få slike digitale tavler.

I den følgende statusen for pc-er i skoler og barnehager er alle pc'er medregnet uavhengig av alder og type. Det innebærer både pc'er til ansatte og elevpc'er. Med dette som grunnlag har kommunen dette som status:

Det finnes 1122 pc'er til både ansatte og elever i skolene. Disse fordeler seg med 745 pc'er for elever og 377 for lærere. Av de 745 elev-pc'ene er 556 bærbare og 189 stasjonære. Med 1882 elever medfører dette at det blir 3,38 elever per pc. For de ansatte er det i utgangspunktet en pc per lærer, men for assistenter/fagarbeidere varierer det fra at noen har en pc til at de er flere som deler på en pc.

I barnehagene er det totalt 94 pc'er til både ansatte og barn. Disse fordeler seg med 29 for barn og 65 for ansatte. Av de 29 pc'ene til barn er det både stasjonære og bærbare. Med 436 barn i kommunale barnehager medfører dette 15,03 barn per pc. For de ansatte er det i utgangspunktet en pc per pedagogisk leder. For assistenter/fagarbeidere varierer det mye fra barnehage til barnehage. I enkelte barnehager har de ikke tilgang til pc, mens det i andre barnehager er pc'er som kan deles.

Vurdering:
En gjennomgang av antall pc'er som finnes i skoler og barnehager viser oss at måltallet knyttet til skoler er relativt tilfredsstillende (3,38), mens det for barnehagene er høyt (15,03). Men i både skoler og barnehagene er ikke den største utfordringen knyttet til tilgjengelighet på utstyr, men alderen på utstyret (og dermed behovet for utskiftning). Det er også store variasjoner mellom skoler og barnehager med tanke på omfang av utstyr. Generelt sett har ungdomsskolene en noe høyere andel pc'er enn barneskolene, og det skyldes at eksamener gjennomføres digitalt.

For å få beregnet omfanget av utstyr som skulle vært fornyet per dags dato har IT-avdelingen kommet med faglige innspill til hvilket utstyr som må skiftes ut. Status er at over halvparten av alle pc'er skulle vært byttet ut umiddelbart (563 av 1122). Dette vil medføre en investering på ca. 4 millioner (med en pris per pc på 7000 som er standard pris gjennom IT-avdelingen). I tillegg skulle ca 25% av pc'ene blitt skiftet ut årlig i årene som kommer. Det medfører at totalt ca. 280 pc'er bør skiftes ut årlig, som igjen medfører et beløp på ca. 2 millioner. Dersom det blir investert i flere nye pc'er for skolene må dette tallet oppjusteres i takt med det totale antall pc'er.

For barnehagene er antall pc'er som skulle vært skiftet ut umiddelbart 25. Dette vil koste 175 000. I tillegg må det der også planlegges en utskifting av ca. 25% av pc'ene i årene som kommer. Beløpet for denne utskiftingen er allerede beskrevet, og dette beløpet må oppjusteres i takt med en eventuell økning i antall pc'er totalt. Det foreligger et behov for å øke antallet pc'er per barn, samt å øke tilgjengeligheten for ansatte.

I sum er status knyttet til pc'er i skoler og barnehager preget av store utfordringer med tanke på å skifte ut gammelt utstyr. Per dato skulle utstyr for nærmere 4,2 millioner vært skiftet ut. Dette er ikke gjort siden det ikke er funnet rom for disse utskiftingene innenfor rammene av skoler og barnehagers driftsbudsjett. Skal dette gjøres i år innebærer det at alle driftsmidler i skoler og barnehager må brukes til dette, og at det dermed ikke kan kjøpes noen lærebøker, læremidler eller forbruksprodukt til mat og helse, kunst og håndverk eller lignende. I tidligere års budsjett har det vært avsatt midler til investering i nytt utstyr, og disse midlene er brukt for å øke tilgjengeligheten på pc'er. Men det er ikke blitt lagt planer for hvordan utstyret på sikt skal fornyes/rulleres. I inneværende års budsjett er det avsatt 1,5 millioner til investeringer, men dette vil ikke dekke det fulle behovet for utskiftinger eller behovet for å øke kapasiteten i skoler og barnehager knyttet til pc'er og andre digitale hjelpemidler som bl.a. Smart Board.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2015 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS