Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.02.2015 - PS 15/15 Garanti for spillemidler i forbindelse med bygging av nye anleggsdeler i motorsportanlegget til Kvernmo Motor SA

Saksbehandler: Marian Lyngsaunet

Arkivref : 2015/765 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.02.2015 15/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune garanterer for at Kvernmo Motor SA ved eventuell misligholdelse av anlegget tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende motorsportanlegget. 

Vedlegg:
Driftsplan for Kvernmo Motor SA 

Saksopplysninger:
Det vises til kommunestyresak 061/14 Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportanlegg.

Vedtak:

 1. Kvernmo Motor SA innvilges et lån på kr 5.000.000 til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunalrente, som et forskudd på spillemidler.
 2. Lånet nedbetales senest i tak med utbetaling av spillemidler til anlegget.
   

Kvernmo Motor SA har i 2011 søkt om spillemidler til 2 anleggsdeler, og i 2015 søkt om spillemidler til 7 anleggsdeler.

I Kulturdepartementet sine «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det i pkt. 2.2.4 stilt krav om kommunal garanti som følger:
«Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker , må kommunen der anlegget ligger, eventuelt fylkeskommunen, garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle misligholdelse av pkt. 2.3.
Dette gjelder når samlet tilskudd til anlegget overstiger 3.000.000 til nybygg og/eller rehabilitering, for følgende anleggstyper:

 • alle typer haller
 • alpintanlegg
 • golfanlegg
 • motorsportanlegg
 • kunstisbaner (hurtigløp og/eller bandy)
 • rideanlegg
   

Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantitiden skal være 20 år. Garantien skal være stillet ved søknad om tilskudd, og utskrift av garantien skal følge søknaden. Kommunale garantier der maksimumsansvaret er over kr 500.000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).»

Utdrag fra pkt. 2.3
Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på sesongbasis for idretter som har kortere sesonger.

Grunnlaget for Kulturdepartementets garantikrav er knyttet til de generelle vilkårene som gjelder for tilskudd av spillemidler, hvorav nevnes i stikkordsform:

 • Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslig aktiviteter på årsbasis, eller for andre idretter som har faste sesonger på sesongbasis.
 • Holde anlegget i teknisk og funksjonell stand.
 • Ikke selge, dele eller overføre driften til andre uten samtykke fra Kulturdepartementet.
 • Ikke leie/låne ut eller inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører.
   

Kvernmo Motor SA har budsjettert med totalt kr 7.155.000 ,- i andel spillemidler og kommer således inn under kravet om kommunal garanti.

Det ble sendt inn to spillemiddelsøknader fra Kvernmo Motor i 2011.
Bilcrossbane og snøscooterbane
I 2011 ble det sendt søknader fra Kvernmo Motor om en spillemiddelandel på 700.000 kr for hver av anleggene, en total spillemiddelandel på kr 1.400.000,-

Anleggsenhet Beskrivelse Total kostnad Sum søkte
spillemidler
1721018005 Rallycross 3.170.000,- kr 1.000.000,- kr
1721018007 Depotområde med
forbindelsesveger
3.125.000,- kr 1.000.000,- kr
1721018008 Bane for Street legal 3.170.000,- kr 1.000.000,- kr
1721018009 Lysanlegg 2.225.000,- kr 700.000,- kr
1721018010 Garderobehus  2.865.000,- kr 955.000,- kr
1721018011 Hus for vedlikeholds-,
drifts- og idrettsmateriell 
300.000,- kr 100.000,- kr
1721018012 Bane for drifting  3.170.000,- kr 1.000.000,- kr

Søknader innsendt per 15. mars 2015:

Et vedtak på at Verdal kommune garanterer for spillemiddelandelen, må ettersendes innen 15. mars 2015 for at spillemiddelsøknadene fra Kvernmo Motor SA skal kunne bli ferdigstilt og saksbehandlet av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og videre i Kulturdepartementet.

Driften av anlegget er av Kvernmo Motor AS beregnet sliik de fem første årene:

Beskrivelse År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Inn 1.859.300 2.882.661 3.472.360 4.075.655 4.695.196
Ut 2.134.643 2.662.280 2.906.840 3.104.010 3.299.757
Likviditetsresultat -275.000 220.581 565.519 971.645 1.395.440

Bakgrunnen for utregningene er beskrevet i Kvernmo Motor SA sin driftsplan som er vedlagt. 

Vurdering:
I denne saken mener rådmannen det er et viktig argument at kommunen i sin tid tok initiativet til prosjektet. Videre er det viktig at Kvernmo Motor SA får ferdigstilt anlegget slik at de har muligheter til inntekter.

Rådmannen har fortsatt forventninger om at anlegget skal bidra i forhold til de samfunnsmessige interessene som ble skissert i innledende faser av prosjektet. Dette gjelder i forhold til å generere næringsmessige verdier, men ikke minst som et positivt bidrag til et mangfoldig ungdomstilbud i kommunen og spesielt opp mot bilinteresserte ungdommer.

Risikoen for kommunen ved å gi garanti på spillemiddelandelen for anlegget henger nøye sammen med Kvernmo Motor SA sin betalingsevne. Det fremgår av driftsbudsjettet at Kvernmo Motor SA har vært forsiktige med å budsjettere stevner det første driftsåret og de beskriver at de i en etableringsfase er forberedt til å utføre drift og vedlikeholdsoppgaver på dugnad.

Som administrasjonen har blitt kjent med Kvernmo Motor SA er det å forvente at de også framover tar økonomien på største alvor.

Rådmannen vil anbefale at Verdal kommune gir Kvernmo Motor SA en kommunal garanti for spillemidlene.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.02.2015 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS