Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal formannskap 12.03.15

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 12.03.2015
Tid: 09:00 - 11:55
Til stede: 9 representanter

 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orienteringer:

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Alle vedlegg som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 21/15 Godkjenning av møteprotokoll 26.02.2015 Protokoll
PS 22/15 Kommunereform - organisering Protokoll
PS 23/15 Orientering teaterbygg Protokoll
PS 24/15 Flerbrukshall i Vuku, søknad om forskudd på momskompensasjon Protokoll
PS 25/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran Protokoll
PS 26/15 Trafikksikker kommune Protokoll
PS 27/15 Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 Protokoll
PS 28/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Protokoll
PS 29/15 Orientering
-
Protokoll

 


Oppmøte formannskapet 12.03.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 021/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. februar 2015 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 26. februar 2015 godkjennes.

   

PS 022/|15 Kommunereform - organisering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Beskrivelse av arbeidet med kommunereformen tas til orientering
 2. Utredningsarbeidet organiseres etter forenklet prosjekttilnærming med rådmannen som prosjekt- og prosessansvarlig.
 3. Som lokal styringsgruppe oppnevnes:
  - Formannskapets medlemmer.
  - Gruppeledere for partier som ikke har plass i formannskapet.
  - Arbeidstakerorganisasjonene med lik representasjon som i administrasjonsutvalget.
  - To representanter utnevnt fra ungdomsrådet

Styringsgruppen kan utvides etter behovsvurdering til det enkelte møte.
 

  

PS 023/15 Orientering teaterbygg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.

 

 

PS 024/15 Flerbrukshall i Vuku, søknad om forskudd på momskompensasjon  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Formannskapet bemerker at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås.»

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om forskuttering av momskompensasjon på 5.340.000 kroner.
 2. Forskutteringen skjer i form av at Verdal kommune yter Vuku idrettslag et lån på 5.340.000 kroner. Lånet forrentes med 0,50 prosent rente over kommunal innlånsrente.
 3. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
 4. Lånet nedbetales i sin helhet så snart Vuku idrettslag har mottatt momskompensasjonen for hallen.
 5. Formannskapet bemerker at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås

 

 

PS 025/15  Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran
  
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
 2. Samarbeidet etableres så fort som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares videre drift.

 

 

PS 026/15  Trafikksikker kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Verdal kommune ønsker å arbeide for status som trafikksikker kommune.

Kommunen inngår intensjonsavtale med Trygg Trafikk med målsetting om å bli godkjent som trafikksikker kommune.

 

PS 027/15  Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015
  
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager 2015 vedtas.

 

PS 028/15  KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni 2015
 2. Verdal kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS

 

 

PS 029/15  Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015

BEHANDLING:  
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orienteringer:

 • 09.00 – MRSA-smitte v/kommuneoverlege Ragnhild H. Aunsmo
 • 09.30 – Proneo v/daglig leder Per A. Folladal – 45 min.

 
Rådmann orienterte om:

 • Innbyggerundersøkelse kommunereformen gjennomføres i Verdal i uke 12 og 13. Presenteres 9. april.
 • Samhandlingsreformen – tilsyn gjennomføres nå bl.a. i Verdal og Levanger.
 • Kommunereform – vedtak i kommuner fra Inderøy og sør som samsvarer med vårt vedtak. Kan nå starte å utarbeide mandat.

Ordfører orienterte om:

 • Hvordan organisere oss for å møte olje- og gassindustrien best mulig? Ny organisering nå med 2 kommuner Nord-Trøndelag (Verdal og Stjørdal) og 2 kommer Sør-Trøndelag (Trondheim og Orkdal) tillegg til de to fylkeskommunene. FOU miljøet er også representert.

Marit Voll stilte spørsmål om:
Skal Verdal være med på Friluftslivets år 2015?

Rådmann svarte:
Skal undersøke, men viser til vedlagte link til hjemmesiden.

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.2, jfr. Forvaltningslovens § 13 1. ledd, pkt. 2 - kommunens forhandlingsposisjon.
Rådmann orienterte.


 
   
 
Til toppen av siden

Publisert: 06.03.2015 13:29 Sist endret: 09.11.2020 10:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS